WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

стратегічного планування і управління, проводилося експертним шляхом за методом Делфі. У якості експертів виступали, як і завжди, менеджери компанії, що забезпечує конфіденційність заходу і не вимагає залучення великих ресурсів. Крім того, зазначена методика може неодноразово повторно застосовуватися для контролю дієвості проведених заходів, покликаних поліпшити сформовану ситуацію.
Для оцінки готовності компанії до роботі з принципів стратегічного управління менеджерам пропонувалося оцінити ступінь прояву кожного з перерахованих вище ознак у діяльності підприємства - виставити оцінки, що відповідають ступені прояву тієї чи іншої ознаки:
" "5" - якщо дана ознака на підприємстві цілком виявляється;
" "4" - якщо дана ознака виявляється не цілком;
" "3" - якщо дана ознака виявляється слабко;
" "2" - якщо дана ознака не виявляється.
Загальна оцінка ступеня готовності компанії являє собою середньозважений бал:
, (3.1)
де:
- бальна оцінка j-го експерта ступеня прояву i-ї ознаки;
n - кількість експертів;
m - число розглянутих ознак;
- коефіцієнт важливості i-ї ознаки, обумовлений за правилом:
=
Для спрощення прийнято, що всі ознаки мають однакову важливість і k=1.
В оцінці брало участь десять експертів, таким чином n=10, а m=12.
Розрахуємо по формулі 3.1 наступні граничні числа:
bмін=0,2 - відповідає випадку повного не прояву всіх ознак;
bсл=0,3 - відповідає випадку слабкого прояву всіх ознак;
bнп=0,4 - відповідає випадку не повного прояву всіх ознак;
bмакс=0,5 - відповідає випадку повного прояву всіх ознак.
Тепер по формулах:
b1=bмін+0,75(bсл-bмін) (3.2);
bср=0,5(bмін+bмакс) (3.3);
b2=bнп+0,25(bмакс-bнп) (3.4);
розрахуємо пороги b1=0,275, bср=0,35, b2=0,425 і винесемо розраховані пороги на рис. 3.4.1.
Ступінь готовності компанії до стратегічного управління варто оцінювати як:
" дуже висока, якщо отриманий результат попадає в діапазон b2 - bмакс;
" висока, якщо отриманий результат попадає в діапазон bср - b2;
" помірна, якщо отриманий результат попадає в діапазон b1 - bср;
" низька, якщо отриманий результат попадає в діапазон bмін - b1.
Нижче в таблиці приведений результат узагальненої оцінки менеджерами компанії "Юнівест Маркетинг" готовності до стратегічного управління по дванадцятьох перерахованих ознаках.
Таблиця 3.15. Готовність компанії "Юнівест Маркетинг" до реалізації маркетингової стратегії.
№ пп. Ознаки, що виявляються Оцінка ступеня прояву ознаки
1. Визначеність місії Виявляється слабко
2. Визначеність цілей і стратегії підприємства Виявляється слабко
3. Наявність налагодженого механізму збору, аналізу й обробки маркетингової інформації Виявляється не цілком
4. Робота з підвищення конкурентноздатності підприємства Виявляється не цілком
5. Пристосовуваність підприємства до можливостей, що відкриваються Виявляється слабко
6. Орієнтованість поточного управління на виконання стратегічних задач підприємства Не виявляється
7. Організаційний поділ задач стратегічного управління від задач оперативного управління Не виявляється
8. Наявність штабних підрозділів, що здійснюють внутрі фірмове консультування з питань стратегічного розвитку Не виявляється
9. Запрошення сторонніх консультантів для вирішення неспецифічних задач Виявляється не цілком
10. Постійне інформування персоналу про стратегічні цілі і плани підприємства Виявляється слабко
11. Високий рівень корпоративної культури Виявляється не цілком
12. Наявність на підприємстві ефективно працюючого маркетингового підрозділу Виявляється слабко
Підсумковий рейтинг 0,308
Отриманий у таблиці 3.15 підсумковий рейтинг винесемо на рисунок 3.2.
Рис. 3.2. Шкала оцінки готовності компанії до реалізації маркетингової стратегії.
На підставі отриманої оцінки ступеня готовності підприємства можна зробити наступний висновок: компанія в цілому готова до формування єдиної служби маркетингу, на яку будуть покладені обов'язки з підготовки структури компанії і персоналу до реалізації маркетингової стратегії.
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗРАХУНОК ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ
4.1. Основні напрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю компанії "Юнівест Маркетинг"
У попередніх розділах даної роботи автор зробив спробу аналізу стану справ в області управління маркетинговою діяльністю компанії "Юнівест Маркетинг". Результати аналізу свідчать про те, що наявна ситуації в "Юнівест Маркетинг" досить типова для українських підприємств на даному етапі переходу від планової до ринкової економіки. Серед загальних недоліків в організації маркетингової діяльності можна назвати наступні:
" відсутність єдиного методологічного підходу до маркетингової концепції компанії;
" орієнтацію керівництва компанії на застарілі маркетингові концепції "інтенсифікації комерційних зусиль" і "удосконалення виробництва";
" відсутність єдиної служби маркетингу на підприємстві і цілеспрямованій діяльності в області управління маркетинговою діяльністю;
" відсутність ясних стратегічних цілей і планів компанії та лінійних підрозділів;
" недостатня діяльність компанії в області реклами і стимулювання збуту;
" відсутність налагодженої системи "зворотного" зв'язку з покупцями товарів і послуг компанії;
" відсутність єдиної політики в області розвитку й удосконалення товарів і послуг компанії, а також їх торгових марок.
З методологічної точки зору, причиною усіх вище приведених недоліків є нерозуміння й ігнорування керівництвом компанії ролі і місця маркетингу та маркетингу-менеджменту в управлінніпідприємством. Головним і вирішальним заходом щодо подолання сформованої ситуації повинно бути формування єдиної служби маркетингу, що складається із фахівців-маркетологів досить високої кваліфікації.
При підборі фахівців у знов сформовану службу маркетингу, варто звернути досить велику увагу на професійну підготовку й універсальність навичок нових співробітників. Створеній службі маркетингу крім чисто маркетингових проблем прийдеться вирішувати питання, пов'язані з перерозподілом функціональних обов'язків і структурних взаємин усередині компанії, вести роз'яснювальну роботу серед співробітників про роль і місце маркетингу в сучасній ринковій економіці.
Варто взяти до уваги той факт, що створення єдиної служби маркетингу на підприємстві, досить витратний і тривалий захід (див. п. 4.2). Якщо політика керівництва компанії в цьому напрямку буде двоїстою і непослідовною, то директору з маркетингу компанії прийдеться не раз відстоювати доцільність і необхідність тих чи інших заходів. Напевно, у більшості співробітників компанії домінуючим є стереотип про те, що про ефективність заходів можна судити тільки з їх поточної економічної ефективності, що частково підтверджується помірним ступенем готовності компанії до реалізації маркетингової

 
 

Цікаве

Загрузка...