WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

моделювання, прогнозування, планування.
5.1.Маркетингове дослiдження: Аналiз зовнiшнього середовища
Стратегiчнi цiлi кон'юнктурного аналiзу потребують вивчення iмоделювання закономiрностей дiї ринкового механiзму. Це потрiбно для передбачуваностi розвитку ринку i обгрунтування застосування соцiально-економiчних важелiв регулювання ринкових процесiв. Оперативно-функцiональнi задачi оцiнки та аналiзу ситуацiй орiєнтованi на постiйно дiюче маркетингове дослiдження.
Ведення такого дослiдження потребує органiзацiї значної кiлькостi iнформацiйних джерел, тому на першому етапi визначають коло об'єктiв та суб'єктiв, а також засоби ефективного накопичення i обробки iнформацiі. Об'єктами виступають клiєнти, посередники, конкуренти; суб'єктами - як штатнi функцiонери, так i залученi на постiйнiй та разовiй основi. Ведеться пошук видань, публiкацiй, довiдковоі лiтератури. Вивчаються засоби комп'терноі технологiі. Накопичення iнформацiі - робота не одного року, тому з самого початку її необхiдно структурувати i вiдбирати.
5.1.1. Пропозизiя товарiв, послуг (prtp.rep) подається в цiлому i в розподiлi по окремим товарам, виробникам (конкурентам, торгiвельним посередникам), а також регiонам.
5.1.2. Споживацький попит на товари, послуги (sptp.rep) (входить до пiдсистеми Робота зi споживачем).
5.1.3. Пропорцiйнiсть ринку (prpr.rep) (входить до пiдсистеми Робота зi споживачем).
5.1.4. Тенденцiя розвитку ринку (trrt.rep) (входить до пiдсистеми Дослiдницька функцiя).
5.1.5. Коливання, стiйкiсть, циклiчнiсть ринку (kscr.rep) (використання банку моделей дослiдження закономiрностей).
5.1.6. Регiональнi особливостi стану i розвитку ринку (rosr.rep) визначаються особливостi розвитку ринку товарiв в рiзних регiонах за допомогою показникiв часток, динамики обсягiв реалiзацiі та цiн, а також мiсце кожного з них на загальному ринку товарiв.
5.1.7. Дiлова активнiсть (dart.rep) визначається для пiдприємства i для конкурентiв.
5.1.8. Масштаб (розмiр) ринку, рiвень монополiзацiї i конкуренцiї (mmkr.rep) визначаються показники числа фiрм, що виступають на ринку кожного товару, їх розподiл за формами власностi, органiзацiйним формам та спецiалiзацiї, рiвню приватизацiї; загальний обсяг реалiзацiї товарiв на ринку та розподiл фiрм за розмiром (обсягам продаж); розподiл ринку мiж конкурентами.
5.1.9. Комерцiйний ризик (krrt.rep) (входить до пiдсистеми Дослiдницька функцiя).
2. Експертна оцiнка ринкової ситуацiї, прогнозування та планування
5.2.1. Прогнозування попиту, оцiнка його еластичностi (mdep.rep)
5.2.2. Аналiз, оцiнка i прогнозування власних можливостей в ринковому середовищi (mdvm.rep)
5.2.3. Моделювання ринковоі ситуацiі за допомогою експертних оцiнок та прийняття рiшень (mrse.rep)
3. ДОВIДКОВА iнформацiя
5.3.1.Товарно-транспортнi накладні (nakl.dbf) - створюється i пiдтримується в актуальному станi вiддiлом збуту, передається всiм пiдроздiлам пiдприємства.
5.3.2. Довiдник продукцiї (dprd.dbf) - створюється i пiдтримується в актуальному станi планово-економiчним вiддiлом, передається всiм пiдроздiлам пiдпријмства.
5.3.3. Довiдник цiн (dcen.dbf) -створюється i пiдтримується в актуальному станi планово-економiчним вiддiлом, передається всiм пiдроздiлам пiдпријмства.
5.3.4. Довiдник признакiв покупцiв та конкурентiв (dprp.dbf) - створюється i пiдтримується в актуальному станi вiддiлом маркетингу.
5.3.5. Довiдник конкурентiв dkon.dbf - створюється i пiдтримується в актуальному станi вiддiлом маркетингу.
5.3.6.Довiдник джерел iнформацiї про конкурентiв та покупцiв dink.dbf - створюється i пiдтримується в актуальному станi вiддiлом маркетингу.
5.3.7.Довiдник терiторiй dter.dbf - створюється i пiдтримується в актуальному станi вiддiлом маркетингу.
5.4. База АЛГОРИТМIВ обробки iнформацiі
5.4.1. Групування даних (grup.prg)
5.4.2. Вивчення динамiки (dyn.prg)
5.4.3. Застосування iндескного методу indm.prg)
5.4.4. Вивчення закономiрностей за допомогою статистичних моделей (smod.prg)
5.4.5. Обробка експертних оцiнок маркетингових ситуацiй (ekso.prg)
М Е Н Ю
I. Виконання функцiй
1. Маркетингове дослiдження:
Аналiз зовнiшнього середовища
prtp.rep 1.1. Пропозизiя товарiв, послуг
sptp.rep 1.2. Споживацький попит на товари, послуги
prpr.rep 1.3. Пропорцiйнiсть ринку
trrt.rep 1.4. Тенденцiя розвитку ринку
kscr.rep 1.5. Коливання, стiйкiсть, циклiчнiсть ринку
rosr.rep 1.6. Регiональнi особливостi стану i розвитку ринку
dart.rep 1.7. Дiлова активнiсть
mmkr.rep 1.8.Масштаб (розмiр) ринку, рiвень монополiзацiї i конкуренцiї
krrt.rep 1.9. Комерцiйний ризик
2. Експертна оцiнка ринковоі ситуацiї, прогнозування та планування mdep.rep
2.1. Прогнозування попиту, оцiнка його еластичностi mdvm.rep
2.2. Аналiз, оцiнка i прогнозування власних можливостей в ринковому середовищi mrse.rep
2.3. Моделювання ринковоі ситуацiі за допомогою експертних оцiнок та прийняття рiшень
II. Ведення баз даних
3. ДОВIДКОВА iнформацiя
nakl.dbf 3.1. Товарно-транспортнi накладні
dprd.dbf 3.2. Довiдник продукцiї
dcen.dbf 3.3. Довiдник цiн
dprp.dbf 3.4. Довiдник признакiв покупцiв та конкурентiв
dkon.dbf 3.5. Довiдник конкурентiв
dink.dbf 3.6.Довiдник джерел iнформацiі про конкурентiв та покупцiв
dter.dbf 3.7.Довiдник терiторiй
4. База АЛГОРИТМIВ обробки iнформацiі grup.prg
4.1. Групування даних dyn.prg
4.2. Вивчення динамiки indm.prg
4.3. Застосування iндескного методу smod.prg
4.4. Вивчення закономiрностей за допомогою статистичних моделей ekso.prg
4.5. Обробка експертних оцiнок маркетингових ситуацiй
* * *
Схема 3.1. СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКIВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ наведена в додатку 7.
3.3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ
Складність розрахунку ефекту полягає в тому, що інформаційне забезпечення є лише складовою, але необхідною частиною процесу управління. Отримання своєчасної, повної, адекватної достовірної інформації робітником управління ще не дає гарантії на отримання певного прибутку. Але це вже дає шанс на досягнення ефекту у майбутньому. Наскільки отриманий прибуток буде значним та наскільки він буде покривати витрати на отриману інформацію цілком залежіть від здатності керівника користуватись цією інформацією. Таким чином досягнення економічного ефекту від придбання інформації, або автоматизації інформаційного забезпечення не завжди є свідоцтвом того, що ці заходи збиткові. Цілком можливо що негативним фактором в цієй ситуації виступає саме управлінський труд.
Складність розрахунку економічної ефективності інформаційного забезпечення також полягає в тому, що до цього дня так і не визначена реальна вартість інформації. Існують різні теорії, які намагаються виміряти

 
 

Цікаве

Загрузка...