WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

варiацiї цiн в часi
5 Коефiцiщнт варiацiї обсягiв реалiзацiї товарiв в часi
6 Коефiцiщнт варiацiї обсягiв товарних запасiв в часi
7 Коефiцiщнт варiацiї цiн в регiонах
8 Коефiцiщнт варiацiу обсягiв реалiзацiї товарiв в регiонах
9 Коефiцiщнт варiацiї обсягiв товарних запасiв в регiонах
10 Параметри моделi cезонностi розвитку обсягiв реалiзацiї товарiв
11 Параметри моделi циклiчностi розвиткуобсягiв реалiзацiї товарiв
rosr.rep 1.6. Регiональнi особливостi стану i розвитку ринку
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
По кожному регiону
1 Регiональне розповсюдження товару конкурента (засвощння регiональних ринкiв)
REG_KON/K_KON = 1/n REG_KON C 6.0 dkon.dbf
По всiм конкурентам в регiонi
2 Код конкурента K_KON * С 15.0 dkon.dbf
3 Наймення конкурента
K_KON / N_KON = 1/1 N_KON С 65.0 dkon.dbf
4 Код продукцiї
K_KON / K_PRD = 1/n K_PRD * С 15.0 dprd.dbf
5 Код одиницi вимiру продукцiї
K_PRD / KO_PRD = 1/n KO_PRD ** C 10.0 dprd.dbf
6 Код вида цiни за одиницю
K_PRD / K_CIN = 1/n
K_KON / K_CIN = 1/n K_CIN ** C 2.0 dcen.dbf
7 Вид цiни за одиницю (конкурента, ...)
K_CIN / V_CIN = 1/1 V_CIN ** C 2.0 dcen.dbf
8 Дата фiксацiу цiни конкурента
K_CIN / D_CIN = 1/n D_CIN *** D 10.0 dkon.dbf
9 Цiна за одиницю продукцiї
D_CIN / CINA = 1/1 CINA N 5.0 dkon.dbf
10 Термiн оцiнки обсягу реалiзацiї вида продукцiї конкурентом (рiк, мiсяць)
K_KON / DOR_KON= 1/n DOR_KON** D 10.0 dkon.dbf
11 Оцiнка обсягу реалiзацiї вида продукцiї конкурентом по регiону
DOR_KON /ORR_KON = 1/1
OR_KON /REG_KON = 1/n ORR_KON*** N 10.0 dkon.dbf
12 Сума оцiнок обсягiв реалiзацiї товару вciма конкурентами по регiону сумма ORR_KON по всiх
K_KON в регiонi SRR_KON N 10.0 rosr.rep
Продовження файла rosr.rep
1 2 3 4 5 6
13 Середнiй рiвень цiн на одиницю товару в регiонi
sum(CINA*ORR_KON)/SRR_KON SRC_REG N 5.0 rosr.rep
14 Темпи зростання цiн на одиницю товару в регiонi
CINA за DOR_KON/CINA за (DOR_KON-1)
Зведення по всiх регiонах
TCEN_REG N 3.3 rosr.rep
15 Сума оцiнок обсягiв реалiзацiї товару по вciм регiонам
сумма SRR_KON по всiх REG_KON регiонах SRR_REG N 10.0 rosr.rep
16 Частка регiонiв в загальному обсязi реалiзацiу товару
(SRR_KON/SRR_REG)*100% по всiх REG_KON DRR_KON N 2.3 rosr.rep
17 Темпи зростання обсягiв реалiзацiї товару по всiх регiонах K_KON сукупностi
(по роках або мiсяцях)
SRR_REG за DOR_KON / OR_KON за(DOR_KON - 1) TOR_REG N 3.3 rosr.rep
dart.rep 1.7. Дiлова активнiсть
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
Пiдприщмства
. . .
Конкурентiв
. . .
mmkr.rep 1.8.Масштаб (розмiр) ринку, рiвень монополiзацiї i конкуренцiї
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
1 Код продукцiї K_PRD * С 15.0 dprd.dbf
2 Код конкурента K_PRD / K_KON = 1/n K_KON ** С 15.0 dkon.dbf
3 Наймення конкурента K_KON / N_KON = 1/1 N_KON С 65.0 dkon.dbf
4 Число фiрм на ринку товару (розрахунок) C_KON N 3.0 mmkr.rep
5 Код форми торгiвлi K_KON / K_FTOR = 1/2 K_FTOR ** C 10.0 dkon.dbf
6 Число фiрм за формами торгiвлi (розрахунок) C_FTOR N 3.0 mmkr.rep
7 Код форми власностi
K_FTOR / K_FVL = 1/n if "оптова" K_FVL *** C 1.0 dkon.dbf
8 Число фiрм за формами власностi (розрахунок) С_FVL N 3.0 mmkr.rep
9 Код одиницi вимiру продукцiї
K_PRD / KO_PRD = 1/n KO_PRD ** C 10.0 dprd.dbf
10 Оцiнка обсягу реалiзацiу вида продукцiї конкурентом OR_KON N 10.0 dkon.dbf
11 Сума оцiнок обсягiв реалiзацiї товару вciма конкурентами сумма OR_KON SR_KON N 10.0 mmkr.rep
12 Частка фiрми в загальному обсязi реалiзацiї товару,%
(OR_KON/SR_KON)*100% по всiм
попавшим у виборку K_KON DR_KON N 2.3 mmkr.rep
13 Код ознаки величини фiрми KV_KON C 1.0 dkon.dbf
14 Ознака величини фiрми-конкурента (мала, середня, велика) OV_KON C 7.0 dkon.dbf
15 Частки обсягiв реалiзацiї товару по фiрмам за ознакою ухвеличини сумма OR_KON по всiм K_KON
кожного KV_KON / SR_KON)*100%
DV_KON N 2.3 mmkr.rep
Продовження файла mmkr.rep
1 2 3 4 5 6
16 Регiональне розповсюдження товару конкурента (засвоєння регiональних ринкiв)
К_TER / REG_KON = 1/1
K_KON / REG_KON = 1/n REG_KON C 6.0 dter.dbf
krrt.rep 1.9. Комерцiйний ризик (входить до пiдсистеми Дослiдницька функцiя)
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
1
2. Експертна оцiнка ринковоі ситуацiі, прогнозування та планування
mdep.rep 2.1. Прогнозування попиту, оцiнка його еластичностi
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
1
mdvm.rep 2.2. Аналiз, оцiнка i прогнозування власних можливостей в ринковому середовищi
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
1
mrse.rep 2.3. Моделювання ринкової ситуацiї за допомогою експертних оцiнок та прийняття рiшень
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
1
4. ВХIДНА IНФОРМАЦIЯ
4.1. Перелiк вхiдних документiв
Iм'я файла Назва документа Макс.чис.
докумен-
то-строк Перiодич-
нiсть
появи Строк
появи Джерело
iнформацiї
1 2 3 4 5 6
3. Проведення постiйно дiючого Маркетингового дослiдження:
Вивчення зовнiшнього середовища
Довiдкова iнформацiя
nakl.dbf 3.1.Товарно-транспортнi накладні 20000 Оперативно По мiрi
cкладан
ня Облiковi
документи
Продовження таблиці 4.1.
1 2 3 4 5 6
dprd.dbf 3.2. Довiдник продукцiї 200 При впро-
вадженнi
системи Поновл.
операти
вно Технологiчнi документи
dcen.dbf 3.3.Довiдник цiн 200
dprp.dbf 3.4.Довiдник признакiв покупцiв та конкурентiв 20 При впро-
вадженнi
системи Поновл.
операти
вно Технологiчнi документи
dkon.dbf 3.5.Довiдник конкурентiв 250 Оперативно По мiрi Юридичнi
документи
dink.dbf 3.6.Довiдник джерел iнформацiї про конкурентiв та покупцiв 30 Оперативно По мiрi
cкладан
ня Публiка
цiї, реклама, запити, тощо
dter.dbf 3.7.Довiдник терiторiй 200 Оперативно По мiрi
cкладан
ня Класифiк.
довiдники
4. База алгоритмiв обробки iнформацiу
grup.prg 4.1.Групування даних
20000 Одноразово При роз
робцi Стандартнi програ ми та

 
 

Цікаве

Загрузка...