WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

документiв
Iм'я
файла Назва
документа Макс.чис.
докумен-
тострок Перiодич-
нiсть
звiту Строк
подання Користу-
вач iн-
формацiї
1 2 3 4 5 6
1. Маркетингове дослiдження: Аналiз зовнiшнього середовища
prtp.rep 1.1. Пропозизiя товарiв, послуг 250 Оперативно по запиту Без об-
межень Маркет.
План.вiд.
Дирекцiя
sptp.rep 1.2.Споживацький попит на товари, послуги 250 Оперативно
по запиту Без об-
межень Маркет.
План.вiд.
Дирекцiя
prpr.rep 1.3. Пропорцiйнiсть ринку 250 Оперативно по запиту Без об-
межень Маркет.
План.вiд.
Дирекцiя
trrt.rep 1.4. Тенденцiя розвитку ринку 250 Оперативно по запиту Без об-
межень Маркет.
План.вiд.
Дирекцiя
kscr.rep 1.5. Коливання, стiйкiсть, циклiчнiсть ринку 250 Оперативно по запиту Без об-межень Маркет. План.вiд.
Дирекцiя
rosr.rep 1.6. Регiональнi особливостi стану i розвитку ринку 250 Оперативно по запиту Без об-
межень Маркет.
План.вiд.
Дирекцiя
dart.rep 1.7. Дiлова активнiсть 250 Оперативно по запиту Без об-
межень Маркет.
План.вiд.
Дирекцiя
mmkr.rep 1.8.Масштаб(розмiр)ринку,рiвень монополiзацiї i конкуренцiї 250 Оперативно по запиту Без об-
межень Маркет.
План.вiд.
Дирекцiя
krrt.rep 1.9. Комерцiйний ризик 250 Оперативно по запиту Без об-
межень Маркет.
План.вiд.
Дирекцiя
2. Експертна оцiнка ринковоу ситуацiї, прогнозування та планування
mdep.rep 2.1.Прогнозування попиту, оцiнка його еластичностi 250 Оперативно по запиту Без об-
межень Вiддiл маркетинг
Плановий
mdvm.rep 2.2.Аналiз, оцiнка i прогнозування власних можливостей в ринковому середовищi 250 Оперативно по запиту Без об-
межень Вiддiл маркетинг
Плановий
mrse.rep 2.3.Моделювання ринкової ситуацiї за допомогою експертних оцiнок та прийняття рiшень 250 Оперативно по запиту Без об-
межень Вiддiл маркетинг
Плановий
3.2. Склад i характеристика реквiзитiв в вихiдних документах
1. Маркетингове дослiдження: Аналiз зовнiшнього середовища
prtp.rep 1.1. Пропозизiя товарiв, послуг
N Наймення реквiзита Iдентифiк. Тип Довж. Джерело
1 2 3 4 5 6
По одному товару
1 Код продукцiї K_PRD * С 15.0 dprd.dbf
2
Код типу (група) продукцiї
КТ_PRD / K_PRD = 1/n КТ_PRD **
С
2.0
dprd.dbf
3 Тип (група) продукцiї Т_PRD С 20.0 dprd.dbf
4
Наймення продукцiї
K_PRD / N_PRD = 1/1 N_PRD
C
80.0
dprd.dbf
5
Код одиницi вимiру продукцiї
K_PRD / KO_PRD = 1/n KO_PRD **
C
10.0
dprd.dbf
6
Одиниця вимiру продукцiї
KO_PRD / O_PRD = 1/1 O_PRD
C
10.0
dprd.dbf
7
Код конкурента
K_PRD / K_KON = 1/n K_KON **
С
15.0
dkon.dbf
8
Наймення конкурента
K_KON / N_KON = 1/1 N_KON
С
65.0
dkon.dbf
9
Термiн оцiнки обсягу реалiзацiї вида продукцiї конку рентом (рiк, мiсяць)
K_KON / DOR_KON= 1/n DOR_KON**
D
10.0
dkon.dbf
10
Оцiнка обсягу реалiзацiї вида продукцiї конкурентом
DOR_KON /OR_KON = 1/1 OR_KON***
N
10.0
dkon.dbf
11
Сума оцiнок обсягiв реалiзацiї товару вciма конкурентами
сумма OR_KON по всiх K_KON сукупностi SR_KON
N
10.0
prtp.rep
12
Частка фiрми в загальному обсязi реалiзацiї товару,%
(OR_KON/SR_KON)*100% по всiх
K_KON сукупностi DR_KON
N
2.3 prtp.rep
13
Регiональне розповсюдження товару конкурента (засвощння регiональних ринкiв)
К_TER / REG_KON = 1/1
K_KON / REG_KON = 1/n REG_KON
C
6.0
dter.dbf
14
Термiн оцiнки обсягу реалiзацiї вида продукцiї конкурентом (рiк, мiсяць)
K_KON / REG_KON= 1/n DOR_KON**
D
10.0
dkon.dbf
15
Оцiнка обсягу реалiзацiї вида продукцiї конкурентом по регiонам
DOR_KON /ORR_KON = 1/1
OR_KON /REG_KON = 1/n ORR_KON***
N
10.0
dkon.dbf
16
Сума оцiнок обсягiв реалiзацiї товару вciма конкурентами по регiону
сумма ORR_KON по всiх K_KON сукупностi SRR_KON
N
10.0
prtp.rep
17
Частка фiрми в загальному обсязi реалiзацiї товару по регiонам
(ORR_KON/SRR_REG)*100% по всiх K_KON сукупностi DRR_KON
N
2.3
prtp.rep
18
Темпи зростання обсягiв реалiзацiї товару по всiх
K_KON сукупностi по роках або мiсяцях)
OR_KON за DOR_KON / OR_KON за(DOR_KON - 1 TOR_KON
N
3.3
prtp.rep
19
Оцiнка можливого обсягу реалiзацiї вида продукцiу конкурентом на наступний перiод
(DOR_KON+1)/MR_KON = 1/1 MR_KON***
N
10.0
dkon.dbf
19
Сума оцiнок можливих обсягiв реалiзацiї товару вciма конкурентами
сумма MR_KON по всiх K_KON сукупностi SMR_KON
N
10.0
prtp.rep
sptp.rep 1.2. Споживчий попит на товари, послуги (входить до пiдсистеми Робота зi споживачем)
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
1 Ступiнь задоволення попиту
2 Вектор змiни задоволення попиту
3 Задоволення попиту по формам утворення (потенцiйний, формующийся, склавшийся, сезонний)
4 Стан ринку(дефiцитний,насичений)
5 ємкiсть ринку товарiв та послуг
6 Еластичнiсть попиту
prpr.rep 1.3. Пропорцiйнiсть ринку (входить до пiдсистеми Робота зi споживачем)
N Наймення реквiзита Iдентифiк. Тип Довж. Джерело
1 2 3 4 5 6
1 Спiввiдношення попиту i пропозицiї
2 Товарна структура товарообiгу
3 Подiл ринку мiж виробниками, оптовою та роздрiбною торгiвлею
4 Структура торгiвлi за формами власностi
5 Структура покупцiвза формами власностi
6 Регiональна структура ринку
trrt.rep 1.4. Тенденцiя розвитку ринку (входить до пiдсистеми Дослiдницька функцiя)
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
1 Темп зростання обсягiв реалiзацiї
2 Темп зростання обсягiв товарних запасiв
3 Темп зростання цiн
4 Темп зростання iнвестицiй
5 Темп зростання прибутку
6 Параметри тредiв обсягiв реалiзацiї
7 Параметри тредiв обсягiв товарних запасiв
8 Параметри тредiв цiн
9 Параметри тредiв iнвестицiй
10 Параметри тредiв прибутку
kscr.rep 1.5. Коливання, стiйкiсть, циклiчнiсть ринку (використання банку моделей дослiдження закономiрностей)
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
1 Коефiцiщнт варiацiї цiн конкурентiв
2 Коефiцiщнт варiацiї обсягiв реалiзацiї товарiв у конкурентiв
3 Коефiцiщнт варiацiї обсягiв товарних запасiв конкурентiв
4 Коефiцiщнт

 
 

Цікаве

Загрузка...