WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав; розробка і реалізація єдиного кодексу електронної комерції; сумісність державної політики електронної комерції, правової бази і технічних стандартів різних країн; сумісність і захищеність електронних систем оплати; оподатковування і митні тарифи. У числі головних висновків конференції відзначається таке: 1) електронна комерція буде приносити великі соціальні й економічні вигоди; 2) прогнозується, що з 2000 року практично весь світовий ринокбуде використовувати електронну комерцію. [17]
Деякі проблеми і шляхи переходу України
до інформаційного суспільства.
Проведений вище аналіз показує, що розвинені країни і більшість країн, що розвиваються, високими темпами впроваджують нові інформаційні технології і системи в різноманітні сфери життя і діяльності суспільства. Зокрема, світовий ринок орієнтується на широке впровадження електронної комерції. І цілком природно, що найважливішою умовою її впровадження в кожній окремій країні є необхідний рівень розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури і загальнодоступність універсальних послуг.
Тим часом Україна істотно відстає за рівнем інформатизації від розвинених країн. Кількісно цей рівень можна проілюструвати даними про доступ до мережі Інтернет. Так, в Україні мають доступ до Інтернет 24 із кожних 10 000 жителів, у країнах Балтії - більш 70, у країнах Східної Європи - не менше 1 20, у Німеччині - 600, у США - більш 1500. Тому без освоєння відповідних інформаційних технологій і розвитку інформаційної інфраструктури повноправна інтеграція України у світове економічне співтовариство стає проблематичною. Для усунення такого положення необхідно вирішити ряд організаційних, правових, науково-технічних і інших питань, що мають стратегічну значимість для розвитку ринкової економіки, збереження незалежності і забезпечення національної безпеки. Науково-технічні питання охоплюють широке коло задач, серед яких визначальними є слабоструктуровані задачі системного аналізу, багатоцільової оптимізації, факторної оцінки і мінімізації ризику. Відмітна риса даних задач - неповнота, непевність, нечеткость, суперечливість вихідної інформації.
У умовах гострого протиріччя між потребами розвитку інформатизації і можливостями виділення відповідних засобів на інформатизацію, що характерно в даний час для України, повинен стати "острівний" принцип, відповідно до якого визначаються ключові сфери-острови розвитку інформатизації. До них, у першу чергу, необхідно віднести сферу утворення й сферу інформаційно-маркетингового забезпечення національних виробників.
3.2. ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ МАРКЕТИНГУ (АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА)
Для автоматизації діяльності відділу маркетингу пропонується інтегральна iнформацiйна система iнформацiйне забезпечення маркетингу в ВАТ "Чернiгiвавтодеталь" "MARKET".
1.1. Призначення системи "MARKET" полягає в створеннi, накопиченнi, обробцi та збереженні iнформацiї, пов'язаної з роботою маркетингової служби заводу.
Мета системи "MARKET" полягає в тому, шоб забезпечити виконання службових обов'язкiв виконавцiв служби маркетингу з питань маркетингового дослiдження, ведення договiрноі документацiі, облiку, аналiзу, прогнозування, планування та регулювання маркетингової дiяльностi заводу.
Доцiльнiсть автоматизацiі функцiй маркетингу на пiдпријмствi пов'язана зi складнiстю та рiзноманітнiстю задач, що вирiшуються, необхiднiстю отримання узагальнюючих характеристик по всьому колу показникiв, можливiстю застосування засобiв моделювання економiчних процесiв, обробки i врахування експертних оцiнок ринкових ситуацiй для прогнозування i планування маркетингової дiяльностi, оперативного одержання звiтної та аналiтичної информацiї, графiчного вiдображення отриманих результатiв, розрахункiв.
Iнтеграцiя системи побудована на функцiонуваннi рiзнородної iнформацiї: довiдкової, поточної, експертної, баз данних, банкiв знань, баз алгоритмiв, обробленої iнформацiї.
1.2. Вихiдна iнформацiя системи складає: звiти з усiх напрямкiв дiяльностi служби маркетингу (договiрна робота, виконання договорiв поставки продукцiї, прогнозування та планування маркетингової дiяльностi на заводi, аналiз та оцiнка ситуацiї на ринку товарiв, поточнi звiти) i призначена для поточного регулювання та стратегiчного керування процесами маркетингу.
1.3. Термiни рiшення задач системи встановлюються в залежностi вiд конкретних умов накопичення iнформацiї i потреб ії обробки.
1.4. Основу БД для рiшення задач системи складають блоки iнформацiі стосовно функцiй вiддiлу маркетингу по пiдсистемам:
1. Робота зi споживачем.
2. Просування товару.
3. Дослiдницька функцiя.
4. Органiзацiя сервiсу.
5. Аналiз зовнiшнього середовища.
6. Органiзацiя внутрiшнього середовища.
7. Прогнозно-стратегiчна функцiя.
8. Органiзацiйно-координацiйна функцiя.
1.5.Iнформацiйнi бази всiх пiдсистем вiддiлу iнтегрованi на рiвнi вiддiлу i використовуються для виконання всiх функцiй в вiдповiдностi з потребами.
Зокрема пiдсистема "Аналiз зовнiшнього середовища" складає iнформацiю, засновану на маркетинговому дослiдженнi, яке в умовах комп'ютерноі технологiі ведеться постiйно. У перелiк завдань маркетингового дослiдження входять:
ў збiр, опрацювання i зведення кон'юнктурної iнформацiї;
ў iнтегрованi та диференцiйованi оцiнки стану ринку, типологiя ринкової ситуацiї, якiсна та атрибутивна градацiя стану ринку;
ў характеристика обсягу ринку;
ў оцiнка i аналiз пропорцiй ринку;
ў виявлення, аналiз i прогнозування тенденцiй ринку та його динамiчна стiйкiсть;
ў оцiнка i аналiз коливань, сезонностi та циклiчностi розвитку ринку;
ў оцiнка i аналiз регiональних розбiзностей ринку;
ў оцiнка i аналiз дiловоі активностi;
ў характерстика ступеню монополiзацiї ринку i iнтенсивностi конкуренцiї;
ў аналiз, оцiнка i прогнозування власних можливостей в ринковому середовищi.
Оперативный ввiд i обробка вхiдноі iнформацiі при реалiзацiі функцiй системи проводиться по необхiдностi без обмежень.
1.6. Система "MARKET" реалiзується для декiлькох користувачiв в умовах локальних мереж. Всi функцiі системи вирiшуютья в режимi дiалога з машиною.
2. Структура системи "MARKET" i технологiя взаємозв'язкiв
2.1. В вiдповiдностi з функцiями системи "MARKET" вона має вiсiм раздiльних iнтерфейсiв, заснованих на загальнiй базi даних, створюваних в вiдповiдних файлах. Крiм того, система iнтегрує з глобальною базою даних iнших пiдроздiлiв заводу в цiлому по мережi. Цi зв'зки стосуються даних про продукцiю, цiни на неї, про клiєнтiв, іх фiнансових атрибутiв i т.i.
2.2. Система "MARKET" пiдключена до глобальноі iнформацiйноі системи "INTERNET" і користується її iнформацiєю.
3. ВИХIДНА IНФОРМАЦIЯ
3.1. Перелiк вихiдних

 
 

Цікаве

Загрузка...