WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу - Реферат

Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу - Реферат

Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу.
Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб'єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації розподілу праці. Все це спричинило різке зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем із збутом продукції. Як наслідок цього - нераціональне використання ресурсів підриємства, погіршення фінансових показників діяльності фірм, зменшення грошових надходжень, а іноді й банкрутство підприємства, що призводить не лише до негативних економічних наслідків, а й до виникнення соціальних проблем, як, наприклад, безробіття.
У кінці 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. велика депресія, яка охопила світову економіку, стала каталізатором процесу формування маркетингу і прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах. Одна з причин виникнення депресії 30-х рр. ХХ ст. - це збої у плануванні. В ринковій економіці маркетинг - це планування на мікрорівні.
Елементи практичної маркетингової діяльності появилися наприкінці ХІХ ст. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардський, Пітсбурзький, Пенсильванський) започатковано курс лекцій з проблем раціональної організації товароруху.
З 1911 року провідні компанії, такі як "Кертіс паблішинг Ко", започаткували служби маркетингу.
"Стихійним маркетологом" прозвано Томаса Едісона, тому що він уміло адсорбував ідеї і доводив їх до потреб ринку.
1926 р. - створення наукової організації викладачів маркетингу.
1937 р. - започаткування Американської асоціації маркетингу.
Період формування сучасної концепції маркетингу - 30 - 50-ті роки ХХ ст.
Еволюція маркетингу
Роки Акценти в маркетинговій діяльності Основна орієнтація Галузь застосування Основні аналітичні методи
1900- 1950 Вчення про товар Орієнтація на розподіл, теорія про експорт і збут Сільськогосподарсь- ке виробництво, виробництво масових товарів Спостереження, аналіз купівель і продажу; розрахунок імовірності; споживчі панелі
1960 Вчення про збут Організація продажу; розвиток теорії, орієнтованої на товар та його функції; маркетинг як функція дистриб'ютерства Споживчий маркетинг Аналіз мотивів, дос-лідження операцій, моделювання
1970 Вчення про приорі-тетну значущість маркетингу (мар-кетинг як рецепт) Орієнтація на торгов- лю, збут і частково на споживача. Панівна теорія - наукові ос-нови поведінки і прийняття рішень Промисловий і споживчий маркетинг Факторінг, дискри- мінантний аналіз, математичні методи, маркетингові моделі, аналіз даних
1980- 1990 Формування вчення про маркетинг як функцію менедж- менту. Стратегічний маркетинг, марке- тингова концепція управління Орієетація на конку-рентів і екологію. Па- нівна теорія - ситіа- ційний аналіз Промисловий і спо-живчій маркетинг; иаркетинг послуг і некомерційних організацій Позиціонування, кластерний аналіз, типологія спожива-чів, експертні системи, причинно- наслідковий аналіз
1990- 2000 Формування вчення про маркетинг як функцію й інстру-ментарій підприєм-ництва Панівна теорія - тео-рія ринкових мереж і взаємодії, теорія ко-мунікацій, орієнтація на соціальний і еко-логічний ефект Промисловий і спо- живчий маркетинг; маркетиинг послуг і некомерційних орга-нізацій; підприєм-ництво державних структур Позиціонування, кластерний аналіз, типологія спожива-чів, моделі поведінки споживачів і конку-рентів, бенчмаркінг, теорія ігор
Етапи розвитку маркетингу:
50-ті р. ХХст. - Маркетинг = Збут
60-ті - Маркетинг = Маркетинговий аналіз
70-ті - Маркетинг = Філософія розвитку
80-ті - Маркетинг = Обов'язковий ритуал
90-ті - Маркетинг = Вікно у світ
Першим типом ринку, який сформувався у розвинутих країнах світу був так званий ринок продавця.
Ринок продавця - такий ринок, на якому продавці мають більше влади і де найактивнішими "діячами ринку" змушені бути покупці.
Поступово, у міру зростання пропозиції порівняно з попитом, сформувався інший тип ринку - ринок покупця.
Ринок покупця - це такий ринок, на якому більше влади мають покупці і найактивнішими "діячами ринку" змушені бути продавці.
Ринок покупця є впровадженням у практику провідної ідеї концепції маркетингу: надійною гарантією ринкового успіху підприємства є визначення незадоволених потреб та бажань певної групи споживачів і задоволення цих потреб ефективнішими ніж у конкурентів методами.
Для розуміння суті маркетингу потрібно зупинитися на деяких його базових поняттях.
1. Нестаток - почуття, яке відчуває людина, коли їй чого-небудь не вистачає.
2. Потреба - нестаток, який набув конкретної форми відповідно до соціокультурних та психологічних особливостей людини.
3. Попит - це платоспроможна потреба, яка проявляється у формі вимоги на товари з боку покупців, які беруть участь у ринкових відносинах на цьому ринку.
Сьогодні існує декілька десятків визначень маркетингу. Один із засновників сучасної теорії маркетингу Філіп Котлер дає таке визначення:
Маркетинг - вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб через обмін.
Американська маркетингова асоціація (АМА) трактує його так:
Маркетинг - процес планування і здійснення концепції ціноутворення, просування і розподілу ідей, товарів та послуг для проведення обміну, який задовольнить мету окремих людей і підприємств.
Маркетинг охоплює всі аспекти діяльності бізнесу - від створення продукту до його після продажного сервісного обслуговування.
Маркетинг - це теорія і практика прийняття управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії організації на основі дослідження факторів зовнішнього маркетингового середовища з метою якомога повнішого задоволення потреб споживачів і реалізації інтересів виробника.
Маркетинг - це водночас і філософія бізнесу, і активний процес. Як філософія бізнесу ця наука пропонує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької діяльності. Як активний процес маркетинг вирішує низьку завдань, що виникають при функціонуванні підприємства в ринкових умовах і розглядаються як основа для досягнення цілей підприємства.
Концепція маркетингу: запорукою досягнення мети організації є визначення потреб цільових ринків, мотивацій споживачів і забеспечення задоволення цих потреб більш ефективними методами, ніж у конкурентів. Основний об'єкт уваги маркетингу - потреби споживачів, кінцева мета - одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів, засоби досягнення мети - комплексні зусілля маркетингу.
Філософія маркетингу полягає в узгодженні попиту і пропозиції до початку процесу виробництва шляхом аналізу маркетингової інформації. Фірма має продавати не те, що вона може виробляти, а виробляти те, що буде продано.
Менеджер-маркетолог маєвідповісти на запитання: як, яким чином, де, коли, яким шляхом буде досягнуто мети, поставленої перед фірмою. Іншими словами, він має трансформувати мету і завдання

 
 

Цікаве

Загрузка...