WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ціноутворення на промислові товари - Реферат

Ціноутворення на промислові товари - Реферат

кінців на-віть виник дифіцит цього ресурсу, у відповідь на що ОПЕК було змушене збільшити ви-робництво нафти, що зробити відразу не дуже просто. З іншого боку, зараз триває напру-жена ситуація між країнами Ізраєлем і Палистиною, де проходить значний видуботок наф-ти. Отже, базуючись на припущення, що ОПЕК буде взмозі зрівняти прогнозуючий дефі-цит на попит в 1Q-2Q00 і продовжуватиме перевиробництво, яке спричинить ціни знизи-тися порівняно з сучасним станом, глобальна нафтова команда прогнозує на 2001 рік се-редню ціну на Брент 23,5$/бар.(див.мал.№3).
Зміну ціни на нафту в Україні за 2000 рік можна простежити за проведенням аукціонів з її продажу. З рисунка №7 видно, що ціна даної сировини поступово дедалі до кін.2000року зростає, і беручи до уваги світову базову ціну, є надто дорогою на сучасному етапі.
Отже, беручи до уваги вище сказане, можна зробити висновок, що саме ця ситуація і спричинила ріст цін на продукцію вище перерахованих промисловостей, оскільки їхня продукція є ніби взаємозаміняючою одна одну, в результаті чого, подорожання одного продукту спричиняє відповідне збільшення цін інших.
Висновок
Незважаючи на зростання ролі нецінових факторів у сучасному маркетинговому проце-сі, ціна залишається важливим компонентом маркетингового комплексу. Тому, зважаючи на її надто велике значення та беручи до уваги велику актуальність проблеми ціноутво-рення промислових товарів, я і вибрав для написання саме цю тему. Існує багато внутріш-ніх та зовнішніх факторів, що впливають на рішення ціноутворення. Їх я і намагався вик-ласти в основній частині курсової роботи.
Внутрішні фактори включають маркетингові цілі фірми, стратегію маркетингового комплексу, витрати і організацію процеса ціноутворення.Стратегія ціноутворення визна-чається головним чином цільовим ринком та задачами позиціювання. Цілі ціноутворення частіше всього включають у себе виживання в ринкових умовах, максимізацію поточного прибутку, дольові переваги на ринку, і якісні переваги на ринку. Ціна-це лише один із інструментів маркетингового комплексу, що використовується компанією для досягнення своїх цілей. Ціна впливає на характеристики товару, методи його просування і канали роз-поділу, так як і всі ці фактори впливають на ціну. В процесі розробки маркетингової прог-рами всі елементи маркетингового комплексу повинні бути доцільно зкоординованими.
Зовнішні фактори, що впливають на ціноутворення, включають у себе стан ринка та попит, ціни та пропозицію конкурентів, а також інші фактори, такі як економічна си-туація, інтереси торгових посередників та державне регулювання. Степінь свободи про-давця при виборі ціни змінюється в залежності від типу ринка. Ціна відіграє особливу роль на ринках монополістичної і олігополістичної конкуренції.
В кінці кінців, саме споживач вирішує, чи вірно компанія сформулювала ціну. Спо-живач порівнює ціну і цінність товара: якщо ціна вище за суму сприймаючої цінності, споживачі не купуватимуть товар. Різні покупці встановлюють в різних якостях товара різну цінність, тому маркетологи часто проводять варіації цін на різних сегментах ринка. Оцінюючи ринок та попит, компанія спочатку вивчає криву попиту, яка відображає за-лежність між запрошеною ціною і рівнем попиту на товар при цій ціні. Чим більше нееластичний попит на товар, тим вище компанія може встановлювати ціну. Попит і сприймання споживачем цінності встановлюють "потолок" ціни товару.
Покупці також порівнюють ціну товара із цінами конкурентів. Виробники повинні доцільно слідкувати за цінами і характеристиками всіх товарів конкурентів і викорис-товувати цю інформацію як базовий рівень при формуванні власних цін.
В останній питанні курсової роботи викладений короткий аналіз сучасного стану ціноутворення промислових товарів в Україні за 1997-2000 рр. Адже ця проблема є на даному етапі дуже важливою в нашій країні як на мікро- так і на макрорівнях. Оскільки по зміні індексу цін (індексу інфляції) можна судити про стан економіки країни вцілому. Хочу також зазначити, що теперішній стан ціноутворення в Україні виглядає ще далеко не кращим чином, беручи за рівень відліку 1997 рік. І хоча за останній період відбувалися деякі позитивні зрушення (особливо в таких промисловостях як електроенергетика, чорна та кольорова металургії, паливна), проте їхній вплив ще досить незначний для досягнення бажаних результатів.
Також дана курсова робота містить додаткові матеріали: таблиці, рисунки, графіки, які допомагають більш точніше уявити викладання тої чи іншої проблеми. В кінці викладення матеріалу я розмістив список використаної літератури.
Список використаної літератури
1. Акимова И.М. Промышленный маркетинг.-К.:"Знання",КОО, 2000.-294с.
2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент.-К.:КНЕУ,1998.-268с.
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг.-К.: Лібра, 1998,384с.
4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика.- К.: Вища шк., 1994.-327с.: іл.
5. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.-К.: КНЕУ, 1997.-156с.
6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.-К.: КНЕУ, 2000.-124с.
7. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ.- М.: "Ростинтэр", 1996.-704с.
8. Котлер Ф., Армстронг Гари. Основы маркетинга: Пер. с англ.-2-е европ. изд.- К.;М.; СПб.: Издат. Дом "Вильямс", 1998.- 1056с.
9. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг.-К.: КНЕУ, 1999.-84с.
10. Панкрухин А.П. Маркетинг.-М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999.-398с.
11. П.Г. Перерва. Управление маркетингом на машиностроитель-ном предприятии. Издание "Основа", Х.: 1993.-285с.
12. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації /Під ред. Старостіной Л.А.-К.: "Іван Федоров", 1997.-400с.:іл.
13. Цены и ценообразование /Под ред. В.Е. Есипова.- СПб: Изда-тельство "Питер", 1999.-464с.
Додаткова література
14. Газовый баланс Украины за 10 месяцев. www.korrespondent.net за ноябрь 30, 2000 г.
15. Дані аналітичного відділу інвестиційної компанії "Dragon Capital".
16. Дані Державного комітету статистики за 2000 рік.
17. Дані інвестиційної компанії "Brunswick UBS Warburg".
18. Экспорт металлов-залог экономического роста в 2001. www.korrespondent.net за ноябрь 28, 2000 г.
19. Новый подход к вопросу о ценообразовании. С. Гришко. БИЗНЕСИНФОРМ №1/1998г.- 44с.
20. Про індекс споживчих цін у вересні 1998 р.Праця і зарплата №20 (156).-жовтень 1998р., 12с.
21. Рост цен потребительского рынка в Украине. Л. Познякова.- БИЗНЕСИНФОРМ №6, 1998р.- 29-31с.
22. Цінова ситуація в Україні. В. Лобатюк. Праця і зарплата №20 (156).-жовтень 1998р., 12с.
23. Ціни та ціноутворення. Ю. Смєян, АФ "Контракти-Аудит". Галицькі Контракти 16/1998р.- 125-131с.

 
 

Цікаве

Загрузка...