WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Синергетична основа управління якістю праці при освоєнні і впровадженні нових технологій - Реферат

Синергетична основа управління якістю праці при освоєнні і впровадженні нових технологій - Реферат

Синергетична основа управління якістю праці при освоєнні і впровадженні нових технологій

В основу сучасної виробничої доктрини покладено той принцип, що високу якість продукції неможливо забезпечити без досконалої техніко-технологічної бази її формування. Це вимагає від українських підприємств модернізації технічного парку обладнання і впровадження нових технологій як основного фундаменту для забезпечення якості продукції.

Інноваційний характер розвитку промисловості висуває в розряд базових питання активізації творчих здібностей та поглиблення професійних знань і навичок на підприємстві. Нові умови конкуренції, а саме орієнтація виробників на нецінову політику, в якій технічна новизна і якість продукції набувають вирішального значення, вимагають від працівників високої якості праці, професіоналізму, прагнення творчо освоювати нові технології, синергетично взаємодіяти в процесі роботи.

В умовах формування нових економічних відносин зростає роль духовних факторів у підвищенні якості праці, адже діяльність працівників не завжди виявляється результативною та якісною без усвідомлення її цілей на духовному рівні. У випадку, коли метою виробничої діяльності стає забезпечення гуманних духовних відносин, соціальна активність працівників стає творчою і відбивається на якісних показниках діяльності.

В умовах трансформаційної економіки набувають актуальності і поширення дослідження питань синергетичної теорії. Цікавим є підхід до застосування принципів синергетики в системі міжгрупових взаємовідносин [1], дослідження факторів соціальної взаємодії та побудови ефективного спілкування у трудовій діяльності [4]. Заслуговує на увагу робота [6], в якій розглянуто принципи самоорганізації і синергії в управлінні маркетинговим середовищем, синергетичні рівні і властивості систем, фактори мотивації працівників. Загальні проблеми синергетики активно обговорюються у роботах [2, 5, 7].

Аналіз літературних джерел з проблем синергетики свідчить про те, що вона стає предметом вивчення широкого кола вчених-економістів. Разом з тим застосування принципів синергетичної науки до проблеми якості знаходиться на початковому етапі. Особливого значення в умовах забезпечення якості праці трудових колективів набувають питання побудови ефективної системи діяльності працівників на основі принципів синергетичної діяльності. В статті зроблено спробу побудувати структуру синергетичної діяльності працівників в умовах освоєння і впровадження нових технологій, виявити основні фактори ефективної її реалізації для забезпечення високої якості праці.

Вимоги ринку потребують промислового освоєння перспективних технологій, випуску нової продукції, проведення при цьому роботи по удосконаленню її виробництва та підвищення рівня якості. Значення технології зростає в аспекті реалізації соціально-економічних цілей, оскільки створення нової техніки і удосконалення технологій спрямоване на прогресивну зміну характеру праці та ролі людини у виробничому процесі. Зростає роль "соціальних технологій", які спрямовані на вдосконалення технологічної системи з урахуванням збагачення праці та більш повного використання трудового потенціалу працівників.

Значення ролі соціальних технологій в сучасних умовах обумовлене тим, що новітні технічні досягнення, ресурсозберігаючі технології, висока якість продукції великою мірою стають залежними від трудового потенціалу та якості праці. Високий рівень знань та професіоналізму працівників дозволяє не тільки розвивати засоби праці, створювати нове обладнання, але й ефективно застосовувати, вдосконалювати і пристосовувати їх до швидко мінливих потреб виробництва.

Системи управління знаннями на підприємствах повинні бути взаємопов 'язані з планами створення нової і реконструкцією старої техніки, з програмами наукових досліджень та впровадженням нових технологій. Тобто сучасні вимоги виробництва обумовлюють новий підхід до процесу навчання, яке розглядається як творче вирішення технічних завдань по освоєнню і застосуванню нових технологій в конкретних умовах підприємств. Це вимагає удосконалення системи знань і розвитку інтелектуальних здібностей працівників.

Широке застосування нових технологій призводить до істотних змін в спеціальності і навичках працівників, обумовлює появу нових професій. Умовою переходу від старих до нових технологій є професійна підготовка і кваліфікаційний рівень, що відповідає новій роботі. Для того, щоб досягти високої якості праці, необхідно організувати ефективну науково-технічну діяльність працівників, яка спрямована на отримання і застосування нових знань для вирішення технологічних, економічних, соціальних проблем, забезпечення функціонування науки, техніки і виробництва як єдиної системи. Наукові дослідження повинні бути спрямовані на застосування нових знань для швидкого промислового освоєння перспективної технології, випуск нової продукції, якість якої забезпечується постійною роботою по удосконаленню її виробництва.

Отже, для забезпечення ефективного користування новими технологіями необхідно створити кваліфікований трудовий потенціал, який підготовлений до техніко-технологічних змін у виробництві. Навчання за спеціальностями, які пов'язані із сучасними технологіями, повинно включати широку підготовку працівників в області матеріалів, нового обладнання і механізмів. Стимулювання такої широкої спеціалізації працівників дозволяє забезпечити надійність роботи нового обладнання, підвищити творчу активність, відкриває можливості для прискореного освоєння сучасних технологій. При цьому відбувається процес постійного професійного росту і самовдосконалення працівників, що сприяє забезпеченню стандарту якості праці, який розглядається нами як бездефектне виробництво продукції.

Інноваційний розвиток виробництва потребує безперервного освоєння нових знань і практичних навичок, а процес управління знаннями стає інтегральною частиною виробничого процесу. Динамічна зміна технологічного потенціалу вимагає активної участі працівників в процесі засвоєння знань, передбачає колективну творчу роботу у розробках і створенні нових технологій, яка визначає синергетичність діяльності.

Синергетичне обгрунтування процесу забезпечення якості праці полягає в тому, що діяльність людини мотивується можливістю спільної роботи, яка основана на стійкому духовному зв'язку працівників. Специфіка такої взаємодії полягає у створенні атмосфери взаєморозуміння, довіри, внутрішньої прихильності, єдності у ділових питаннях. Умови спільної діяльності впливають на розвиток духовності працівників не безпосередньо, а через потреби, мотиви, установки, свідомість, результати. Перехід до якісно нової системи взаємовідносин в умовах роботи по забезпеченню якості праці зумовив необхідність розробки та наукового обгрунтування структури синергетичної діяльності, яка враховує вплив духовних факторів на формування якості праці.

В основу структури синергетичної діяльності працівників покладена духовність, яка являє собою єдність свідомості, світогляду, переконань, ціннісних орієнтацій. Духовність людини здійснює великий вплив на всі складові синергетичної діяльності, впливає на вибір і усвідомлює потреби, визначає цілі і завдання, вибирає засоби і предмет діяльності, забезпечує її організацію, тобто виступає "генератором" діяльності (рисунок).

Згідно запропонованого підходу спільна робота стає індикатором розвитку духовних якостей працівників. Успішність розвитку духовних якостей залежить, насамперед, від досконалості та відповідності всіх компонентів спільної діяльності. Сприятлива соціальна атмосфера дозволяє виявити свої здібності, проявити творчу активність.

Існує певний зв'язок між духовною, інтелектуальною та соціальною сферами в процесі синергетичної діяльності. Інтелект є інтегративним проявом здібностей, знань та вмінь людини. Рівень розвитку інтелекту визначається системою знань та характером їхнього прояву в процесі освоєння нової техніки і технології. Інтелект відображає природну сутність здібностей людини, яка стосується у тому числі виробництва нововведень в області науки і техніки.

Духовні здібності формуються на основі природних задатків і є однією з якісних характеристик трудового потенціалу. Частіше від усього духовні здібності проявляються у творчих видах діяльності, які пов'язані з розробкою новітніх технологій, виробництвом ноу-хау, та якісно впливають на свідомість і інтелект людини. В процесі праці створюються нові знання, в результаті чого збагачується інтелектуальна сфера. При цьому з'являється більше можливостей впливати на рівень якості праці, використовуючи інтелектуальні та творчі здібності працівників.


 
 

Цікаве

Загрузка...