WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров'я та медичного страхування - Реферат

Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров'я та медичного страхування - Реферат

Розподіл фінансових ресурсів передбачає визначення оптимального способу фінансування у реальних умовах функціонування суб'єкта (позика, дотація, кредит, субвенція, субсидія), а також створення адекватної політики (методики ціноутворення) та прогнозування динаміки обсягу медичних послуг (протягом року, протягом кількох років в залежності від впровадження нових медичних технологій, реорганізації структури ліжкового фонду тощо).

Контроль як одна з функцій менеджменту обумовлений тим, що фінансам як економічній категорії властива не тільки розподільча функція, але і контрольна. Аудит використання фінансових ресурсів включає:

- фінансовий контроль;

- оцінку ефективності фінансових планів (бюджету);

- забезпечення управлінського обліку.

Система обов'язкового медичного страхування не змінює сутності діяльності лікувально-профілактичних установ, однак вона кардинально змінює її економічну основу. Медичні послуги перетворюються у товар, який купує страхова медична організація. Будь-яка лікувальна установа може розглядатися як підприємство, яке виробляє необхідні населенню товари -медичні послуги.

Однією з задач впровадження фінансового менеджменту у систему охорони здоров'я та медичного страхування повинно стати вдосконалення ціноутворення на медичні послуги, встановлення єдиних принципів розрахунку тарифів, визначення їх структури, розробка методичних підходів до розрахунку тарифу, визначення критеріїв вибору способу оплати медичної допомоги, які надають населенню лікувально-профілактичні установи.

Вдосконалення методології ціноутворення повинно орієнтуватися на створення системи цін та тарифів на послуги, які відображають об'єктивно обумовлені та суспільно необхідні затрати на надання медичної допомоги гарантованого обсягу та якості.

Розробка та застосування медико-економічних стандартів дозволить вирішити це завдання, враховуючи потреби і можливості системи охорони здоров'я. Крім того, політика стандартизації є важливою умовою для забезпечення державного регулювання взаємовідносин між суб'єктами медичного страхування.

Застосування нових способів оплати медичної допомоги дасть можливість їх використання як основного економічного інструменту фінансового менеджменту у системі охорони здоров'я: вдосконалення структури надання медичної допомоги з урахуванням реальної потреби у її обсягах; управління фінансовими засобами, які надходять до лікувально-профілактичних установ; підвищення зацікавленості медичних робітників у ефективній діяльності лікувально-профілактичних установ.

Існуюча система оплати праці в установах охорони здоров'я не може зацікавити конкретного робітника в ефективній та якісній роботі, оскільки у централізованому порядку встановлює фіксовані посадові оклади [4, c. 47]. При цьому перевиконання робітником обов'язкової норми трудового навантаження, як правило, не веде до підвищення заробітної плати та не зменшується заробітна плата робітника в разі невиконання ним своїх обов'язків або здійснення помилок у роботі. Крім цього, така система оплати гарантує автоматичне підвищення заробітної плати робітника з ростом стажу, незалежно від якості його роботи. Іншими недоліками існуючої системи оплати праці є:

- низька ефективність використання наявних ресурсів через жорстке регламентування кошторисів витрат, у тому числі й оплати праці;

- відсутність фактичної економічної самостійності установ охорони здоров'я, ефективної системи стимулювання діяльності медичних робітників відповідно до кінцевих результатів;

- зрівняльний та гарантований характер оплати праці є причиною зниження активності робітників, погіршення творчої атмосфери в трудових колективах лікувально-профілактичних установ.

Разом з тим, введення диференційованої системи оплати праці потребує серйозної психологічної перебудови, і не кожний керівник лікувально-профілактичної установи здатен на цю перебудову через психологічну неготовність до можливих змін функцій управління. У зв'язку з цим зазначимо, що реформування системи охорони здоров'я вимагає підготовки нового типу керівника, готового до впровадження нововведення та здатного до новаторства.

Для успішного впровадження фінансового менеджменту у систему охорони здоров'я повинні бути створені передумови: кадрові, організаційні, інформаційні, правові та нормативні.

Кадрові, тобто готовість менеджерів управляти фінансовими ресурсами установ системи охорони здоров'я та медичного страхування на основі чітко сформованих вищих цілей та принципів управління.

Організаційні, тобто створення та підтримка дієздатної організаційної структури управління системою охорони здоров'я та медичного страхування і супідрядність її з місцевими та державними органами управління.

Інформаційні, тобто наявність ефективного інструментарію для збору, обробки та передачі управлінської інформації. Розвинута інформаційно-аналітична система дозволить не тільки здійснювати загальне прогнозування зовнішнього середовища, але й отримувати необхідні дані для прийняття управлінських рішень в умовах обмеженої інформації.

Рішення питань фінансового забезпечення системи загальнообов'язкового медичного страхування є першочерговим, що дозволить реформувати фінансові потоки у частині управління ними та розподілу. З одного боку, існує об'єктивна реальність у щорічному збільшенні фінансування системи охорони здоров'я: старіння нації, поява нових захворювань та зростання захворюваності раніше відомими хворобами, погіршення стану здоров'я населення та, як наслідок, збільшення потреби у медичній та соціальній допомозі.

З іншого, необхідно переглянути підходи до забезпечення медичною допомогою та взяти за основу не фінансування системи охорони здоров'я, а страхування здоров'я населення.

Важливим завданням є розробка ефективної системи контролю та моніторингу соціальних індикаторів, єдиних соціальних стандартів в охороні здоров'я, створення соціально-економічної моделі, здатної забезпечити подальший розвиток медичного страхування як форми соціального захисту.

Таким чином, підводячи підсумок усьому вищевикладеному можна зробити такі висновки.

В умовах ринкової економіки функціонування установ системи охорони здоров'я та медичного страхування багато в чому залежить від здатності на практиці реалізувати основні положення фінансового менеджменту і тим самим забезпечити досягнення головної цілі даної галузі (охорону та покращання здоров'я населення) з максимальним економічним ефектом.

Відсутність професійного стратегічного та тактичного управління досить часто призводить до більш низької ефективності функціонування організації порівняно з можливою. Важливо дотримуватись і послідовності технологічних етапів фінансового менеджменту.

Вдосконалення системи управління охороною здоров'я вимагає усунення законодавчих, організаційних, технологічних та психологічних бар'єрів, які перешкоджають ходу реформи та підсилюють невпевненість у її доцільності з боку населення.

І, нарешті, будь-яка реформа вимагає підготовки висококваліфікованих управлінських кадрів, які складатимуть основу штатів органів управління загальнонаціонального, обласного та районного рівнів.

Література

1. Балабанов И.Т Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 384 с.

2. Вялков А.И. Управление здравоохранением на уровне региона в условиях рыночных отношений //Здравоохранение Рос. Федерации. - 1993. –№ 5. - C. 3-4.

3. Журавель В.І. Основыи менеджмента в системе здравоохранения. - К, 1994. - 336 с.

4. Иорданян А.В. Экспериментальные системы оплаты труда медицинского персонала поликлиники// Экономика здравоохранения. - 2001. - № 7-8. - С.47

5. Овсийчук М.Ф., Сиделъникова Л.Б. Финансовый менеджмент: Методы инвестирования капитала. -М.: Буквица, 1996. - 128 с.

6. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, Юнити, 1995. - 400 с.

7. Решетников А.В. Социально-экономическое прогнозирование и планирование в системе обязательного медицинского страхования // Экономика здравоохранения. -2000. - № 11. - С. 5

8. Преображенская B.C., Васюкова B.C. Структура и функции органов здравоохранения в условиях перехода на бюджетно-страховое финансирование //Бюлл. НИИ им. НА. Семашкo. -М., 1992. - № 1. - С. 23-28.

9. Стародубов В.И. Проблемы внедрения обязательного медицинского страхования в России // Терапевт. арх. - 1993. –№ 65. - С. 4-5.

10. Чухно А.А., Крамаренко В.И., Дембский Л.К. и др. Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент: Учеб. пособие Крымская акдемия природоохраного и курортного строительства. - Симферополь: Таврида, 2001. - 339 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...