WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління проектними ризиками в проектах - Курсова робота

Управління проектними ризиками в проектах - Курсова робота

Класифікацію базисних умов постачання наведено у словнику термінів "Інкотермс", виданому Міжнародною торговельною па латою (МТІ7), Усі терміни в ньому розподілені на чотири катего рії — групи. До групи "Е" входять умови (ОТ), відповідно до яких покупець одержує готовий товар на складі (заводі) продав ця. Покупець бере на себе всі витрати й ризики, пов'язані з до ставкою товару від складу продавця до пункту призначення. До групи ""і7" належать умови, згідно з якими продавець зо бов'язаний доставити товар до транспортних засобів, зазначених покупцем (РКА — товар доставлений перевізнику, РАС-— доста влений до борту, ГОВ — завантажений на борт). До групи "С" в-ходять умови, відповідно до яких продавець повинен укласти договір на, перевезення, проте не відповідає за втрату чи ушко дження товару, а також за додаткові витрати, пов'язані з подіями. що відбуваються після відвантаження чи відправлення товару (СГК, СІГ, СРТ, СІР). До групи "О" зараховують умови, згідно з якими продавець бере на себе ризики й витрати, пов'язані з до ставкою товару до пункту призначення {ВАГ, ПЕС, ПЕК, ВВР).

Договір зі страховою компанією (страхувачем) укладає стра хувальник на користь покупця (замовника проекту) або конкрет ного одержувача товару (наприклад генерального підрядчика). Якщо в момент страхування одержувач товару ще не відомий, то страховий поліс може бути виписаний на пред'явника чи індосо ваний (тобто переданий особі, до якої перейшли права на товар). Індосування може бути іменним, коли на страховому полісі ро биться напис, що засвідчує особу, якій передається поліс, і блан ковим (без зазначення особи) — на пред'явника. Однією з умов контракту є зобов'язання постачальників подавати покупцям страхові поліси в комплектах документів, запропонованих для оплати поставленого товару. Найчастіше страхування, що перед бачається в контрактах на постачання товару, належить до кате горії страхування вантажів.

Якщо у проектній діяльності покупцем інвестиційних товарів (машин, устаткування, транспортних засобів тощо; є проектна компанія, вона прагне укладати контракти на умовах, шо перед бачають страхування вантажів постачальником. У цьому разі інтереси страхувальника (постачальника) і (опосередковано) покуп ця захищені найповнішою мірою за умови відповідальності за всі ризики. Часто покупець (замовник проекту) просить за свій рахунок застрахувати вантаж від військових і деяких інших видів ризиків, що не входять до стандартних видів ризиків, які покри ваються страхуванням вантажів. Страхувальнику важливо пере конатися, що страхувач (страхова компанія) має належно оформ лену ліцензію, стабільний фінансовий стан і характеризується діловою порядністю.

Страхування контрактів на будівельно-монтажні та пускона лагоджувальні роботи передбачає велику кількість будівельних ризиків. Гарантії страхового захисту від будівельних ризиків під тверджуються полісами страхування фахової відповідальності підрядчика при здійсненні будівельної діяльності, виконанні бу дівельно-монтажних робіт під час зведення об'єктів і піеляпуско-вих гарантійних зобов'язань підрядчика .

Страхуванню в межах захисту від будівельних ризиків підля гають будівельні роботи, зокрема, будівельні матеріали й конструкції, витрати на заробітну плату, перевезення, митні збори й мито, будівельні матеріали, які постачає замовник; монтажні ро боти, зокрема устаткування, що монтується, та інші витрати; устаткування будівельного майданчика (риштовання, тимчасові споруди тощо); витрати на розчищення території від уламків (піс ля страхового випадку); цивільна відповідальність перед третіми особами; післяпускові гарантійні зобов'язання підрядчика; буді вельні машини й устаткування, закріплені на об'єкті будівнииті

3. ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВИКОНАВЦЯ

Під час виконання контрактів певні ризики перебирає на себе підрядчик. Виконанню його контрактних зобов'язань перешко джають насамперед політичні ризики, ризики форс-мажор, мож ливий ризик втрати прибутків за контрактом через коливання ва лютного курсу. Одним з основних є ризик неплатоспроможності замовника.

Додаткові ризики виникають у постачальників і підрядчиків через те, що вони, як правило, у межах контракту надають замов никові комерційний кредит, що виражається у відстроченні пла тежу. Свідченням надання такого кредиту є вексель або тратта переказний вексель, який виписує продавець (підрядчик) і акцеп тує покупець (замовник). Строки комерційних кредитів колива ються від кількох місяців до п'яти й більше років і визначаються умовами кон'юнктури світових ринків, видами товарів і робіт. З розширенням експорту машин і складного устаткування, збільшенням кількості великих проектів дедалі помітнішою є тенденція до подовження зазначених строків.

Комерційний кредит здебільшого є обов'язковим атрибутом контрактів на постачання технологічного устаткування і вико нання будівельно-підрядних робіт у схемах проектного фінансу вання. Відстрочення платежу зумовлюється необхідністю пусти ти в комерційну експлуатацію об'єкт для того, щоб замовник проекту (проектна компанія) міг розплачуватися з коштів, одер жаних від реалізації проектного продукту. Пільговий строк пла тежу за багатьма проектними контрактами становить від одного до трьох років, іноді п'ять. Згідно з міжнародною практикою да тою надання кредиту вважається дата постачання товару і дата здачі визначеного обсягу робіт (черги, ділянки, об'єкта). У межах одного проекту може бути кілька строків використання комер ційного кредиту. Останніми роками у зв'язку із загостренням конкурентної боротьби на міжнародному ринку між експортера ми інвестиційних товарів і підрядними компаніями (а також розширенням підтримки державами цих компаній) практикується надання комерційних кредитів з пізнішою датою початку їх по гашення, ніж дата пуску об'єкта в комерційну експлуатацію.

Найпоширенішими інструментами управління ризиками по стачальника (підрядчика) під час реалізації контрактів у межах проектної діяльності є юридичні гарантії, акредитиви, векселі. банківські гарантії, форфейтування, страхування ризику непла тежу, страхування контрактів від політичних ризиків.

Юридичними гарантіями називають відповідні статті й застере ження, що захищають інтереси постачальника (підрядчика): валютні застереження, положення про можливе коригування цін, статті про форс-мажор тощо. Нині застосовують два підходи до визначення форс-мажорних обставин у підряднігх контрактах. Згідно з першим підходом у контракті подається загальне й дуже стисле посилання на форс-мажорні обставини (на зразок "будь-які непередбачені обста вини, що не залежать від контрактних сторін, виникли після набуття чинності умовами .контракту і перешкоджають його виконанню"). Згідно з іншим підходом перелічують обставини, що пом'якшують відповідальність підрядчика. Як свідчить практика, перевагу слід віддати першому варіанту. За законами окремих країн коли винятко ві чи непередбачені обставини призводять до того, що виконання зо бов'язань однією зі сторін контракту стас надто важким, хоча мож ливим, і спричиняє надмірні витрати, суд може зменшити відпо відальність цієї сторони (частіше підрядчика, ніж замовника).

Міжнародна торговельна палата розробила модель статей типо вого контракту за умов форс-мажору та "скрутних" ситуацій, коли події економічного, політичного й технічного характеру істотно порушують рівновагу, що існувала між сторонами контракт за нормальних умов. У модельних статтях містяться формулювання про розподіл "додаткового тягаря" між сторонами і даються рекоменда ції про адаптацію контракту до обставин, що змінилися.

Акредитив — це зобов'язання банку перерахувати на рахунок продавця кошти за узгодженим із покупцем комплектом докумен тів, що підтверджують постачання товару відповідно до умов конт ракту. Акредитиви застосовують для розрахунків за контрактами постачання інвестиційних товарів і виконання підрядних робіт. Особливо надійною для постачальників і підрядчиків гарантією платежу є безвідкличний акредитив. З метою якнайповнішої гаран тії платежів постачальники і підрядчики можуть включати в конт ракти вимоги про відкриття підтвердженого акредитива (для запобі гання неплатоспроможності банку, що відкриває безвідклични акредитив, потужніший банк підтверджує цей акредитив). Серед ньоквартальна загальна вартість відкриття безвідкличних і підтвер джених акредитивів, включаючи здійснення розрахункові опера цій, становить близько 1 % сукупних платежів. Безумовно, акреди тив — дорога гарантія, що може призвести до істотного подорож чання проекту. З огляду на розтягнуті строки більшості контрактів. які укладає проектна команда на інвестіщійній фазі, покупцеві та замовнику іноді вдається домовитися про менш обтяжливий рево льверний акредитив, який відкривається не на сукупність платежів, а на їх частки, що автоматично поповнюються в міру здійснення поставок товарів або виконання підрядних робіт. У проектній діяль ності акредитивні форми розрахунків пов'язані з комерційними кредитами, які надає замовникові проекту постачальник (підряд чик). У цьому разі застосовують акредитиви з відстроченням плате жу: після надання банку підтверджувальних документів постачаль ник (підрядчик) одержує комплект виписаних на певні строки век селів .Вексельні інструменти застосовують у разі надання постачальником (підрядчиком) комерційного кредиту замовникові проекту (проектній компанії"). Вексель — це безумовне зобов'язання бор жника виплатити зазначену в ньому суму після завершення пев ного строку. У практиці міжнародної торгівлі при реалізації між народних проектів вексель є однією з найпоширеніших форм гарантії. Застосування векселів детально регламентоване норма ми міжнародного права (насамперед Женевською конвенцією 1930 р.) . Для підвищення надійності векселів вони можуть авалюватися: банк видає гарантію оплати векселя у вигляді напи су (авалю) на векселі.


 
 

Цікаве

Загрузка...