WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління проектними ризиками в проектах - Курсова робота

Управління проектними ризиками в проектах - Курсова робота

З огляду на наведені особливості виконання підрядних робіт під час реалізації проектів до підрядних контрактів висувають підвищені вимоги, що зумовлює їх складність. Для спеціалістів, які готують міжнародні договори з будівництва. Комісія з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) розробила шетрукшю-реко мендаиію "Про впорядкування міжнародних контрактів на будів ництво промислових об'єктів" (1982), що спрямована на забезпе чення балансу інтересів замовника й підрядчика, сприяння до триманню спільної мови в переговорах про укладання підрядного контракту.

Будівельно-управлінські контракти передбачають надання по слуг з управління проектною діяльністю замовника. Крім зви чайної винагороди, що сплачується підрядчику, цей вид контрак ту передбачає "гонорар за ризик", який виплачують підрядчику за зниження витрат без погіршення якості проекту, скорочення тривалості виконання окремих етапів і видів робіт, супроводжен ня об'єкта етапами, що сприяють достроковому випуску проект ного продукту і одержанню прибутку ще до повного завершення будівництва.

В окремих випадках підрядчик частково продовжує залиша тись учасником проектної діяльності й після впровадження об'єкта в експлуатацію. Фактично на певний час за умовами кон тракту підрядчик бере на себе виконання функцій компанії-оператора (управляє об'єктом до виходу його на проектну потуж ність) або комерційні ризики та зобов'язання довести ринкову .реалізацію, проектного продукту до обумовленого в контракті рів ня. В окремих секторах економіки підрядні роботи мають специ фіку. Специфічними є також застосовувані під час реалізації про-ектів підрядні контракти на виконання робіт у галузі видобутку природних ресурсів.

У галузі газо- та нафтовидобутку застосовують контракти на зразок "ризик-сервіс", за умовами яких підрядчик забезпечує і фінансування, і виконання робіт, пов'язаних з розвідкою й видо бутком газу та нафти, а також бере на себе всі пов'язані з цим ри зики. За відсутності позитивного результату пошукових робіт ко нтракт перестає діяти. У разі виявлення нафти й газу підрядчик повинен освоїти родовище (довести видобуток до проектного рі вня). Після цього'родовище може експлуатувати підрядчик або замовник. При цьому підрядчику відшкодовуються витрати, пов'язані з освоєнням родовища (зокрема, відсотки за кредитом), а також виплачується винагорода за ризик.

При застосуванні контракту типу "чистий сервіс" підрядчик не несе ризиків у зв'язку з роботами, пов'язаними з розвідкою й освоєнням родовищ газу та нафти і одержує винагороду за надані послуги в будь-якому разі. Хоча замовником у підрядних контрак тах часто є держава, вони ілюструють діапазон ризиків, які може брати на себе підрядчик у такій ризикованій сфері діяльності, як розвідка і видобуток нафти й газу.

Через те що підрядні контракти довготривалі, для захисту ін тересів сторін у разі, зміни економічної й політичної ситуації до них бажано включати-застереження про ускладнення. Ці засте реження подібні до застережень про форс-мажор (обставини не переборної сили), але наміри сторін у цих двох випадках діамет рально протилежні. У разі застережень про форс-мажор розірван ня контракту припускається, а в разі застереження про усклад нення передбачається продовження контракту з урахуванням но вих умов (наприклад, сторони зацікавлені незважаючи на зміни зовнішніх умов завершити будівництво заводу чи облаштування родовища). В останньому випадку сторони зобов'язуються за скрут них обставин розпочати переговори й домогтися перегляду таких умов договору, як вартість, строк завершення робіт тощо. З юри дичного боку зазначене застереження є попередньою згодою (ти пу домислюваної гарантії) і як таке не має юридичних наслідків (крім зобов'язання сторін розпочати переговори).

На відміну від контрактів на постачання товарів, у підрядних контрактах надзвичайно важко визначити тверді та справедливі для сторін ціни. Тому в статті контракту про ціни може міститись застереження про цінове коригування за допомогою формул ко ливання цін, що враховують вплив різних чинників на їх динаміку. Це сприяє забезпеченню справедливого розподілу ризиків не передбаченого збільшення витрат між сторонами. Таке застере ження обов'язкове для довгострокових підрядних контрактів. У контракті на постачання товару чи виконання підрядних робіт у строк, що не перевищує одного року, постачальнику чи підряд чику-легко визначити точні витрати та тверді ціни. Винятком-є контракти, в яких фігурують матеріали, ціни на які можуть істот но коливатись (наприклад нафта). Якщо замовник проти застосу вання формули коливання цін, підрядчик змушений планувати у своєму бюджеті статтю про непередбачені витрати, намагаючись включити ці витрати у вартість контракту. Надмірні ризики під рядчика можуть загальмувати виконання контракту або спрйчи" нити його банкрутство.

У формулах коливання цін іноді застосовують верхню межу цінових коригувань. Іноді застосовують метод граничних від сотків (зазвичай 2-3 %), тобто тільки після перевищення пев ного цінового порога набирають сили застереження про "ціно ве коригування", яке за домовленістю сторін може врахову вати зміни оподаткування та інших податкових чинників. Як що вводиться нове законодавство, згідно з яким підрядчик зо бов'язаний сплачувати збори й мита, які раніше не передбача лися, або підвищується ставка податку порівняно з моментом підписання підрядного контракту чи набуття ним чинності, і якщо збільшення витрат, що випливає з цих чинників-, не від бито у статтях контракту про ціни, замовник, звичайно, компе нсує підрядчику його додаткові витрати. Це випливає з міжна родної практики (податкові ризики за підрядними контрактами бере на себе замовник).

Важливою статтею підрядного контракту є наперед оцінені збитки. Цю статтю застосовують у контрактах на постачання то варів, а найчастіше — у підрядних контрактах, тому що під час їх реалізації частіше виникають затримки виконання, які до того ж можуть тривати довго. Суть цієї статті полягає в тому, що під рядчик зобов'язується відшкодувати наперед оцінені збитки, як що роботу не буде виконано в обумовлені строки. Таким чином, зазначена стаття контракту захищає замовника від ризику затри мок у реалізації проекту й надає замовнику право відняти від ці ни,, що закладена в контракті, певну суму за кожний день (або тиждень) затримки як компенсацію за понесені збитки. Ця сума зазвичай виражається у процентному відношенні від вартості ви конаних робіт, відсоток збільшується в разі тривалих затримок. Здебільшого загальний розмір збитку обмежений конкретним відсотком від вартості контракту. Як правило, стаття про наперед оцінені збитки передбачає, що вони не виплачуються, якщо під рядчику перешкоджали події за межами його контролю (політич ні ризики, форс-мажор тощо). Стаття однозначно має компенса ційний характер (відшкодування збитків) і її не слід вважати штрафною. Вона міститься в контракті разом зі статтями, де ви значаються штрафні санкції за порушення підрядчикОхМ його зо бов'язань щодо строків виконання робіт.

Більшість розглянутих статей (застережень) у контрактах на реалізацію проектів і визначальний розподіл ризиків між замов ником- проекту і виконавцями базуються на принципі справедли вого (збалансованого) розподілу ризиків між сторонами контрак ту. Це відповідає принципу партнерства між учасниками проекту як основній умові ефективної проектної діяльності. Водночас окремі статті (застереження) жорстко односторонні, наприклад стаття про наперед оцінені збитки. Проте ця стаття є лише техніч ною, що спрощує процедуру й порядок нарахування та відшко дування збитків, які може понести замовник проекту. Реалізація прав щодо захисту від ризиків, які зазначені в контрактах на ви конання проекту кожною зі сторін, значною мірою залежить від готовності- сторін- співпрацювати. У противному разі ці права можна реалізувати через суд або арбітраж. У більшості контрак тів це передбачено в окремих статтях.

2. ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ЗАМОВНИКА ПРОЕКТУ

Додатковим до юридичних гарантій інструментом управління ризиком, як правило, є фінансові (майнові) гарантії. Вони підви щують надійність захист}' інтересів сторін контракту і дають змогу оперативніше покривати збитки. Для захисту інтересів за мовника проекту (проектної компанії) застосовують такі форми фінансово-майнових гарантій: банківську, фонд утримання, де понування коштів на спеціальний рахунок, поручництво, заставу (утримання) майна.

Гарантію-за контрактами на виконання проекту (контрактну гарантію) зазвичай видають банки для того, щоб забезпечити за хист інтересів замовника проекту за контрактами підряду та по стачання інвестиційних товарів. Як умову надання гарантії банки висувають її забезпечення підрядчиком (постачальником) або третьою особою. До контрактних належать такі гарантії: повер нення авансу; тендерні; митного очищення; належного виконання контракту.

Гарантія повернення авансу — це зобов'язання банк}' про по вернення авансу (або його невикористаної частини) у разі неви конання підрядчиком (постачальником) своїх контрактних зо бов'язань. Обсяг зобов'язань банку-гаранта зазвичай змен шується в міру виконання підрядчиком його зобов"язань, бо аванс стягується з підрядчика шляхом вирахування певної частки сум періодичних рахунків до оплати. Гарантії повернення авансу, які видають іноземні банки, як правило, безумовні. Авансовим платіж передбачає виплату замовником (покупцем) підрядчику (постачальнику) частини (5—10 %, іноді — до 30 %) узгодженої в контракті ціни робіт (товару) до початку виконання робіт (пе-редання товару). Цей платіж є формою кредитування підрядчика. а також засобом забезпечення виконання замовником його зо бов'язань за контрактом. Найчастіше аванс видається у грошовій формі, але можливо й у товарній (у вигляді надання матеріалів, комплектувальних деталей). Розмір авансу враховують після за вершення розрахунку. На аванс нараховують відсотки на користь замовника за період від дня його видання до здачі об'єкта. У кон трактах часто міститься застереження, що в разі істотного пору шення підрядчиком умов контракту аванс буде повернуто замов нику [49].


 
 

Цікаве

Загрузка...