WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Технологічна політика міжнародних корпорацій - Реферат

Технологічна політика міжнародних корпорацій - Реферат

Завершення

1. Крива Гомпертца включає три основних ділянки, на першій з яких нарощування витрат зумовлює ... результати, на другій ці результати ..., а на третій ... .

2. Ключові переваги ... у сфері технологічного розвитку полягають в їх здатності зробити вирішальний внесок на ... ділянці S-кривої і завдяки цьому використати ... ... як вирішальний інструмент завоювання панівного стану на ринку.

3. Ціна технологічного трансферту встановлюється в процесі переговорів між ..., який прагне встановити контроль над зарубіжною фірмою ... ... та ..., що сподівається використати добру репутацію та авторитет ліцензіара.

4. Одним з прикладів ... ... ... ... є Європейська винагорода якості, що описує "ідеальне підприємство" за допомогою дев'яти критеріїв, п'ять з яких характеризують ... діяльності підприємства, а чотири — ... .

5.Присудження національної премії якості США Малкольма Болдріджа містить такі етапи: ... ... ... спеціальною комісією, перевірка ... ... відповідності наданих звітів дійсності і прийняття остаточного рішення журі з ... ... .

Термінологічний словник ключових понять

Венчурний бізнес — міжнародні компанії невеликого розміру, які створюються міжнародними корпораціями для реалізації ризикованих науково-технічних проектів.

Діаграма Ішикави (причинно-наслідкова діаграма) — один з інструментів управління якістю, який полягає у виявленні за допомогою побудови графіка факторів (порушень), що негативно впливають на якість продукції, послуг, робіт.

Інтегрована система технологічного розвитку — різновид технологічної політики міжнародних корпорацій, який передбачає об'єднання ресурсів і можливостей усіх елементів МНК як на рівні головної компанії, так і на рівні дочірніх фірм для спільного створення і впровадження інновацій.

Крива Гомпертца (S-крива, або крива логістики) являє собою нелінійний зв'язок між кумулятивними витратами (зусиллями), спрямованими на вдосконалення продукту чи процесу, з одного боку, та продуктивністю, яка отримана за рахунок вкладених інвестицій, — з іншого.

Матриця технологічного портфеля — інструмент управління технологічним розвитком міжнародних корпорацій, який дозволяє вибрати оптимальні рішення в умовах різної технологічної привабливості проектів і рівня забезпеченості ресурсів.

Міжнародна передача технологій (international technology transfer) — це сукупність економічних відносин між фірмами різних країн у галузі використання зарубіжних науково-технічних досягнень.

Міжнародні комітети — організаційна форма управління технологічною діяльністю міжнародних корпорацій, що діє поза існуючою структурою компанії; включає менеджерів центрального офісу і зарубіжних відділень; забезпечує керівництво пріоритетними проектами через відповідальних лінійних керівників.

Міжнародні стандарти якості — комплекс стандартів якості, розроблених міжнародною організацією із стандартизації і прийнятих в 1987 р. на основі використання стандартів провідних міжнародних корпорацій США і країн Європи.

Модель Герпотта — процес вибору системи розміщення науково-дослідних і проектно-конструкторських підрозділів міжнародних корпорацій залежно від привабливості технологій і технологічної позиції підприємства.

Модель Пірсона—Брокхофа—Бемера — процес вибору центрів науково-дослідних і проектно-конструкторських центрів міжнародних корпорацій на основі використання ромба конкуренції Портера, що ґрунтується на врахуванні таких факторів, як людські ресурси компанії, технологічна інфраструктура, спрямованість розвитку продукту, конкуренція на ринку, маркетингова стратегія компанії та ін.

Модель "п'яти факторів конкуренції" Портера — система конкурентних сил у галузі, що містить наявних прямих конкурентів, потенційних нових конкурентів, постачальників, споживачів, а також компанії — виробники продуктів-замінників.

Модель технологічної кривої — взаємозв'язок між науково-технічними інвестиціями та ефективністю отриманих розробок.

Науково-технічне співробітництво — система організаційних відносин, яка дозволяє об'єднати зусилля і ресурси кількох міжнародних корпорацій або відділень однієї корпорації з метою скорочення терміну створення науково-технологічних розробок і зниження ризиків у цій сфері.

Політика глобального центру — один з видів технологічної політики міжнародних корпорацій, яка полягає в пошуку нових технологій у материнській країні чи країні базування для створення нових продуктів і процесів із залученням централізованих ресурсів материнської компанії і поширенні інновацій по світових відділеннях МНК.

Політика поліцентризму — різновид технологічної політики міжнародних корпорацій, рушійною силою якої виступають відділення цих корпорацій, що використовують власні можливості і ресурси для розробки нових технологій, які забезпечують їх власні потреби.

Принцип управління якістю Демінга — сукупність 14 принципів управління якістю, розроблених одним з провідних учених у цій галузі Е. Демінгом і впроваджених у діяльності японських корпорацій.

Програми "шість сигм" — технологічні програми провідних міжнародних корпорацій, спрямовані на зменшення кількості дефектів готової продукції до 3,4 на один мільйон виробів.

Проектний менеджмент — система управління проектами.

Розподілена система технологічного розвитку — технологічна політика типу "locally-leveraged", яка включає використання ресурсів національного відділення з метою створення інновацій не лише для місцевого ринку, а й поширення їх на світовій основі.

Технологічна політика міжнародних корпорацій — сукупність науково-технічних ідей, концепцій і розробок, на основі яких розробляються і впроваджуються нові продукти (послуги, роботи) та технологічні процеси.

Технологічний парадокс — зворотний зв'язок між якістю і витратами, коли підвищення якості в умовах використання високих технологій супроводжується зниженням рівня витрат на точці рівноваги у взаємодії динаміки якості і витрат.

Технологічний розрив — сукупність S-кривих старої і нової технологій, що дозволяє виробляти конкурентоспроможну продукцію.

Технологічний трансферт — процес передачі науково-технічних розробок і технологій між відділеннями міжнародних корпорацій.

Технологія — науково-технічні, виробничі, управлінські і комерційні знання і досвід, що використовуються у виробничих процесах.

Тотальне управління якістю — сукупність організаційної структури, процедур, процесів і ресурсів, необхідних для адміністративного забезпечення якості.

Якість — сукупність характеристик об'єкта, які стосуються його здатності задовольнити встановлені й передбачувані потреби відповідно до його призначення (ІSO 9004-1-95).

Література

1. Международный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. — СПб.: Питер, 2000. — С. 495—541.

2. Панченко Є. Г., Омельченко Р. В. Інноваційна діяльність транснаціональних корпорацій в сучасному міжнародному технологічному середовищі: Акт. проблеми міжнар. відносин: Зб. наук. праць. — Вип. 35. — Ч. 1. — К.: КНУ ім. Т. Шевченка; Ін-т міжнар. відносин, 2002. — С. 120—123.

3. Современное управление: Энциклоп. справочник: Пер. с англ. — В 2-х т. — М.: Издатцентр, 1997. — Т. 1. — С. 701—755.

4. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук'яненка. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 356—384.

5. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002. — С. 132—142.

* Джерело: Кернс, с. 277.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...