WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

При визначенні стратегії розглядаються проміжні цілі і фактори успіху фірми, наприклад: 1) вибір продукту з потенціалом росту; 2) вибір продукту з високою конкурентноздатністю і великою часткою на ринку. Система показників, до яких прагне фірма: економічність, дієвість, якість; продуктивність; інновативність; прибутковість.

2. Дерево цілей - сукупність цілей, ув'язаних в ієрархічну систему. Протиріччя цілей з головною метою може бути такими:

-короткострокові цілі можуть не збігатися з довгостроковими;

-загальні цілі можуть не збігатися з поодинокими;

-можуть не збігатися цілі організації і зовнішнього середовища, організації і внутрішнього середовища.

Тому для успіху організації мета повинна:

-відповідати системі цінностей, прийнятих в організації;

-забезпечуватися адекватними їй засобами;

-не суперечити цілям більш високого порядку;

-бути реально здійсненною;

-досягатися способами, що забезпечують ефективність з урахуванням можливих побічних ефектів;

-формулюватися доступно, конкретно, ясно, коротко, однозначно розумітися;

-складні цілі повинні бути структуровані й утворювати дерево цілей, що відповідають вимогам ефективності.

3. Планування як функція управління

1. Сутність функції планування

2. Стратегічне і тактичне планування

 1. Сутність і підстави планування: переваги планової роботи

 2. Види планів

 3. Принципи планування

1. Планування - постановка цілей і розробка шляхів їхнього досягнення. Цикл планування починається з керівництва вищої ланки, що визначає місію організації, принципи, довгострокові напрямки діяльності, параметри ефективності, способи досягнення планованих параметрів і кошту реалізації намічених стратегій. Рівні планування:

 • стратегічні плани

 • тактичні

 • оперативні плани.

 1. Стратегія завжди зв'язана з рішенням найважливіших проблем. У якості таких є базові цілі і показники: обсяг продажів, темпи росту, прибуток, частка на ринку, структура капіталу, дивіденди, рівень якості продукції, стійкість фірми, соціальні цілі.

Стратегічне планування починається встановлення керівництвом загальних стратегічних задач. Стратегічний план - план, що дозволяє планувати з позиції завтрашнього дня, - адаптивний процес, у результаті якого відбувається постійне коректування прийнятих управлінських рішень, постійний контроль за їх виконанням. Для ефективності стратегічного планування необхідно ясне представлення про майбутній стан зовнішнього і внутрішнього середовища фірми. Для цього у великих фірмах створюються інформаційні системи, дані яких оцінюються за допомогою систем аналізу.

Тактичне планування - зв'язане з рішенням завдань на поточний час.

3. Фаза планування містить у собі визначення мети і завдань, а також способів досягнення цієї мети. Мету фірми звичайно встановлюють, приймаючи до уваги її призначення в суспільстві(місію) і спираючись на принципи планування. Місія фірми в сукупності з принципами формують політику, на основі якої і визначаються цілі. Принципи такі: ріст фірми завдяки взаємній вигоді для фірми і споживачів, одержання прибутку шляхом служіння суспільству.

Піраміда планування (зверху вниз): місія організації, принципи роботи організації, що визначають її культуру, цілі і задачі довгострокової діяльності, параметри ефективності, стратегії або способи досягнення планованих параметрів, тактика або засоби реалізації намічених стратегій.

Базові цілі виражаються в конкретних показниках:

обсяг продажів, темпи росту, прибуток, частка на ринку,

стійкість фірми, структура капіталу, соціальні цілі.

Підстава планування: аналіз ситуації і прогноз.

Зовнішнє середовище підприємства включає такі елементи, як споживачі (замовники, покупці, клієнти), конкуренти, урядові заклади, суміжні організації, фінансові організації, навчальні заклади, джерела трудових ресурсів, кримінальні структури й інше, що мають відношення до справ даної фірми.

Внутрішнє середовище включає: цілі організації, структуру, співвідношення частин (структурних підрозділів) організації, технологію, персонал і ін.

4.Піраміда планування:

-місія організації

-принципи роботи організації, що визначають її культуру

-поставлені цілі і завдання довгострокового напряму роботи

-плановані параметри ефективності

-стратегія - способи досягнення заданих параметрів

-тактика - засоби реалізації стратегії

Рівні планування:

 • стратегічні плани

 • тактичні плани

 • оперативні плани

 • дослідження, розробки, виробництво, маркетинг, управління.

Параметри планування:

обсяг продажів - темпи росту, прибуток, частка на ринку, стійкість фірми, структура капіталу, дивіденди, рівень якості продукту, соціальні цілі.

Види планів: 1) за термінами: коротко-, середньо-, довгострокові, перспективні; 2) за цілями - стратегічні і тактичні.

5. Принципи раціонального планування.

1. Чим більше підприємство, тим більш різнобічним і чіткішим має бути планування його діяльності з урахуванням сучасної інформатики, комп'ютерів і методів моделювання.

2. Важливим є етап прогнозування. Необхідно передбачати хід розвитку подій на підприємстві. У галузі. У господарстві, у конкурентів.

3. Застосовується як довгострокове планування так і оперативне планування.

4. Розробляється запасний "аварійний" план, що удасться виконати навіть при самих несприятливих обставинах.

5. Процес планування має бути зустрічним, коли задіяні усі ланки управління.

 1. 6. Плануванням повинні займатися професіонали.

7. Особлива увага до складання бюджетів фірми.

4. Організація як функція управління

1. Сутність і зміст функції

2. Основні принципи організації

3. Послідовність здійснення функції "організація"

1. Стосовно до управління функція організація являє собою процес:

 • закріплення варіантів поділу управлінської праці між персоналом фірми;

 • побудова організаційної структури системи управління фірмою;

 • створення в цілому працездатної фірми як системи;

 • формування стійкої сукупності всіх сторін діяльності фірми (технічної, технологічної, економічної, фінансової).

2. При організації трудових процесів в менеджменті, як і в будь-якій іншій сфері людської діяльності, повинні максимально враховуватися такі наукові принципи:

 • принцип мети. Організація, її окремі ланки працюють в ім'я досягнення загальної цілі;

 • принцип спеціалізації – вимагає такого поділу праці, при якому б виділялися відповідні підрозділи (відділи, бюро, групи, робочі місця та виконавці). За кожним підрозділом закріплюється обмежена кількість управлінських операцій, що сприяє зростанню якості робіт, що виконуються.

 • принцип пропорційності передбачає забезпечення комплексного і своєчасного здійснення всіх функцій управління, а також встановлення правильних пропорцій в апараті управління (чисельність, кваліфікація і т.п.);

 • стійкості. Систему управління необхідно будувати таким чином, щоб її елементи не піддавалися корінним змінам під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища,

 • безупинного удосконалювання. Припускає необхідність систематичної організаційної роботи з удосконалювання процесу організації і реалізації рішень;

 • прямої співпідпорядкованості. Будь-який працівник повинний мати одного начальника;

 • обсягу контролю. Менеджер має бути у змозі кваліфіковано забезпечити і проконтролювати роботу обмеженого числа підлеглих;

 • безумовної відповідальності керівника за дії підлеглих;

 • прямоточності – означає таку побудову управлінської праці в просторі, при якій розміщення окремих підрозділів апарату управління і робочих місць відповідає напрямку руху потоків інформації, не допускаючи зворотніх рухів.

 • виключності – передбачає, що кожен працівник, зайнятий в сфері менеджменту, повинен робити все можливе для виконання поставленого завдання і лише у виключних випадках звертатися по допомогу до свого безпосереднього начальника.

 • пріоритету функцій. Управлінська функція породжує орган управління, а не навпаки;

 • принцип паралельності означає вимогу паралельного виконання операцій трудового процесу.

3. Функція "організація" здійснюється в певній послідовності і передбачає виконання таких кроків:

 • Визначення цілей і завдань спільної діяльності людей;

 • Виявлення потреби в ресурсах для здійснення цілей;

 • Встановлення послідовності дій виконавців, тривалості і термінів їхнього виконання;

 • Вибір способів здійснення необхідних дій і взаємодій людей для досягнення цілей;

 • Встановлення між людьми організаційно-економічних відносин.


 
 

Цікаве

Загрузка...