WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

-кількісних прикладних і абстрактних моделей економічних явищ, у тому числі моделей відтворення (у масштабі суспільства і на окремих фірмах), моделей балансу витрат і випуску продукції, моделей прогнозування науково-технічного й економічного розвитку.

5. Нова парадигма організації управління в Україні

Управлінська наука розвивала фундаментальні положення, що обґрунтовують необхідність централізації управління, моноцентричної системи господарювання (держава була єдиним центром управління), прямого управління підприємствами з боку держави, обмеження господарської самостійності, твердої системи розподілу і зв'язків між підприємствами. Управління економікою СРСР будувалося за типом однієї великої фабрики з підрозділами і філіями.

Проведення ринкових реформ в Україні виявило потребу у формуванні нової управлінської парадигми. Її основні положення:

-децентралізація системи управління на базі сполучення ринкового і державного регулювання соціально-економічними процесами. Держава повинна встановлювати загальні правила функціонування ринку, використовуючи такі форми втручання, як законодавство, держзамовлення, система оподаткування, ліцензування експорту й імпорту, установлення кредитних ставок;

 • перехід до поліцентричної системи господарювання. З однієї сторони, це призводить до збільшення кількості і складності розв'язуваних у регіонах задач, з іншого боку - спрощує систему управління народним господарством;

 • сполучення ринкових і адміністративних методів управління підприємствами. Перевага тієї чи іншої групи методів залежить від статусу підприємств в економічній системі країни;

 • формування і функціонування ринкових суб'єктів господарювання,. Кожна організація повинна вирішувати питання, що стосуються взаємодії з зовнішнім середовищем. Соціальна орієнтація розглядається в двох аспектах:

 • орієнтація на споживача, задоволення потреб суспільства;

 • рішення соціальних проблем трудового колективу і середовища, в якому існує організація.

5.Загальна характеристика сучасних інтегрованих

підходів до менеджменту

Такими сучасними інтегрованими підходами до менеджменту є:

1. Процесний підхід до менеджменту. Процесний підхід був уперше запропонований прихильниками школи адміністративного управління, що намагалися визначити функції менеджменту. Однак вони розглядай ці функції як незалежні друг від друга. На противагу цьому процесний підхід розглядає функції управління як взаємозалежні. Управління розглядається як процес, як робота з досягнення цілей за допомогою інших – це серія безупинних взаємозалежних дій.

А. Файоль виділяв п'ять функцій управління. За його словами, "керувати означає прогнозувати і планувати, організовувати, розпоряджатися, координувати і контролювати".

Функції: планування, організація, мотивація, керівництво, контроль, координація, комунікація, дослідження, оцінка, прийняття рішень, регулювання.

2. Системний підхід до менеджменту. Теорія систем уперше була застосована в точних науках і в техніці. Застосування теорії систем у менеджменті наприкінці 50-х рр. з'явилося найважливішим внеском школи науки управління. Системний підхід - це не набір яких-небудь принципів для керуючих, а спосіб мислення стосовно організації і управління.

Система - це деяка цілісність, що складається з взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій внесок у характеристики цілого. Всі організації є системами. Існує два основних типи систем: закриті і відкриті.

Організація одержує з зовнішнього середовища інформацію, капітал, людські ресурси, матеріали. Ці компоненти називаються входами.

У процесі своєї діяльності організація обробляє ці входи, перетворюючи їх у продукцію чи послуги. Ця продукція і послуги є виходами організації, які вона виносить у навколишнє середовище.

Якщо система управління ефективна, то в процесі перетворення утвориться додаткова вартість входів. У результаті з'являється багато додаткових виходів, таких як прибуток, збільшення частки на ринку, збільшення обсягу продажів, ріст організації.

3. Ситуаційний підхід до менеджменту вніс великий доробок у теорію управління, використовуючи можливості прямого додатку науки до конкретних ситуацій і умов. Центральним моментом ситуаційного підходу є ситуація, тобто конкретний набір обставин, що безпосередньо впливають на організацію тепер.

Використовуючи даний підхід, керівники можуть краще зрозуміти, які прийоми будуть значною мірою сприяти досягненню цілей організації в конкретній ситуації. Як і системний, ситуаційний підхід не є простим набором вказівок це насамперед спосіб мислення про організаційні проблеми і рішення. У ньому також збережена концепція процесу управління. Отже, ситуаційний підхід намагається пов'язати конкретні прийоми і концепції з визначеними конкретними ситуаціями для того, щоб досягти цілей організації найбільш ефективно.

Методологію підходу можна пояснити як процес, що складається з чотирьох кроків:

 • менеджер повинен бути знайомий із засобами професійного управління, що довели свою ефективність. Це передбачає знання процесу управління, індивідуальної і групової поведінки, системного аналізу, методів планування і контролю і кількісних методів прийняття рішень;

 • менеджер повинен уміти передбачати ймовірні наслідки (як позитивні, так і негативні) від застосування даної методики чи концепції в конкретній ситуації;

 • менеджер повинен уміти правильно інтерпретувати ситуацію. Необхідно правильно визначити, які фактори є найбільш важливими в даній ситуації і який ймовірний ефект може викликати зміну однієї чи декількох перемінних;

 • менеджер повинен уміти відбирати конкретні прийоми, що викликали б найменший негативний ефект, для конкретних ситуацій, тим самим забезпечуючи досягнення цілей організації найефективнішим шляхом.

Тема 2. Функції менеджменту

План

 1. Функції управління підприємством: їхні види і зміст.

 2. Цілепокладання як функція менеджменту

 3. Планування як функція управління

 4. Організація як функція управління

 5. Координування і регулювання як функція управління

 6. Мотивація персоналу (з позиції змістовних теорій).

 7. Мотивація персоналу (з позиції процесуальних теорій).

 8. Контроль як функція управління

 9. Спеціальні функції управління

10. Розвиток функцій менеджменту зі зміною зовнішнього і внутрішнього середовища

1. Функції управління підприємством: їхні види і зміст

 1. Поняття функції управління

 2. Склад і зміст функцій

1. Функції управління - це конкретний вид управлінської діяльності, що здійснюється спеціальними прийомами і засобами, а також відповідна організація робіт.

Загальні (універсальні) функції притаманні управлінню будь-яким бізнесом або об'єктом у цілому. Вони розчленовують управлінську діяльність на ряд етапів або видів робіт, виділених за ознакою порядку їх виконання у часі з метою одержання результату.

Спеціальні (конкретні) функції – це сфери діяльності в апараті управління фірми.

2. Загальні функції: цілепокладання, планування, організація, координування (регулювання), мотивація, контроль (облік, аналіз діяльності).

 • Цілепокладання - розробка основних, поточних і перспективних цілей.

 • Планування - вироблення напрямків, шляхів, засобів, заходів щодо реалізації цілей діяльності фірм,

 • Організація - це процес установлення порядку і послідовності погодженого в просторі і часі цілеспрямованої взаємодії частин системи для досягнення в конкретних умовах, у визначений термін.

 • Координування і регулювання - уточнення характеру дії виконавців, виконання заходів щодо усунення відхилень від заданого організацією режиму функціонування системи.

 • Мотивація – це процес спонукання суб'єктів діяльності до ефективної взаємодії шляхом використання наявних або створення нових мотивів (потреби та інстинкти, захоплення та емоції, установки та ідеали).

 • Контроль – спостереження за ходом процесів, що відбуваються, у керованому об'єкті, порівняння його параметрів із заданими, виявлення відхилень.

 1. Цілепокладання як функція менеджменту

 1. Поняття мети

 2. Дерево цілей

1. Метаорганізації являє собою напрямок, у якому здійснюється її діяльність. Основна мета впливає на стратегію, котра, у свою чергу, впливає на структуру, систему управління і саму діяльність. Таким чином, мета - це "контур" плану. Цілі утворюють собою ієрархічну систему. Основні базові цілі, у напрямку яких діє фірма при плануванні параметрів ефективності: ріст, рентабельність, платоспроможність, частка ринку, гнучкість, стійкість.


 
 

Цікаве

Загрузка...