WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Обов'язковими елементами процесу є наявність поетапного плану і методів рішення, а також їх інформаційне забезпечення. Робота зі збору, обробки й оцінки інформації проводиться на всіх етапах процесу, але щораз вона має особливості, що відбивають специфіку виконуваних дій і розв'язуваних задач, а також стиль роботи менеджера.

Розробка і прийняття рішень пов'язані з дією об'єктивних і суб'єктивних факторів, які знаходяться в діалектичній єдності.

1. Об'єктивні фактори:конкретна ситуація, економічні, соціальні та психологічні закони.

2. Суб'єктивні фактори: талант менеджера, його інтуїція, практичний досвід, знання, особливості мислення, загальна ерудиція, воля того, хто приймає рішення.

6. Методи прийняття управлінських рішень

Характеризуючи роль особистості в управлінському процесі, можна стверджувати, що у переважній більшості випадків успіх розв'язання конкретного завдання залежить від того, наскільки вдало вибрані й використані керівником чи колегіальним органом управління конкретні методи і прийоми підготовки рішень.

Підготовка рішень передбачає комплекс пізнавальних психологічних процесів, методів і прийомів:

Аналіз — метод дослідження явища (предмета, об'єкта) поділом його на складові частини, вивченням окремих сторін і властивостей взаємозв'язків між причинами (факторами) і наслідками (результатами). синтез – при цьому використовуються результати, досягнуті на попередніх етапах, і будується модель, яка оптимізується і доводиться до остаточного вигляду. Аналіз і синтез тісно пов'язані з індукцією і дедукцією.

Індукція — це процес пізнання загальних законів через спостереження і складання поодиноких випадків, думка рухається від часткового до загального.

Дедукція передбачає хід мислення від загального до часткового (нова думка виводиться суто логічно з попередніх). Дедуктивні умовисновки піддаються формалізації на підставі сучасних математичних методів прийняття рішень.

Метод асоціацій — зв'язок між елементами розумового процесу (відчуттям, сприйняттям, уявою, ідеями та ін.), в результаті якого виникає нова корисна (для розв'язання задачі) думка. Розрізняють асоціації: за подібністю, суміжністю, контрастністю, одночасністю тощо.

Аналогія — використанні подібних рішень, які приймались раніше за схожих обставин. Психологи стверджують, що аналогією проникнуте все наше мислення, але ступінь аналогій буде різним.

Рефлексія — процес самопізнання менеджером своїх внутрішніх психічних актів і станів, здатність відображувати у власному мисленні розмірковування конкурента чи суперника і формувати уявлення про його цілі та можливі дії.

Інтуїція — здатність осягнення істини спостереженням і складанням поодиноких випадків без обґрунтувань за допомогою доказів.

Інтуїція може розглядатися як вміння здогадуватися про щось, минаючи логічні розмірковування. Інтуїтивне прозріння містить у собі у спресованому вигляді величезну кількість логічної, етичної або сенсорної інформації. За допомогою цього каналу добуваються принципово нові знання.

Нині широко застосовуються такі методи, як системний аналіз, екстраполяція, кореляційний і регресійний аналіз, виробничих функцій, "дерева рішень", експертних оцінок, пошукові та ін. На особливу увагу заслуговує теорія дослідження операцій із застосуванням економіко-математичних методів.

Найширше вживаними з них є методи теорії ігор і дерева рішень.

Теорія ігор - розглядає задачі, типові для військової справи, конкурентної боротьби та ін. Суть ігрового прийняття рішень полягає в тому, щоб врахувати можливі дії сторін, які беруть участь у ситуації (конфлікт). Під конфліктом розуміють будь-яке неспівпадання інтересів сторін. На вибір рішення впливають: можливий варіант дій суперника, кількісний результат, до якого приведе певна сукупність ходів.

Метод побудови "дерева рішень" - використовується для вибору найкращого напрямку дій з наявних варіантів. Це схематичне представлення проблеми прийняття рішення. Цей метод доцільно використовувати в умовах, коли результати одного рішення впливають на наступні рішення.

7. Особливості методів колективного рішення проблем.

Існують дві основні форми прийняття рішень: групова та індивідуальна. Кожна з них має певні переваги та недоліки, тому однозначної думки немає.

Прийнято вважати, що групове ухвалення рішень виправдовує себе у ситуаціях, які виникають під час розв'язання складних, істотних проблем, так званих ситуаціях з багатьма невідомими. Вирішуючи прості, несуттєві, шаблонні проблеми процедурного характеру, застосовують, як правило, індивідуальні рішення.

Під час використання групового ухвалення рішень слід зважати на кількісний склад групи, її структуру, статус окремих її учасників, владні стосунки між ними та фізичне середовище, у якому працює група.

2.Метод номінальної групової техніки. Даний метод побудований на принципі обмежень міжособистісних комунікацій, тому всі члени групи, ті, що зібралися для ухвалення рішення, на початковому етапі викладають у письмовому виді свої пропозиції самостійно і незалежно від інших. Потім кожен учасник доповідає суть свого проекту; представлені варіанти розглядаються членами групи (без обговорення і критики) і після цього кожен член групи в письмовому виді представляє рангові оцінки розглянутих ідей.

3.Метод Дельфі часто використовують у випадках, коли збір групи неможливий. Більш того, відповідно до методики членам групи не дозволяється зустрічатися й обмінюватися думками з приводу розв'язуваної проблеми, забезпечується незалежність думок. Однак витрати часу на розробку рішень суттєво ростуть. Розробка здійснюється в наступній послідовності:

• членам групи пропонується відповісти на детально сформульований перелік питань по розглянутій проблемі;

• кожен учасник відповідає на питання незалежно й анонімно;

• результати відповідей збираються в центрі і на їх підставі складається інтегральний документ, що містить усі пропоновані варіанти рішень;

• кожен член групи одержує копію цього матеріалу;

• ознайомлення з пропозиціями інших учасників може змінити думку з приводу можливих варіантів рішення;

• попередні два кроки повторюються стільки разів, скільки необхідно для досягнення погодженого рішення.

4.Метод мозкової атаки (штурму). Суть методу полягає в наданні кожному учаснику групи права висловлювати будь-які різні ідеї з приводу варіантів рішення проблеми незалежно від їх обґрунтованості, здійснюваності і логічності. Чим більше різних пропозицій, тим краще.

З інформацією про характер проблеми учасники обговорення знайомляться заздалегідь. Усі пропозиції вислуховуються без критики й оцінки, а їх аналіз здійснюється спеціалістами після завершення процесу заслуховування варіантів на основі зроблених записів. У результаті формується список, у якому всі представлені пропозиції структуруються по визначених параметрах-обмеженнях, а також по їх результативності.

Тема 10. Управління персоналом

План

1Управління персоналом: сутність концепції, основні принципи.

2Методи управління персоналом.

3Управління професійною орієнтацією й адаптацією персоналу організації.

4Кадрове планування в організації.

5Система управління персоналом організації.

6Особливості управління персоналом у фірмах США і Японії.

7Управління персоналом і функції кадрових служб в організаціях.

1. Управління персоналом: сутність концепції, основні принципи

I. Управління персоналом - цілеспрямована діяльність керівного складу організації, а також керівників і фахівців підрозділів системи управління персоналом, що включає розробку концепції і стратегії кадрової політики і методів управління персоналом.

2. Концепція управління персоналом - система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, задач, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретній організації. Вона включає:

розробку методології управління персоналом (розгляд сутності персоналу організації як об'єкта управління, процесу формування поведінки індивідів, відповідної цілям організації, методів і принципів управління персоналом),


 
 

Цікаве

Загрузка...