WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

• прогнозування, визначення поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел її задоволення, уточнення потреби в підготовці фахівців за прямими зв'язками з навчальними закладами, розробка і реалізація заходів для формування трудового колективу;

• планування і регулювання професійного, кваліфікаційного росту кадрів, процесів їх вивільнення і перерозподілу;

• організаційно-методичне забезпечення професійного, економічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів, планування цієї роботи з урахуванням потреб виробництва, направлення працівників у різні навчальні заклади і на стажування на передові підприємства й в організації, навчання керівників первинної ланки передовим методам і формам роботи з кадрами;

• вивчення професійних, ділових і особистісних якостей працівників на основі атестацій, психологічних і соціальних досліджень, розробка рекомендацій з раціонального використання кадрів відповідно до їх здібностей;

• організація роботи з професійної орієнтації молоді, адаптація молодих фахівців, вивчення причин плинності кадрів, динаміки змін у трудовому колективі, розробка заходів щодо стабілізації й удосконалювання його соціальної і демографічної структури;

• ефективне використання усіх форм матеріального і морального стимулювання працівників відповідно до їх трудової діяльності і з урахуванням суспільної думки, зміцнення психологічного клімату в колективі.

Тема 9. Лідерство та процес прийняття управлінських рішень.

1Поняття та типи лідерства в менеджменті

2Поняття стилю керування та континууму стилів керування.

3Групова динаміка в менеджменті.

4Сутність, класифікація та умови прийняття рішень.

5Інтуїтивна та раціональна технології ухвалення рішень.

6Методи прийняття управлінських рішень.

7Особливості методів колективного рішення проблем.

1. Поняття та типи лідерства в менеджменті

У повсякденному житті використовуються терміни менеджмент, адміністрування (керівництво) і лідерство. Менеджмент найчастіше вживається стосовно підприємницьких структур, а адміністрування (керівництво) — для характеристики управління в урядових органах, громадських і різного роду благодійних організаціях.

Керівництво грунтується переважно на формальних аспектах діяльності, тоді як лідерство — на неформальних. Тому воно спроможне деякою мірою компенсувати формальне управління колективом, доповнюючи недостатній розвиток його окремих елементів.

Лідерство стало об'єктом дослідження багатьох вчених, і нині сформульовано три основних теоретичних підходи до розуміння лідерства.

1. Харизматична дія (від "харизма" — божий дар, обдарованість) стверджує, що лідером може стати лише людина, що має певний набір особистих якостей, здатність спонукати інших до високопродуктивної праці. Починаючи з теорії "великої людини" (зародилась ще в древніх греків і римлян), яка стверджує, що лідерами народжуються, а не стають, робились спроби визначити фізичні, розумові та індивідуальні риси різних лідерів.

2. Ситуаційна теорія визначає, що люди стають лідерами не стільки в силу своєї особистості, скільки завдяки різним ситуаційним факторам і відповідності взаємозв'язку між лідером і ситуацією.

3. Синтетична теорія розглядає лідерство як процес організації міжособових відносин у групі, а лідера — як суб'єкта управління цим процесом. Основний зміст цього підходу у тому, що сам феномен лідерства розглядається як сумісна групова діяльність.

2. Поняття стилю керування та континууму стилів керування.

Стиль — поняття багатозначне. Кажуть: стиль епохи, архітектурний стиль, стиль художника, стиль одягу, стиль життя, стиль бігу, стиль керівництва (лідерства). В соціальній психології під стилем мається на увазі цілісна відносно стійка система прийомів впливу на підлеглих, що забезпечує ефективне виконання суб'єктом своїх функцій.

При авторитарному (диктаторському) стилі лідер володіє достатньою владою, щоб нав'язувати свою волю підлеглим і без коливань проводити в життя прийняті рішення, використовуючи адміністративні методи впливу на підлеглих.

Демократичний стиль характеризується високим ступенем делегування повноважень. Підлеглі беруть активну участь у прийнятті рішень і користуються широкою свободою у виконанні завдань. Як правило, рішення приймається тільки після виявлення думки підлеглих, лідер охоче ділиться з ними владою, надає можливість проявити ініціативу, розвивати свої здібності.

При ліберальному стилі лідерства підлеглим надається велика самостійність в роботі, в прийнятті рішень, керівник дає лише загальні настанови і час від часу контролює діяльність виконавців. Цей стиль знаходить обмежене поширення, він властивий головним чином науковим установам.

Анархічний стиль керування – фактична відмова від активного впливу на підлеглих, невтручання й потурання підлеглим ("роби як знаєш").

Теорії "X" та "Y" Д. Мак Грегора.

Мак Грегор висунув дві теорії, які характеризують уявлення менеджерів про ставлення працівників до праці - теорію "X" та теорію "Y".

Теорія "X" являє собою традиційний підхід до оцінки індивіда та його ставлення до праці. Основні положення цієї теорії такі:

1.Середній індивід за своєю природою не любить працювати і при можливості уникає праці.

2Через вроджену неприязнь до праці більшу частину людей необхідно примушувати, контролювати, направляти та загрожувати покаранням для того, щоб вони працювали напружено для досягнення цілей організації.

3.Середній людині подобається, коли нею керують, вона уникає відповідальності, не досить чистолюбна і найбільше віддає перевагу своїй безпеці.

Мак Грегор не вважав ці припущення безумовно вірними, однак гадав, що не слід перебільшувати їх значення, і пропонував погодитися з ними лише при наявності належних доказів їх справедливості.

Теорія "Y" базується на розумінні поведінки людини та мотивів, які визначають її ставлення до праці, згідно з якими:

1.Фізичні та розумові зусилля в процесі праці такі ж природні, як на відпочинку або в грі.

2.Зовнішній контроль і загроза покарання не є виключними засобами для орієнтації зусиль людей на досягнення цілей організації. Людина здатна сама себе контролювати, якщо вона прагне до цілей, в досягненні яких зацікавлена.

3.Зусилля індивіда в досягненні поставлених цілей пропорційні очікуваній винагороді та їх здійсненню.

4.Середній індивід при відповідній підготовці та умовах не лише бере на себе відповідальність, а й прагне до неї.

5.Здібності проявляти творчу фантазію, винахідливість і творчий підхід до вирішення проблем організації притаманні швидше не широкому, а вузькому колу людей.

6.За умов сучасного виробництва інтелектуальні можливості середньої людини не використовуються достатньою мірою.

Таблиця 1 – Теорії "X" та "Y" Д. Мак Грегора

Теорія "X"

Теорія "У"

1.Статична стратегія управління

1.Динамічна стратегія управління

2.Подальше вдосконалення людини неможливе

2.Подальше вдосконалення людини можливе

3.Одноосібний повний контроль

3.У людини є потреба в селективній адаптації

4.Активність працівника в організації обмежена через саму природу людини

4. Активність працівника в організації обмежена здібностями менеджерів до керівництва

5.Неефективна робота організації зумовлена природою людей, якими необхідно керувати

5. Неефективна робота організації зумовлена поганим керівництвом

Д.Мак Грегор розумів, що передумови теорії "Y" легко прийняти, але важко втілити в практику. Основні відмінності теорій "X" і " Y " такі:

Стосовно мотивації теорію "Y" доцільніше використовувати відносно до управлінського персоналу, ніж до рядових працівників. Використання теорії "Y" для мотивації менеджерів це є, по суті, питання збагачення їхньої праці, розширення кола їх обов'язків при одночасному збільшенні прав. Однак використання теорії потребує від керівника певних здібностей та навичок. Якщо у менеджера їх немає, його підлеглим легше житиметься, якщо він використовуватиме теорію "X". Краще ефективно використовувати теорію "X", ніж неефективно – теорію "Y ".

Континуум стилів Р.Лайкерта.

Американський психолог Ренсіс Лайкерт усю різноманітність стилів керівництва ідентифікував таким чином.


 
 

Цікаве

Загрузка...