WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

• систематичне скорочення усіх видів витрат на виробництво продукції;

• підвищення якісних і споживчих характеристик при зниженні цін на продукцію, що випускається;

• зниження витрат у всіх ланках виробничо-збутового циклу при постійному впровадженні в серійне виробництво нових виробів, розширенні номенклатури продукції, що випускається, і зміні її асортименту.

Сучасні ринкові умови зажадали створення більш простих і гнучких системуправління виробництвом, що повинні характеризуватися:

-наявністю невеликих підрозділів з меншим числом, але більш високим рівнем кваліфікації працівників;

-наявністю невеликого числа рівнів управління;

-створенням організаційних структур, заснованих на групах фахівців;

-складанням графіків і виробничих програм, орієнтованих на запити споживачів;

-наявністю на складах фірми мінімальних обсягів запасів;

-негайним реагуванням на зміни, які відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі;

-наявністю гнучко переналагоджуваного устаткування;

-високою продуктивністю праці і низькими витратами;

-високою якістю продукції, що випускається, і орієнтацією на міцні зв'язки зі споживачами.

Принципи створення ефективних структур управління зводяться до наступного:

-орієнтація структурних підрозділів на товари, ринок, споживача, а не на виконання функцій;

-основу організаційної структури складають цільові групи фахівців чи команди, а не функції і відділи;

-орієнтація на мінімальне число рівнів управління і широку сферу контролю;

-відповідальність кожного працівника за кінцеві результати і можливість прояву ініціативи.

2. Управління якістю продукції в сучасній фірмі

Якість - це сукупність властивостей і характеристик продукту, що надають йому здатність задовольняти існуючі чи передбачувані потреби. Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при використанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку.

Управління якістю в масштабах усієї фірми покладено на центральну службу якості, у функції якої входить розробка показників якості по усіх видах продукції, що випускається, методів перевірки якості і порядку проведення випробувань, аналіз рекламацій і порядок їх врегулювання, з'ясування причин виникнення дефектів і браку й умов їх усунення.

Основні принципи управління якістю, що склалися у світовій практиці, можна сформулювати в такий спосіб:

• робота, спрямована на підвищення якості, повинна виступати обов'язковою складовою частиною стратегії фірми;

• в управлінні якістю головне не контроль готової продукції, а бездефектна робота. Усі можливі дефекти повинні усуватися на проміжних стадіях виготовлення продукту, а не в готовому виробі;

• постачальники повинні бути партнерами. Специфікою роботи закордонних фірм є наявність декількох конкуруючих між собою постачальників однакових деталей чи напівфабрикатів. При цьому постачальники часто залучаються до спільної роботи на ранніх етапах створення продукту, з ними складають довгострокові контракти на різні постачання;

• підвищення кваліфікації працівників.

3.Функції управління виробництвом: організація, нормування і планування виробничої діяльності

Функція організації управління - це сукупність прийомів і методів раціонального сполучення елементів і ланок керуючої системи і її взаємозв'язки з керованим об'єктом і іншими керуючими системами. Організація управління забезпечує створення найбільш сприятливих умов для досягнення поставлених цілей у встановлений період часу при мінімальних витратах виробничих ресурсів. Особливе значення функція організації здобуває у випадках, коли при виконанні прийнятих рішень дії окремих виконавців виходять за рамки нормативних актів, затверджених інструкцій, методик і вимагають оперативної організації роботи.

Функція нормування являє собою процес розробки науково обґрунтованих розрахункових величин, що встановлюють кількісну і якісну оцінку різних елементів, використовуваних у процесі виробництва. Функція впливає на поведінку об'єкта, чіткими і строгими нормами дисциплінує розробку і реалізацію виробничих завдань, забезпечуючи рівномірний і ритмічний хід виробництва, його високу ефективність.

Календарно-планові нормативи, які розраховуються в рамках цієї функції, (виробничі цикли, розміри партій, заділи деталей), є основою планування, визначають тривалість і порядок руху предметів праці в процесі виробництва.

Планування займає центральне місце серед усіх функцій управління виробництвом, тому що покликане строго регламентувати поведінку об'єкта в процесі реалізації поставлених перед ним цілей. Функція планування передбачає визначення конкретних задач кожному підрозділу на різні планові періоди і розробку виробничих програм.

4. Функції управління виробництвом: координація, мотивація, контроль і регулювання виробництва

Координація здійснюється з метою забезпечення погодженої і злагодженої роботи підрозділів, які беруть участь у процесі виконання планових завдань. Функція реалізується у формі регулярного й оперативного впливу на колективи людей, зайнятих у процесі виробництва з боку лінійних керівників і функціональних служб підприємства і цехів.

Функція мотивації впливає на колектив виробничого підрозділу у формі спонукальних мотивів до ефективної праці, суспільного впливу, колективних і індивідуальних заохочувальних заходів. Зазначені форми впливу активізують роботу органів управління, підвищують ефективність усієї системи управління виробництвом.

Контроль виявляється у формі впливу на колектив людей за допомогою виявлення, узагальнення, аналізу результатів виробничої діяльності кожного підрозділу і доведення їх до керівників-виробничників і служб управління з метою підготовки відповідних рішень. Регулювання є невід'ємним від функцій координації і контролю. У ході виробництва виникають різні порушення у виконанні розроблених програм через несприятливий вплив внутрішнього чи зовнішнього середовища. У процесі регулювання вплив на колектив людей здійснюється за допомогою вживання оперативних заходів по запобіганню чи по усуненню виявлених відхилень і перебоїв у ході виробництва.

5. Система календарно-планових розрахунків і нормативів руху виробництва

Календарно-планові розрахунки (КПР) і нормативи (КПН) руху виробництва забезпечують регламентацію роботи кожної окремо й у комплексі всіх ланок виробничого процесу підприємства. Вони служать базою для формування виробничих програм по всіх основних підрозділах. КПР характерні для одиничного виготовлення виробів, визначаються по кожному виробу, що запускається знову у виробництво. КПН властиві серійному і масовому типу виробництва, є стабільними.

КПР і КПН забезпечують раціональний порядок руху предметів праці, погоджують роботу кожного цеху, ділянки і робочого місця, сприяють ритмічному ходу виробництва і тим самим підвищенню економічної ефективності роботи підприємства і його цехів, а саме:

• підвищенню продуктивності праці;

• зниженню собівартості виробів;

• підтримці на встановленому рівні незавершеного виробництва;

• прискоренню оборотності оборотних коштів і т, д.

В одиничному виробництві до КПР відносяться:

• тривалість виробничого циклу виготовлення виробу;

• календарні випередження в роботі цехів по виготовленню виробу;

• цикловий по виробу і зведений графіки виконання замовлень;

• завантаження устаткування і виробничих площ.

Для серійного виробництва характерні КПН:

• розміри партії деталей;

• періодичність їх виготовлення;

• тривалість виробничих циклів обробки партії деталей;

• розміри заділів деталей.

У масовому виробництві до КПН відносяться:

-такти потокових ліній;

-графіки режиму їх роботи;

-внутрілінійні заділи (технологічний, транспортний, оборотний, страховий);

-міжлінійні заділи (оборотний і страховий).

Для розрахунку КПН застосовуються наступні методи:

статистичні, використовувані при визначенні норм міжопераційного часу, часу виконання контрольних операцій, розміру заділів (запасів);

аналітичні - для розрахунку розмірів ритмів, тривалості виробничих циклів і випереджень запуску-випуску партій деталей, оборотних заділів;

економіко-математичні - для розрахунку розмірів партій деталей, ритмів на багатопредметних потокових лініях і ін.

6.Оперативне управління виробництвом: сутність, зміст


 
 

Цікаве

Загрузка...