WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

2. Ролі, зв'язані з прийняттям рішень. Менеджер визначає стратегію розвитку організації. До таких ролей менеджерів відносять:- підприємець- ініціює нові проекти, займається пошуком нових ідей. - "пожежник"- регулює спори, розв'язує конфлікти між підлеглими, адаптує організацію до криз у зовнішньому середовищі. - розпорядник ресурсів- приймає рішення про виділення ресурсів, складає бюджети тощо. - учасник переговорів.

3. Інформаційні ролі. Менеджер збирає як зовнішню, так і внутрішню різноманітну інформацію, яку використовує в інтересах своєї справи; виступає як нервовий центр внутрішньої і зовнішньої інформації, що надходить в організацію. Такими ролями можуть бути:- спостерігач- займається пошуком і отриманням інформації. - провідник- передає інформацію іншим членам організації. - оратор- інформує зовнішніх суб'єктів шляхом здійснення доповідей, надання звітів, повідомлень.

Характер праці і вимоги до професійної компетенції менеджерів.

У порівнянні з іншими видами праці в організації, управлінська праця має ряд специфічних особливостей:-вона являє собою розумову працю, що складається з трьох видів діяльності: організаційно-адміністративної і виховної, аналітичної і конструктивної, інформаційно-технічної;-бере участь у створенні матеріальних благ і наданні послуг опосередковано, через працю інших працівників; -предметом праці є інформація;-засобом праці – організаційна й обчислювальна техніка; результатом праці – управлінське рішення.

Щоб виконувати свої функції, менеджери повинні мати спеціальні знання і здатність використовувати їх у повсякденній роботі з управління підприємством. Вимоги до їх професійної компетенції можна умовно розділити на дві групи. Першу складають знання й уміння виконувати професійну роботу в управлінні.

Друга група вимог пов'язана із здатністю менеджерів працювати з людьми і керувати самими собою. Менеджери повинні мати особистісні якості, що підсилюють довіру і повагу з боку інших.

3. Організація, мета її діяльності та критерії успіху

  1. Організація як основа менеджменту

  2. Загальні характеристики організацій

  3. Складові успіху організації

1. Організація як основа менеджменту.

Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети чи системи цілей. Щоб бути справді організацією, ця група повинна відповідати таким вимогам: • наявність принаймні двох людей, які вважають себе частиною цієї групи;• наявність принаймні однієї мети, що сприймають як загальну всі члени групи; • наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти вирішальної для всіх мети.

Структуру організації складають логічні взаємини рівнів управління і функціональних областей, побудовані в такій формі, що дозволяє найбільш ефективно досягти цілей підприємства.

Існує також неформальна структура, яка на відміну від формальної виникає спонтанно, в результаті об'єднання працівників за певними позаслужбовими уподобаннями (спорт, художня самодіяльність тощо). Неформальні об'єднання можуть утворюватися на основі виробничих стосунків, дружніх відносин, професійного вміння, за релігійними віруваннями та іншими суспільними інтересами. Такі неформальні об'єднання створюються у всіх сферах, вони доповнюють і розвивають офіційну структуру.

Відповідно до концепції життєвого циклу організації її діяльність проходить п'ять основних етапів:-народження організації: головна мета полягає у виживанні; керівництво здійснюється однією особою; основне завдання – вихід на ринок;-дитинство і юність: головна мета – одержання прибутку у найближчій перспективі і прискорений ріст; стиль керівництва твердий; основне завдання – зміцнення позицій і захоплення ринку; завдання в галузі організації праці – планування прибутку, збільшення заробітної плати, надання різних пільг персоналу; зрілість: головна мета – систематичний збалансований ріст, формування індивідуального іміджу; ефект керівництва досягається за рахунок делегування повноважень; основне завдання – ріст за різними напрямками діяльності, завоювання ринку; завдання в галузі організації праці - поділ і кооперація праці, преміювання за індивідуальні результати;-старіння організації: головна мета – збереження досягнутих результатів; ефект керівництва досягається за рахунок координації дій; основне завдання - забезпечити стабільність, вільний режим організації праці, участь у прибутках; -відродження або зникнення: головна мета складається в забезпеченні пожвавлення усіх функцій; ріст організації досягається за рахунок згуртованості персоналу, колективізму; головне завдання – омолодження, впровадження інноваційного механізму, наукової організації праці і колективне преміювання.

2. Загальні характеристики організацій.

Організація - це відкрита система взаємодіючих і керованих частин (підрозділів, людей і т.д.), що працюють із визначеною метою, змістом, місією і мають у своєму розпорядженні ресурси: фінансові; матеріальні (устаткування і т.п.); людські; інформаційні; часові.

Управління - це процес розподілу і руху п'ятьох видів ресурсів в організації за заздалегідь заданою метою, заздалегідь розробленому стратегічному плану з безупинним контролем результатів робіт.

Горизонтальнийподіл праці – поділ усієї роботи на складові компоненти між учасниками трудового процесу. Робота розподіляється за професійною ознакою. Класичним зразком горизонтального поділу праці на виробничому підприємстві є маркетинг, виробництво і фінанси. Вони являють собою основні види діяльності, що повинні бути успішно виконані, щоб фірма домоглася поставлених цілей.

Оскільки робота в організації поділяється на складові частини, хтось повинний координувати роботу групи. Вертикальний поділ праці відокремлює роботу з координування дій від самих дій. Діяльність по координуванню роботи інших людей складає сутність управління. Вертикальний поділ праці здійснюється за наступними напрямками:

загальне керівництво – розробка і реалізація основних перспективних напрямів діяльності організації;

технологічне керівництво – розробка і впровадження прогресивних технологій; раціоналізація виробничих процесів на основі впровадження сучасних методів управління, комплексної механізації й автоматизації виробництва;

економічне керівництво – стратегічне й оперативне планування, аналіз економічної діяльності організації, організація маркетингу, фінансової діяльності, стимулювання праці;

оперативне управління – складання оперативних планів, розміщення виконавців по робочих місцях, інструктаж працівників, організація систематичного контролю за ходом виробничого процесу і його результатами;

управління персоналом – підбір, розміщення і розвиток персоналу (людського капіталу) організації.

Для того щоб організація могла домогтися реалізації своїх цілей, діяльність усіх структурних елементів повинна бути скоординована за допомогою вертикального поділу праці. Тому управління є суттєво важливою діяльністю для організації. Управлінська праця протягом тривалої еволюції виділилась в особливу категорію суспільної праці.

3Критерії та складові успіху організації

Організація вважається успішною, коли вона досягла своєї мети. Існує багато критеріїв, за якими оцінюється успішність діяльності організації.

1. Виживання як критерій успішної діяльності організації.

Для того, щоб вижити i бути сильними, органiзацiї змушені перiодично змiнювати свою мету, вибираючи її у вiдповiдностi до змiн у зовнiшньому свiтi.

2. Результативність і ефективність організації. Щоб бути успішної протягом довгого часу, організація повинна бути як ефективною, так і результативною.

3. Практична реалiзацiя. Важливий момент, про який треба постійно пам'ятати, коли мова йде про успiшнiсть дiяльностi органiзацiї, є такий: управлiнськi рiшення, які є обгрунтованими з точки зору теорiї та пiдкріпленi дослiдженнями – лише iдеї.

4. Наукові основи менеджменту, виникнення та

еволюція науки управління

1. Школа наукового управління як етап у розвитку менеджменту

2. Адміністративна (класична) школа в управлінні

3. Школа людських стосунків і поведінкові науки: загальна характеристика

4Сучасні школи менеджменту: загальна характеристика

5. Нова парадигма організації управління в Україні

1. Школа наукового управління як етап у розвитку менеджменту.


 
 

Цікаве

Загрузка...