WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

• визначення цілей, які необхідно досягти в плановому періоді;

• аналіз вихідного рівня розвитку фірми;

• визначення обсягу і структури потреб у плановому періоді;

• визначення обсягу і структури ресурсів, що є в наявності на початок планового періоду і знову формованих у плановому періоді;

• узгодження потреб і ресурсів на основі ранжирування потреб і підготовки проектів управлінських рішень.

3. Процес стратегічного планування включає чотири етапи:

  • оцінка - менеджери перевіряють конкурентноздатність фірми, визначаючи сильні і слабкі сторони;

  • вибір - спираючи на результати оцінки, менеджери розробляють стратегічні альтернативи для того, щоб обрати найбільш придатну стратегію;

  • виконання - після прийняття стратегії розробляються плани, що забезпечують, удосконалюються методи і процедури планування, мобілізуються людські, фінансові і матеріальні ресурси фірми;

  • аналіз - приведений до дії план повинний періодично піддаватися аналізу для того, щоб можна було вносити необхідні корективи.

4. До стратегічних планів висувають наступні вимоги:

-відповідність плану місії організації;

-ув'язування плану з наявними ресурсами, його відповідність стилю управління фірмою;

-сумісність планів структурних підрозділів фірми;

-об'єктивна оцінка ситуації, що складається;

-розгорнутий опис заходів і термінів їх здійснення, опис очікуваних наслідків;

-наявність великого фактичного матеріалу.

Тема 7. Операційний менеджмент

План

1. Управління розвитком виробництва в сучасних умовах.

2. Управління якістю продукції в сучасній фірмі.

3. Функції управління виробництвом: організація, нормування і планування виробничої діяльності.

4. Функції управління виробництвом: координація, мотивація, контроль і регулювання виробництва.

5. Система календарно-планових розрахунків і нормативів руху виробництва.

6. Оперативне управління виробництвом: сутність, зміст.

7. Організація роботи з виконання виробничих програм і завдань.

8. Координація робіт з виконання виробничих програм і мотивація праці працюючих.

9. Зміст оперативного обліку виробництва.

10. Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації.

11. Оперативне регулювання ходу виробництва.

12. Основні функції і задачі диспетчерського апарату підприємства.

13. Система управління виробництвом та її інформаційне забезпечення.

14. Організація автоматизованого управління виробництвом на сучасному підприємстві.

1. Управління розвитком виробництва в сучасних умовах

Управління розвитком виробництва - це вид діяльності по регулюванню процесу виробництва з метою підвищення його ефективності, росту продуктивності праці, поліпшення якості продукції. Основна мета менеджменту в управлінні виробництвом полягає в тому, щоб домогтися раціонального функціонування виробничих підрозділів через керівництво "зверху" шляхом створення адаптивних інформаційних систем, використання складного набору оптимізаційних моделей і кількісних методів, здатних швидко знайти і запропонувати варіант ліквідації незапланованого відхилення на будь-якому етапі виробничого циклу.

У рамках цілей, що розроблені для фірми в цілому, ставляться конкретні задачі, що можуть визначатися в такий спосіб:

• постійне впровадження у виробництво нових, більш досконалих виробів;

• систематичне скорочення усіх видів витрат на виробництво продукції;

• підвищення якісних і споживчих характеристик при зниженні цін на продукцію, що випускається;

• зниження витрат у всіх ланках виробничо-збутового циклу при постійному впровадженні в серійне виробництво нових виробів, розширенні номенклатури продукції, що випускається, і зміні її асортименту.

Сучасні ринкові умови зажадали створення більш простих і гнучких системуправління виробництвом, що повинні характеризуватися:

-наявністю невеликих підрозділів з меншим числом, але більш високим рівнем кваліфікації працівників;

-наявністю невеликого числа рівнів управління;

-створенням організаційних структур, заснованих на групах фахівців;

-складанням графіків і виробничих програм, орієнтованих на запити споживачів;

-наявністю на складах фірми мінімальних обсягів запасів;

-негайним реагуванням на зміни, які відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі;

-наявністю гнучко переналагоджуваного устаткування;

-високою продуктивністю праці і низькими витратами;

-високою якістю продукції, що випускається, і орієнтацією на міцні зв'язки зі споживачами.

Принципи створення ефективних структур управління зводяться до наступного:

-орієнтація структурних підрозділів на товари, ринок, споживача, а не на виконання функцій;

-основу організаційної структури складають цільові групи фахівців чи команди, а не функції і відділи;

-орієнтація на мінімальне число рівнів управління і широку сферу контролю;

-відповідальність кожного працівника за кінцеві результати і можливість прояву ініціативи.

2. Управління якістю продукції в сучасній фірмі

Якість - це сукупність властивостей і характеристик продукту, що надають йому здатність задовольняти існуючі чи передбачувані потреби. Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при використанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку.

Управління якістю в масштабах усієї фірми покладено на центральну службу якості, у функції якої входить розробка показників якості по усіх видах продукції, що випускається, методів перевірки якості і порядку проведення випробувань, аналіз рекламацій і порядок їх врегулювання, з'ясування причин виникнення дефектів і браку й умов їх усунення.

Основні принципи управління якістю, що склалися у світовій практиці, можна сформулювати в такий спосіб:

• робота, спрямована на підвищення якості, повинна виступати обов'язковою складовою частиною стратегії фірми;

• в управлінні якістю головне не контроль готової продукції, а бездефектна робота. Усі можливі дефекти повинні усуватися на проміжних стадіях виготовлення продукту, а не в готовому виробі;

• постачальники повинні бути партнерами. Специфікою роботи закордонних фірм є наявність декількох конкуруючих між собою постачальників однакових деталей чи напівфабрикатів. При цьому постачальники часто залучаються до спільної роботи на ранніх етапах створення продукту, з ними складають довгострокові контракти на різні постачання;

• підвищення кваліфікації працівників.

3.Функції управління виробництвом: організація, нормування і планування виробничої діяльності

Функція організації управління - це сукупність прийомів і методів раціонального сполучення елементів і ланок керуючої системи і її взаємозв'язки з керованим об'єктом і іншими керуючими системами. Організація управління забезпечує створення найбільш сприятливих умов для досягнення поставлених цілей у встановлений період часу при мінімальних витратах виробничих ресурсів. Особливе значення функція організації здобуває у випадках, коли при виконанні прийнятих рішень дії окремих виконавців виходять за рамки нормативних актів, затверджених інструкцій, методик і вимагають оперативної організації роботи.

Функція нормування являє собою процес розробки науково обґрунтованих розрахункових величин, що встановлюють кількісну і якісну оцінку різних елементів, використовуваних у процесі виробництва. Функція впливає на поведінку об'єкта, чіткими і строгими нормами дисциплінує розробку і реалізацію виробничих завдань, забезпечуючи рівномірний і ритмічний хід виробництва, його високу ефективність.

Календарно-планові нормативи, які розраховуються в рамках цієї функції, (виробничі цикли, розміри партій, заділи деталей), є основою планування, визначають тривалість і порядок руху предметів праці в процесі виробництва.

Планування займає центральне місце серед усіх функцій управління виробництвом, тому що покликане строго регламентувати поведінку об'єкта в процесі реалізації поставлених перед ним цілей. Функція планування передбачає визначення конкретних задач кожному підрозділу на різні планові періоди і розробку виробничих програм.


 
 

Цікаве

Загрузка...