WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

1 Сутність методу

2. Загальні положення підходів до розробки сценаріїв

3. Алгоритм розробки "сценаріїв майбутнього"

4. Різновиди сценаріїв

1.Сценарій - це опис картини майбутнього, що складає з погоджених, логічно взаємопов'язаних подій і послідовності кроків, з визначеною імовірністю, що ведуть до прогнозованого кінцевого стану, тобто образу організації в майбутньому. Як правило, у сценаріях переважає якісний опис.

2. Існує кілька підходів до розробки сценаріїв, але усі вони припускають три загальних положення:

вихідним пунктом завжди повинна бути точна оцінка дійсної стратегічної ситуації організації, що веде до розуміння динаміки факторів впливу;

• для факторів, що впливають з невизначеними тенденціями розвитку повинні бути виконані спеціальні прогнози і зроблені раціональні пропозиції експертів;

• повинно бути розроблене безліч альтернативних сценаріїв, що представляють собою певну логічну картину. Альтернативні сценарії не повинні містити протиріч.

3.Алгоритм розробки сценаріїв включає кілька етапів:

• установлення предмета дослідження і його структурування, визначення показників, що характеризують предмет;

• визначення суттєвих факторів (напрямок, сила дії), що впливають на предмет дослідження, їх структурування;

• визначення тенденцій розвитку, альтернатив розвитку для областей з неявною структурою факторів;

• розробка і вибір альтернативних сценаріїв майбутнього, перевірка відібраних варіантів на необхідну розмаїтість, стійкість, високий ступінь імовірності; ,

• інтерпретація обраних сценаріїв розвитку (прогноз розвитку), врахування можливих протидіючих подій;

• розробка остаточного варіанта сценарію з обліком усіх знову відкритих факторів, оцінка впливу відхилень від основної ідеї сценарію, оцінка можливих відхилень від первісного образа організації;

• перенос сценарію на практичну основу (формулювання стратегії розвитку, розробка системи планів).

4. Існує два типи сценаріїв. Перший тип містить опис послідовності кроків, що ведуть до прогнозованого стану організації, факторів і подій, що здійснюють вирішальний вплив на цей процес. Другий тип сценаріїв містить опис можливих наслідків для організації, якщо вона досягне прогнозованого образу.

4. Особливості аналізу зовнішнього середовища фірми в стратегічному менеджменті

1. Необхідність аналізу зовнішнього середовища

2. Основні фактори зовнішнього оточення

1. Аналіз зовнішнього середовища являє собою оцінку стану і перспектив розвитку найважливіших, з погляду організації, суб'єктів і факторів навколишнього середовища прямого і непрямого впливу. Аналіз зовнішнього середовища служить інструментом, за допомогою якого розроблювачі стратегії контролюють зовнішні стосовно організації фактори з метою передбачати потенційні погрози і можливості, що відкриваються. Аналіз середовища дозволяє організації вчасно спрогнозувати появу погроз і можливостей, розробити ситуаційні плани на випадок виникнення непередбачених обставин, розробити стратегію.

2. Погрози і можливості можуть виявлятися в семи сферах зовнішнього оточення, відповідно яких будується аналіз:

 • макроекономічні фактори: темпи інфляції (дефляції), податкові ставки, міжнародний платіжний баланс своєї країни, рівень зайнятості населення, платоспроможність підприємств у галузі;

 • правові (нормативні) фактори: угода з тарифів і торгівлі з різними країнами, протекціоністська митна політика держави, нормативні акти місцевих органів влади і центрального уряду, рівень розвитку правового регулювання економіки, відношення держави до антимонопольного законодавства, кредитна політика місцевої влади, обмеження на одержання позичок і наймання робочої сили;

 • технологічні фактори: зміни в технології виробництва (особливо створення принципове нових технологій), у конструкційних матеріалах, застосуванні обчислювальної техніки для проектування нових товарів і послуг, зміни в технології збору, обробки і передачі інформації, у засобах зв'язку;

фактори конкуренції: майбутні цілі конкурентів, їх поточна стратегія, сильні і слабкі сторони, перспективи розвитку в конкурентів і галузі в цілому;

соціальні фактори: суспільні цінності, що змінюються, установки, стосунки, очікування;

міжнародні фактори: політика урядів країн, що включає захист чи лібералізацію національного ринку, окремих галузей, змін валютного курсу.

5. Стадії і фактори вибору стратегії

1. Етапи процесу вибору стратегії

2. Фактори, що визначають вибір стратегії

3. Стратегічні альтернативи

1. Вибір стратегії - центральний момент стратегічного менеджменту. Процес вибору складається з наступних етапів:

розробка - створюються стратегії, що дозволяють досягти поставлених цілей. Необхідно розробити можливо більше число альтернативних стратегій, залучаючи до роботи менеджерів середньої ланки;

доведення - стратегії допрацьовуються до рівня адекватності цілям розвитку організації, формується загальна стратегія;

аналіз і оцінка - аналізуються альтернативи в рамках обраної загальної стратегії й оцінюються за ступенем придатності для досягнення її головних цілей. Загальна стратегія наповняється конкретним змістом, розробляються часткові стратегії.

2. На вибір стратегії впливають численні фактори. Найважливіші з них:

 • вид бізнесу й особливості галузі, у якій працює організація;

 • стан зовнішнього оточення, його передбачуваність;

 • характер цілей, що ставить перед собою організація; цінності, якими керуються при прийнятті рішень вищі менеджери;

 • рівень ризику;

 • внутрішня структура організації, її сильні і слабкі сторони;

 • досвід реалізації минулих стратегій - дозволяє уникнути повторення минулих помилок, але обмежує вибір;

 • фактор часу.

3. Багатофакторність вибору стратегії визначає необхідність розробки декількох стратегічних альтернатив, з яких здійснюється остаточний вибір. Стратегічні альтернативи - набір різних поодиноких стратегій, що дозволяють досягти стратегічні цілі організації в рамках обраної базової стратегії й обмежень на використання ресурсів.

6. Процес вибору стратегії фірми: основні види стратегій

1. Базові стратегії фірми

2. Матриця "можливостей по товарах/ринках"

1. Усе різноманіття стратегій, які використовують фірми, є різними модифікаціями декількох базових, кожна з який ефективна за певних умов і стані середовища. Виділяють чотири базові стратегії:

 • обмежений ріст. Її обирає більшість фірм у сформованих галузях зі стабільною технологією. Цілі розвитку встановлюються "від досягнутого" і коректуються на умови, що змінюються. Найлегший, найбільш зручний і найменш ризикований спосіб дії;

 • ріст. Найчастіше застосовується в галузях, що динамічно розвиваються зі швидко мінливою технологією. Характерне встановлення щорічного значного перевищення рівня розвитку над рівнем минулого року.

 • скорочення (стратегія останнього засобу). Обирається організаціями рідше за все. Характерне встановлення цілей нижче рівня, досягнутого в попередньому періоді.

 • комбінована стратегія. Являє собою будь-яке сполучення розглянутих вище альтернатив. Даної стратегії дотримують, як правило, великі організації, що функціонують у декількох галузях.

2. Існує декілька методичних підходів до планування стратегічних альтернатив і їх оцінці. Один з них можна представити за допомогою матриці "можливостей по товарах/ринках". Вироблені на основі матриці загальні стратегії підлягають надалі доведенню до повної адекватності цілям розвитку фірми. У матриці указуються всі продукти і ринки незалежно від того, існують вони чи тільки проектуються. Кожен квадрант матриці визначає загальну стратегію і її елементи.

7. Стратегії фірми на основі матриці "можливостей по товарах/ринках"

1. Стратегія "поліпшуй те, що ти вже робиш"

2. Стратегія розвитку ринку

3. Стратегія розробки нових продуктів

4. Стратегія диверсифікації

1. Стратегія "поліпшуй те, що ти вже робиш" . Стратегія фірми спрямована на існуючі товари і ринки. Стратегію також називають методом економії витрат. Обирається тими організаціями, чий ринок продовжує розвиватися або ще не насичений. Фірма прагне розширити збут товарів, що випускаються, на традиційних ринках шляхом таких маркетингових зусиль, як установлення конкурентноздатних цін, наступальна реклама чи інтенсифікація просування товарів.


 
 

Цікаве

Загрузка...