WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Переважна більшість індивідів перебуває на другій стадії розвитку, а третьої стадії морального розвитку досягають близько 20% менеджерів, їх дії автономні, завжди ґрунтуються на етичних принципах, незалежно від очікувань інших як усередині, так і поза організацією. Такі люди приймають етично коректні рішення, навіть якщо вони мають негативні наслідки, насамперед для них самих.

До факторів, що зумовлюють необхідність відповідності поведінки менеджерів більш високим етичним рівням, відноситься вплив на мораль і культуру організацій, процесів глобалізації. Менеджери повинні виробляти в собі сприйняття і відкритість стосовно інших, незнайомих їм систем. Міжнародні альянси й об'єднання компаній тільки збільшують число проблем, пов'язаних з етичними цінностями. Наприклад, у багатьох країнах, що розвиваються, хабарництво вважається нормальною практикою ведення бізнесу. "Підмазка", скажемо, митника — обов'язкова, адже він сприймає ці гроші як невід'ємну частину своєї зарплати. Якщо компанія відмовляється грати "за правилами" — тим гірше для компанії. На щастя, у багатьох країнах ситуація поступово, але дуже повільно, змінюється.

Особистий приклад. Директор і старші менеджери компанії повинні відкрито і впевнено підтримувати норми етичної поведінки, виступати ініціаторами відновлення етичних цінностей організації. Прихильність етичним цінностям необхідно декларувати під час виступів, у директивах, внутрішньофірмових публікаціях. Але особливу роль відіграють дії менеджменту. Якщо керівництво приносить етику в жертву однохвилинним інтересам, у компанії миттєво поширюються слухи про це. Наступні клятви в прихильності етичним ідеалам марні. Таким чином, поведінка керівників задає тон всієї організації.

Моральний кодекс. Це формальний виклад етичних і соціальних цінностей організації; він покликаний донести до співробітників принципи, яких дотримується компанія. Як правило, моральний кодекс фірми базується на заявлених принципах організації, або в ньому викладається її політика. Заявлені принципи визначають цінності компанії, якість продукції, відношення до працівників. Найбільш значимі з них можна віднести до того, що називається "корпоративне кредо". Заявлена політика — це опис порядку дій компанії і її співробітників у конкретних, що торкаються питань етики і моралі ситуаціях. У моральному кодексі компанії, як правило, формулюються цінності чи зразки поведінки співробітників (як припустимі і бажані, так і неприйнятні) і можлива реакція менеджменту.

Етичні структури. До етичних структур відносяться різні системи, посади і програми, за допомогою яких компанія прагне стимулювати відповідне моральним принципам поводження співробітників. Комітет з етики компанії, як правило, утворює група вищих керівників, на яких покладено обов'язок спостерігати за дотриманням працівниками етичних принципів і виносити рішення у випадку виникнення спірних ситуацій.

Тема 6. Стратегічний менеджмент

План

  1. Загальна характеристика стратегічного менеджменту.

2. Стратегічний менеджмент як процес, його структура і зміст основних елементів.

3. Використання методу "сценаріїв майбутнього" у стратегічному менеджменті.

4. Особливості аналізу зовнішнього середовища фірми в стратегічному менеджменті.

5. Стадії і фактори вибору стратегії.

6. Процес вибору стратегії фірми: основні види стратегій.

7. Стратегії фірми на основі матриці "можливостей по товарах/ринках".

8. Матриця Бостонської консалтингової групи як метод оцінки позиції фірми на ринку.

9. Стратегічні зміни в організації.

10. Концепція стратегічних господарських підрозділів: загальна характеристика.

11. Стратегічне планування діяльності фірми.

1.Загальна характеристика стратегічного менеджменту

1. Поняття стратегічного менеджменту

2. Відмінності стратегічного менеджменту від оперативного

3. Зміст стратегічного менеджменту

1. Стратегічний менеджмент - це таке управління організацією, що спирається на людський потенціал як її основу, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, адекватні впливу навколишнього середовища і що дозволяють домагатися конкурентних переваг, що в кінцевому рахунку сприяє виживанню організації і досягненню своїх цілей у довгостроковій перспективі.

2. Стратегічний менеджмент (СМ) має ряд відмінностей від оперативного (ОМ):

  • місія організації в СМ - виживання організації в довгостроковій перспективі за допомогою встановлення динамічного балансу з оточенням, в ОМ - виробництво товарів і послуг з метою одержання прибутку;

  • у СМ увага концентрується переважно на проблемах зовнішнього оточення, на пошуки нових можливостей у конкурентній боротьбі, на адаптації до змін в оточенні, в ОМ - на проблемах, що виникають усередині підприємства, зв'язаних з більш ефективним використанням ресурсів:

  • СМ орієнтований на довгострокову перспективу, а ОМ - на коротко- і середньострокову;

основними факторами побудови системи управління для СМ є люди, система інформаційного забезпечення і ринок, для ОМ - організаційні структури, техніка і технологія;

• при управлінні персоналом СМ розглядає працівників як основу організації, джерело благополуччя, ОМ - як ресурси організації, виконавців робіт;

ефективність у СМ виражається в тім, наскільки вчасно і точно організації в стані реагувати на нові запити з боку ринку і змінятися в залежності від зміни оточення, в ОМ - у максимізації прибутку, раціональному використанні виробничого потенціалу.

3. Стратегічний менеджмент звичайно розглядається як сукупність п'яти взаємозалежних процесів: аналіз середовища, визначення місії і цілей, аналіз і вибір стратегії, реалізація стратегії, оцінка і контроль виконання стратегії.

2. Стратегічний менеджмент як процес, його структура і зміст основних елементів

  1. Аналіз середовища

  2. Визначення місії організації і цілей

  3. Аналіз і вибір стратегії

  4. Реалізація стратегії

  5. Оцінка і контроль виконання стратегії

1.Аналіз середовища є вихідним процесом у стратегічному менеджменті, тому що він створює базу для визначення місії і цілей фірми і для вироблення стратегії розвитку. Внутрішнє середовище фірми аналізується по наступним напрямках: маркетинг, фінанси й облік, виробництво, персонал, організація управління.

При аналізі зовнішнього оточення досліджуються економічні, політичні, ринкові, технологічні, соціальні, міжнародні фактори, а також фактори конкуренції. Іноді зовнішнє оточення поділяють на компоненти: безпосереднє оточення (середовище прямого впливу) і макрооточення (непрямого впливу).

2. Процес визначення місії і цілейскладається з трьох підпроцесів:

• визначення місії фірми, що у конкретній формі виражає зміст її існування;

• визначення довгострокових цілей;

• визначення середньострокових цілей.

3. Вибір стратегії - серцевина стратегічного менеджменту. Стратегія фірми може спиратися на наступні базові сценарії:

• стратегія обмеженого росту;

• стратегія росту;

• стратегія скорочення;

• комбінована стратегія.

4.Виконання стратегії є критичним процесом, тому що саме він у випадку успішного здійснення приводить фірму до досягнення поставлених цілей. Існує декілька складових успішного виконання стратегії:

• цілі стратегії і плани добре доводяться до працівників для того, щоб досягти з їх боку не тільки розуміння того, що робить фірма, але і їхнього залучення в процес реалізації стратегії;

• керівництво не тільки своєчасно забезпечує надходження всіх необхідних для реалізації стратегії ресурсів, але і має план реалізації стратегії у виді цільових настанов і фіксує досягнення кожної цілі;

• у процесі реалізації стратегії кожен рівень керівництва вирішує свої задачі і здійснює закріплені за ним функції.

5. Процес забезпечує стійкий зворотний зв'язок між тим, як йде досягнення цілей, і власне цілями організації. Основними задачами будь-якого контролю є:

• визначення того, що і за якими показниками перевіряти;

• здійснення оцінки стану контрольованого об'єкта відповідно до прийнятих стандартів, нормативів;

• з'ясування причин відхилень, якщо вони виявляються в результаті оцінки;

• здійснення коректування при її необхідності.

3. Використання методу "сценаріїв майбутнього"

у стратегічному менеджменті


 
 

Цікаве

Загрузка...