WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація служб управління в системі управління підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Організація служб управління в системі управління підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

В результаті вдосконалення системи управління підприємства дістають економічний і соціальний ефект: збільшується обсяг і підвищується товарність виробництва, забезпечується ритмічна робота підприємств, досягається економія живої і уречевленої праці, підвищується якість продукції, полегшується і змінюється характер праці, зростає задоволеність працею, скорочується плинність кадрів. Проте не всі елементи економічного і соціального ефекту мають кількісний вираз. Це ускладнює оцінку ефективності управління. При цьому слід враховувати не тільки кількісні, а й якісні показники.

Залежно від характеру розроблених заходів об'єктом оцінки ефективності управління можуть бути: управління в цілому (система, організація, методи), його структура, рівень використання управлінської праці, ефективність роботи кожного структурного підрозділу.Для оцінки ефективності управління використовують трудові, вартісні, інформаційні, технічні (технологічні) показники. Найбільш загальні із них - оперативність роботи апарату управління, надійність і оптимальність систем управління.[12]

Оцінку роботи агрономічної та інженерно-технічної служби на підприємстві здійснюють на основі показників, які повинні бути витримані керівником даної служби для отримання позитивних результатів роботи не тільки служби, а й всього підприємства, зокрема. Так, оцінка роботи агрономічної служби залежить від того, які результати праці ми отримали в кінцевому результаті. Адже саме від правальності застосування сівозміни, чіткості дотримання агротехнічних строків проведення робіт, правильності внесення добрив та застосування засобів захисту культур від хвороб, шкідників, бур'янів.

Оцінка роботи інженерно-технічної служби проводиться на основі забезпечення підприємства необхідною технікою, проведення поточних та капітальних ремонтів, оновлення машино-тракторного парку, запбезпеченість проведення технічних оглядів транспорту підприємтсва, а також оцінюють дотримання нормативів по проведенню робіт та дотримання нормативів нормування праці та використання паливо-мастильних матеріалів.

Контроль за діяльністю роботи працівників здійснюється керівниками підрозділів щоденно. Вони звітують про проведення робіт перед директором товариства, а в кінці кожного звітного періоду представляють звіти про проведення і виконання робіт. На основі саме цих показників здійснюється оцінювання роботи підприємницьких структур.

РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Регламентація функцій управління

Важливим фактором підвищення ефективності та результативності роботи є розподіл праці керівників апарату управління, тобто спеціалізація управлінських працівників на виконання певних видів діяльності (функцій), розмежування їх повноважень, прав та сфер відповідальності. Відповідно до цього в організаціях виділяють наступні види розподілу праці : функціональний, структурний, технологічний, професіонально-кваліфікаційний.

Функціональний розподіл праці базується на формуванні груп управлінців, що виконують однакові функції менеджменту: планування, організація, контроль, тощо. Відповідно до цього одні працівникі апарату управління спеціалізуються на роботах по плануванню, інші направляють свої зусилля та організацію робіт по виконанню планів, треті є спеціалістми по контролю, вимірюванню результатів та оцінці праці, тощо.

Структурний роздподіл будується виходячи з таких характеристик об'єкта управління, як організаційна структура, масштаби, сфери діяльності, галузева чи теріторіальна специфіка. Через наявність великої кількості факторів, що впливають на структурий розподіл праці, він буде специфіним для кожної окремої організації.

Горизонтальний розподіл праці виконується по функціям. Функціональна структура на кожному рівні неоднакова. При русі від нижчого до вищого збільшується число та складність завдань по створенню планів та організації всієї роботи підприємства, підвищується значення контрольной функції.

Більш глибокий горизонтальний розподіл праці передбачає спеціалізацію по ключевим сферам діяльності, що створюють підсистеми підприємства.

Технологічий та професіонально-кваліфікаційний розподіл праці враховує види та складність робот, що виконуються. За цими критеріями виділяють три типи працівників – керівники, спеціалісти та службовці. Якщо розглядати їхню працю з точки зору технологій процесу управління, то завдання керівників насамперед полягають у прийнятті рішень та організацій їх практичної реалізації, спеціалісти виконують проектування та розробку варіантів рішень, а службовці займаються в основному інформаційним забезпеченням всього процесу.[16]

Регламентація функцій управління у ТОВ "Металіст" здійснюється на основі специфічних функцій управління, які виконують кожнен керівник апарату управління. Так, керівник агрономічної служби виконує такі функції:

 1. Організаційно-адміністративні включають: службові комунікації з підлеглими, колегами по роботі, вищим керівництвом, партнерами, представниками громадських організацій; видачу розпоряджень, вказівок, доручень і т. п.; контрольно-оцінювальну діяльність, яка пов'язана із перевіркою, оцінкою і стимулюванням роботи працівників;

 2. Аналітико-конструктивні операції: аналітичні операції, пов'язані з вивченням і аналізом ситуації; конструктивні — творча розробка пропозицій, планів і завдань; управління модернізацією підприємства.

 3. Інформаційно-технічні операції: участь у підготовці і обробці документованої інформації; здійснення облікових, обчислювальних та формально-логічних операцій.

 4. Техніко-економічне планування. Організація і здійсненнястратегічного довгострокового, короткострокового і поточного планування виробничої діяльності.

 5. Розробка і формування місії і профілю підприємства, техніко-економічне обгрунтування вибору варіантів нової продукції, техніки і технології, впровадження державних і галузевих стандартів, розробка внутрішньовиробничих стандартів.

 6. Управління технологічною підготовкою виробництва — розробка і постійне вдосконалення технології виробництва на основі досягнень науки, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, розробка і коригування технологічних карт, контроль за якістю виконуваних технологічних операцій, оформлення заявок на матеріально-технічні ресурси, здійснення природоохоронних заходів, планів організаційно-економічних заходів, навчання кадрів і підвищення їх професійного рівня.

 7. Оперативне управління виробництвом — оперативне планування (розробка оперативних планів, строком до 1 місяця, складання декадно-добових графіків і завдань), збір інформації про виконання робіт, одержання і реалізацію продукції, аналіз цієї інформації і підготовка пропозицій для керівництва підприємства, розробка оперативних рішень, контроль за виконанням розпоряджень, координація діяльності виробничих підрозділів і окремих працівників, оперативне вирішення питань щодо попередження і ліквідації порушень, що виникають в процесі виконання робіт.

 8. Контроль за якістю продукції — розробка і вдосконалення комплексної системи управління якістю і продукцією, впровадження внутрішньовиробничих стандартів, організація контролю, оцінка і стимулювання якості продукції.

Існують також специфічні функції, які регламентують діяльність інженерно-технічної служби на даному підприємстві, а саме:

 1. Організаційно-адміністративні включають: службові комунікації з підлеглими, колегами по роботі, вищим керівництвом, партнерами, представниками громадських організацій; видачу розпоряджень, вказівок, доручень і т. п.; контрольно-оцінювальну діяльність, яка пов'язана із перевіркою, оцінкою і стимулюванням роботи працівників;

 2. Аналітико-конструктивні операції: аналітичні операції, пов'язані з вивченням і аналізом ситуації; конструктивні — творча розробка пропозицій, планів і завдань; управління модернізацією підприємства.

 3. Інформаційно-технічні операції: участь у підготовці і обробці документованої інформації; здійснення облікових, обчислювальних та формально-логічних операцій.

 4. Техніко-економічне планування. Організація і здійсненнястратегічного довгострокового, короткострокового і поточного планування виробничої діяльності.

 5. Управління трудовими ресурсами — формування трудових ресурсів: планування потреби в кадрах, проведення організаційного набору, відбір кадрів і прийняття на роботу, контроль за станом трудової „дисципліни, складання графіків профвідпусток, видача характеристик і довідок за вимогою різних організацій; розвиток трудових ресурсів: професійна орієнтація і соціальна адаптація, навчання кадрів, оцінка результатів діяльності, атестація керівників і спеціалістів, підготовка керівних кадрів, управління просуванням по службі, проведення роботи по закріпленню кадрів, облік і звітність по кадрах.

 6. Організація праці і заробітної плати, вивчення форм організації і систем оплати праці, розробка заходів, спрямованих на впровадження прогресивних методів організації праці, мотивації праці до високопродуктивної роботи, розрахунок премій та інших винагород, контроль за правильністю оформлення акордних нарядів, правильністю розробки калькуляцій, нормування усіх видів праці, розробка розцінок, аналіз витрат робочого часу, контроль за правильністю використання фонду заробітної плати, присвоєнням класів і розрядів працюючим.

 7. Управління матеріально-технічним забезпеченням. Складання заявок на матеріали і вироби, розміщення замовлень на вироби, контроль за виконанням заявок, складання лімітно-забірних карт, проведення децентралізованої заготовки і забезпечення постачання за оперативними заявками, контроль за надходженням матеріалів, організація складського господарства.

 8. Охорона праці і техніка безпеки, вхідний інструктаж по техніці безпеки осіб, що приймаються на роботу, переатестація робітників і прийняття заліків по техніці безпеки, контроль за додержанням законодавчих норм, правил техніки безпеки і виробничої санітарії, інструктаж з техніки безпеки перед початком роботи, розслідування нещасних випадків на виробництві, складання актів про нещасні випадки, складання кошторису, складання річної заявки на спецодяг і захисні засоби, організація медичних оглядів, підготовка звітів з охорони праці і техніки безпеки.

 9. Контроль за якістю праці — організація контролю, оцінка і стимулювання якості праці.


 
 

Цікаве

Загрузка...