WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Будь-яка безліч А будемо називати впорядкованим, якщо для будь-яких двох його елементів X і У установлено, що, або X передує У, або У передує X. Іноді не вдається встановити відповідність для всіх елементів безлічі, але можна зробити "групове" упорядкування, коли впорядковуються підмножини рівноцінних елементів. Далі можна поставити завдання порівняння й упорядкування цих підмножин.

Використання порядкових шкал дозволяє робити перетворення отриманих від експертів оцінок, що відповідають всім монотонно зростаючим функціям.

Так, наприклад, позитивні оцінки можуть або бути замінені їхніми квадратами, або логарифмами; або будь-який) іншою) монотонно зростаючою функцією.

Для формалізації оцінок, отриманих від експертів, часто використають інтервальні шкали. При використанні таких шкал для цих цілей можна брати майже всі звичайні статистичні міри. Виключенням є ті міри, які припускають знання "істинно" нульової крапки шкали, що вводиться тут умовно.

Інтервальні шкали припускають можливість трансформації оцінок, отриманих на одній шкалі, в оцінки на іншій шкалі за допомогою рівняння

Різниці між значеннями на шкалі інтервалів стають мірами на шкалі відносин, тобто на звичайній числовій шкалі, тому що в результаті вирахування можна позбутися від постійного що складає Ь.

У ряді випадків при формалізації експертних оцінок використається властивість адитивності, що властива тільки шкалі відносин. Наявність адитивності виражається наступними аксіомами [6]:

1) Якщо j = а , і > 0, то і+j >а;

2) і+j = j+і;

  1. якщо і =а i j =b, то і+j = а + b;

  2. (і+j) + k = і + (j+k).

Звичайна ситуація, коли необхідно прийняти рішення з обліком адитивності, полягає в тім, що є трохи (принаймні, два) якісні фактори. При наявності декількох факторів, що характеризують конкретні об'єкти, існує безліч реальних властивостей і типів зв'язків об'єктів.

Так, наприклад, фактори (показники), що характеризують ефективність створення й впровадження нової техніки, по їхньому об'єктивному змісті можна підрозділити на технічні, економічні й соціальні. З іншого боку, ці фактори

можна згрупувати відповідно до їх ролі в процесі створення й впровадження нової техніки, виділивши, наприклад, показники, що характеризують витрати, якість, економічну ефективність і т.д.

Залежно від характеру й мети досліджуваної проблеми фактори, по яких розрізняються об'єкти, можуть бути кількісно порівнянні або непорівнянні між собою, частково порівнянні (тобто не кожний з будь-яким, а лише деякі з них), упорядковані по ступені їхньої важливості й т.д. Несумісність різних факторів обумовлена не тільки необхідністю застосування різних одиниць виміру, але й тим, що кожний фактор, виражаючи певну властивість, одночасно є оцінкою відносин до даної властивості з боку приймаючого рішення.

У практиці керування у всіх його рівнях часто виникають ситуації, коли необхідно прийняти рішення з урахуванням багатьох факторів. Питання про те, які саме фактори варто вважати найбільш важливими, залежить від якісних особливостей об'єкта рішення й цілей, яким повинне відповідати це рішення. Наприклад, при розгляді декількох варіантів плану або варіантів організаційно-технічних заходів варто брати до уваги фактори часу, витрат, технічних і соціальних результатів, економічної ефективності й т.д. Звичайно всю розмаїтість факторів намагаються привести до однозначної комплексної оцінки, причому найбільш зручною й розповсюдженою такою оцінкою є грошова.

Однак, оскільки наслідку будь-якого рішення, особливо рішень, пов'язаних з науково-технічним прогресом, виходять за рамки вартісних показників, необхідні вимірники, що характеризують значимість, корисність того або іншого фактора (або їхнього комплексу). Такі комплексні вимірники широко застосовуються при оцінці якості продукції, техніко-економічного рівня виробництва, при оцінці результатів діяльності наукових організацій і в ряді інших завдань. Хоча питання про створення досить обґрунтованої формалізованої системи таких вимірників ще далекий від остаточного рішення, можна вказати деякі загальні риси, що забезпечують підхід до формалізації цього процесу й до використання того або іншого логіко-математичного апарата.

У випадку, коли всі фактори задаються по номінальній шкалі, тобто задаються по цій шкалі деяка ознака а і вихідна безліч елементів М, ціль складається у виборі підмножини елементів М(а), що володіють цією ознакою. У таких випадках виробляється порівняння елементів, точніше їхніх властивостей, з ознакою - еталоном, а результат - розбивка безлічі - можна розглядати як упорядкування по двоелементній шкалі, по якій кожному з елементів привласнюється бал, рівний або нулю, або одиниці.

У випадку, коли фактори задані по порядковій шкалі або по декількох порядкових шкалах, мета складається в упорядкуванні елементів вихідної безлічі, у виявленні за допомогою експертів схованої впорядкованості, що, по припущенню, властива цій безлічі. Необхідною умовою рішення цього завдання є допущення про транзитивність. Чим повніше впорядковані елементи, тим легше застосувати логіко-математичні й комбінаторні методи до рішення таких завдань.

Залежно від істоти або важливості того або іншого фактора на етапі підготовки й прийняття рішень можуть бути використані різні шкали. Такі фактори, як витрати, прибуток, час, можуть бути оцінені по порядковій або інтервальній шкалі (у рублях, днях або умовних одиницях). Для оцінки ж таких факторів, як строк окупності або порівняльна ефективність варіантів, може бути використана інтервальна шкала; якісні або соціальні фактори можуть оцінюватися по порядкових або номінальних шкалах.

3.2. Шляхи удосконалення виробничої діяльності на основі експертних

методів прийняття рішення.

Розглянемо шляхи покращення маркетингової діяльності на підприємстві на основі експертних методів прийняття рішення.

В даному господарстві в останні роки почала інтенсивно розвиватисяпереробні галузі. Зокрема було запущено міні-олійню. Керівництвогосподарства вирішило, що вигідніше продавати кінцевий продукт споживачу,аніж сировину переробним підприємствам. Тому, вдосконаливши лінію тазакупивши пакувальний конвеєр господарство почало випускати олію„Господарочка". На перших етапах виробництва даний товар користувався незначним попитом. Головною причиною були некваліфіковані маркетингові рішення. А тому було вирішено запросити групу експертів для визначення ринку збуту продукції, оцінки її попиту, ціни та складання маркетингової програми по удосконаленню товарної пропозиції.

Експерти провели аналіз та дослідження ринку, конкуренції, споживачів та самого продукту і запропонували наступну маркетингову програму по удосконаленню товарного просування олії „Господарочка".

1. Спершу були розроблені цілі маркетингової програми., Стратегічнаціль: лідерство на певному сегменті ринку, а саме в Катеринопільському районі.

Другорядні цілі:

  • подолання зниження частки ринку;

  • збільшення долі ринку на 2% в перший рік;

  • стійкий ріст.

2. При аналізі ринку експерти дійшли до спільної думки, що часткаринку буде досягнута за допомогою наступних шляхів удосконалення яквиробництва так і безпосередньо маркетингу підприємства:

2.1. Підвищення привабливості товару за допомогою його вдосконалення:

- зміна дизайну пляшки для зручності використання, що забезпечує:

(а) запобігання забруднення при використанні;

(b) запобігання витоку продукту;

(с) моментальне впізнавання.

- зміна дизайну етикетки для передачі сучасного образу й обіцянкигарного смаку.

- додавання персоналізованого логотипу або образу, з яким споживачможе ототожнювати товар на емоційному рівні. Ціль - додати індивідуальністьтовару; відмітну й привабливу індивідуальність, що відповідає товару.

2.2. Підвищення лояльності до марки за допомогою стимулювання клієнтів.

2.3. Реклама для передачі характерної індивідуальності з відмітними перевагами.

Обґрунтування експертів.

Однієї реклами - якою б творчою вона не була - не досить для того, щоб повністю забезпечити значний ріст ринкової частки олії "Господарочка". Істотним є вдосконалювання товару або його пакування. Більше світле масло у великому ступені викликає прагнення до чистоти й відсутності шкідливих домішок. Необхідно розглянути товар або його пакування з погляду вдосконалювання, у протилежному випадку реклама буде користуватися незначною довірою. У цей час "Господарочка" виглядає на прилавках як інші сорти олії - марка, що вичерпала себе, з позбавленими уяви пакуванням і заходами щодо стимулювання збуту.

З огляду на той факт, що близько 80% споживачів цільового ринку ніколи навіть не бачили олію "Господарочка", необхідно проводити заходу щодо просування товару для підвищення лояльності до нього й стимулювання пробних покупок.

Споживачі сприймають товари, які здаються більше "живими", із привабливою індивідуальністю. У цьому випадку необхідна індивідуальність,

що відбиває аспекти гарного життя, досягненню яких сприяє рослинне масло: свіжість, чистота, прозорість, упевненість у здоров'я й дружелюбність.


 
 

Цікаве

Загрузка...