WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

3) визначення цілей і завдань керування з упорядкуванням їх поступені важливості;

  1. визначення альтернативних варіантів рішення завдання зоцінкою їхньої переваги;

  2. альтернативний розподіл ресурсів для рішення завдань ізоцінкою їхньої переваги;

6) альтернативні варіанти прийняття рішень у певній ситуації зоцінкою їхньої переваги.

Для рішення перерахованих типових завдань у цей час застосовуються різні різновиди методу експертних оцінок. До основних видів ставляться; анкетування й інтерв'ювання; мозковий штурм; дискусія; нарада; оперативна гра; сценарій.

Кожний із цих видів експертного оцінювання має свої переваги ь. недоліками, що визначають раціональну область застосування. У багатьох випадках найбільший ефект дає комплексне застосування декількох видів експертизи (3, С.98).

Анкетування й сценарій припускають індивідуальну роботу експерта. Інтерв'ювання може здійснюватися як індивідуально, так і із групою експертів. Інші види експертизи припускають колективну участь експертів у роботі. Незалежно від індивідуальної або групової участі експертів у роботі доцільно одержувати інформацію від безлічі експертів. Це дозволяє одержати на основі

обробки даних більше достовірні результати, а також нову інформацію про залежності явищ, подій, фактів, суджень експертів, що не втримується в явному виді у висловленнях експертів.

До найбільш часто використовуваних при експертному оцінюванні методів відносяться: ранжирування, парне порівняння, безпосередня оцінка. При описі кожного з перерахованих методів будемо думати, що мається кінцеве число вимірюваних об'єктів і сформульований один або кілька ознак порівняння, по яких вивчається ступінь впливу об'єктів на результат.

Отже, методи виміру будуть розрізнятися лише процедурою порівняння об'єктів. Ця процедура включає:

  • побудову відносин між об'єктами емпіричної системи;

  • вибір функції і", що відображає об'єкти емпіричної системи на числовусистему;

  • визначення шкали вимірів.

Розглянемо докладно всі ці питання, що виникають при використанні кожного з методів вимірів.

Метод ранжирування.

Ранжирування- це процедура упорядкування об'єктів по ступені їхнього впливу на результат, виконується експертом у процесі виявлення його знань. На основі своїх знань і досвіду експерт розташовує об'єкт у порядку переваги, керуючись одним або декількома показниками порівняння. У залежності від виду відносин між об'єктами можливі різні варіанти упорядкування об'єктів.

Нехай серед об'єктів немає еквівалентних по ступені впливу на результат, У цьому випадку між об'єктами існує відношення строгого порядку, що володіє властивостями:

  • несиметричності (якщо Оі > Оj де Оi> Оj);

  • транзитивності (якщо Оі > О j' О j> Оk' де Оi > Ок);

  • зв'язності (для будь-яких двох об'єктів, або Оі > Оj, або Оj > Оi).

У результаті порівняння всіх об'єктів по відношенню строгого порядку експерт складає упорядковану послідовність:

О1>О2>..>Оn, (1)

де об'єкт із номером один є найбільш кращим із всіх об'єктів, об'єкт із номером два менш кращий чим перший, але переважніше всіх інших і т. д.

Отримана система з відношенням порядку < О , > > утворить серію. Для серії доведене існування числової системи;

• елементами якої є числа;

• а відношення порядку > є відношення „більше чим", „переважніше

чим".

Це означає, що існує числове представлення f (О1), таке, що послідовності (1) відповідає послідовність чисел

f (O1) > f (O2) > ...> f (On)

У практиці експертного ранжирування найчастіше використовується послідовність натуральних чисел

r1 = f (O1)= 1; r2 = f (O2)= 2; ....; rn= f (On)= n.

Числа r1, r2, ... , rn називаються рангами. Найбільш кращому привласнюється ранг 1, другому - ранг 2 і т.д. На практиці, серед об'єктів можуть бути й еквівалентні по ступені їхнього впливу на результат. Наприклад, упорядкування може мати вигляд

О1> О2> О3>О4>О5 >...>Оn-1 ~ Оn (2)

У цій послідовності об'єкти О3, О4 і О5 еквівалентні між собою, а Оn - 1і Оn - між собою. Для еквівалентних об'єктів прийнято призначати однакові ранги, рівні середньому арифметичному значенню рангів, приписуваних однаковим об'єктам. Такі ранги одержали назву зв'язаних рангів. Для прикладу упорядкування (2) у випадку n= 10 ранги об'єктів О3, О4 і О5 будуть однаковими і рівними: r3 = r4 = r5 = (3+4+5)/3 = 4

r9 = r10 = (9+10)/2 = 9,5

Як видно з прикладу зв'язані ранги можуть бути дробовими. Зручність використання зв'язаних рангів полягає в тому, що сума рангів n- об'єктів дорівнює сумі натуральних чисел від 1 до n. При цьому будь-які комбінації зв'язаних рангів не змінюють цю суму. Це обставина істотно спрощує обробку результатів ранжирування при груповій експертній оцінці.

Парне порівняння являє собою процедуру встановлення переваги об'єктів при порівнянні всіх можливих пар. На відміну від ранжирування, при якому здійснюється упорядкування всіх об'єктів відразу, парне порівняння представляє для експертів більш просту задачу. При порівнянні кожної пари об'єктів можливі відносини або порядку, або еквівалентності. Парне порівняння є вимір у шкалі порядку (10, С. 126).

У результаті порівняння кожної пари об'єктів Оi і Оj експерт повинний упорядкувати цю пару, висловлюючи, що:

або Оi > Оj, або Оj > Оi або Оi, ~Оj.

Перехід від емпіричної системи до числової системи з відносинами здійснюється вибором такої функції f, що:

якщо Оi > Оj то f (Oi) > f (Oj)

Якщо Oj>Oi, то f f (Oi)

Нарешті якщо об'єкти еквівалентні, те природне припущення, що f(Оi)=f(Оj). Найбільше часто в практиці експертного оцінювання використовують наступні числові представлення:

Емпірична система

Представлення 1

Представлення 2

Представлення 3

F (Oі)

F (Oj)

F (Oі)

F (Oj)

F (Oі)

F (Oj)

Оi > Оj

2

0

1

-1

1

0

Оi - Оj

1

і

0

0

0,5

0,5

Результати порівняння експертом усіх пар об'єктів зручно представити у вигляді таблиці, стовпці і рядки якої складають об'єкти, а в осередках таблиці проставляються числові значення.

Приклад: Як приклад розглянемо табличне відображення результатів проведеного парного порівняння п'яти об'єктів при використанні числового представлення 1.

O1,

O2

O3

O4

O5

1

2

2

1

2

O2

0

1

2

1

0

O3

0

0

1

0

1

O4

1

1

2

1

0

O5

0

2

1

2

1

З цієї таблиці випливає, що об'єкт Оі переважніше об'єктів О2, О3, O5 і еквівалентний О4. Об'єкт О2 переважніше О3, еквівалентний О4 і менш кращий, чим О1 і О5. Порівняння об'єктів у всіх можливих парах не дає повного упорядкування всіх об'єктів. Тому виникає задача про ранжирування об'єктів на основі парного порівняння.

Метод безпосередньої оцінки.

Безпосередня оцінка являє собою процедуру приписування об'єктам числових значень у шкалі; інтервалів. Це значення відповідає ступеню впливу того або іншого об'єкта на результат, що спостерігається.

У процесі виявлення знань експерт повинний поставити у відповідність кожному об'єктові крапку на безперервній числовій осі, наприклад, на відрізку [0,1]. Природно зажадати, щоб еквівалентним по впливах об'єктам приписувалося б одне і теж число.

Вимір переваги в шкалі інтервалів можна виконати з високим ступенем довіри тільки при гарній інформованості експертів про властивості об'єктів і предметної області (6, С.І35).

У ряді випадків, з метою ослаблення цих умов, але, природно, за рахунок зменшення точності виміру замість безперервної числової осі розглядають велику оцінку, що використовує 5,10, 100 - бальні шкали.

Однак безпосередня оцінка не завжди повинна використовувати числові шкали. Наприклад, колір об'єкта неможливо представити у виді якого-небудь числового значення, а перехід до значень частот спектра в багатьох випадках скрутний для експерта.

1.3. Вимоги до експертних методів прийняття рішень.

При використанні методу експертних оцінок виникають свої проблеми. Основними з них є: підбор експертів, проведення опитування експертів, обробка результатів опитування, організація процедур експертизи. Саме на цих етапах слід дотримуватися певних вимог для більш ефективного використання даного методу прийняття рішення.


 
 

Цікаве

Загрузка...