WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Курсова робота

Експертні методи прийняття рішення

План

Вступ.

I Характеристика експертних методів прийняття рішення:

1.1 Аналіз існуючих методів прийняття рішень;

1.2 Прийняття рішення за допомогою експертних методів (діагностика проблеми, виявлення альтернатив);

  1. Вимоги до експертних методів прийняття рішення;

  2. Характеристика експертних систем для прийняття управлінських рішень.

II Реалізація експертних методів прийняття рішень на прикладі СТОВ „Новоселиця" Катеринопільського району; Черкаської області:

  1. Виробничо-економічна характеристика господарства;

  2. реалізація методу прийняття рішень в господарстві.

III Удосконалення методики прийняття рішень на основі експертних методів та експертних систем:

  1. Наслідки експертизи та її використання в удосконаленні господарського механізму та експертних систем;

  2. Шляхи удосконалення виробничої діяльності на основі експертних методів прийняття рішень.

Висновки.

Список використаної літератури.

ВСТУП

Сучасна економіка пред'являє нові, більше високі вимоги до управління. Питання вдосконалення методів управління здобувають зараз дуже важливе значення, оскільки саме в цій сфері є ще більші резерви росту ефективності народного господарства.

Істотним фактором підвищення наукового рівня управління є застосування при підготовці рішень математичних методів і моделей. Однак, повна математична формалізація техніко-економічних завдань часто нездійсненна внаслідок їхньої якісної новизни й складності. У зв'язку із цим усе ширше використаються експертні методи, під якими розуміють комплекс логічних і математико-статистичних методів і процедур, спрямованих на одержання від фахівців інформації, необхідної для підготовки й вибору раціональних рішень.

Експертні методи застосовують зараз у ситуаціях, коли вибір, обґрунтування й оцінка наслідків рішень не можуть бути виконані на основі точних розрахунків. Такі ситуації нерідко виникають при розробці сучасних проблем управління суспільним виробництвом і, особливо, при прогнозуванні й довгостроковому плануванні. В останні роки експертні оцінки знаходять широке застосування в соціально-політичному й науково-технічному прогнозуванні, у плануванні народного господарства, галузей, об'єднань, у розробці великих науково-технічних, економічних і соціальних програм, у рішенні окремих проблем керування.

У ході розвитку суспільного виробництва зростають не тільки складність керування, але й вимоги до якості прийнятих рішень. Для того, щоб підвищити обґрунтованість рішень і врахувати численні фактори, що роблять вплив на їхні результати, необхідний різнобічний аналіз, заснований як на розрахунках, так і на аргументованих судженнях керівників і фахівців, знайомих зі станом справ і перспективами розвитку в різних областях практичної діяльності. Застосування експертних методів забезпечує активна й цілеспрямована участь фахівців на

всіх етапах прийняття рішень, що дозволяє істотно підвищити їхню якість і ефективність.

Метою нашої роботи є вивчення методу експертних оцінок - одного з найважливіших етапів прийняття грамотних управлінських рішень. Завдання:

  1. вивчення ролі експертизи в керуванні;

  2. розгляд порядку організації експертного оцінювання;

  3. вивчення видів шкал і порядку їхнього використання;

4) докладний розгляд заключного етапу експертного оцінюванняобробки експертних оцінок.

Об'єктом дослідження слугують економічні та управлінські відносини на підприємстві в ході процесу прийняття управлінського рішення та його виконання. При написанні роботи використовувалися різноманітні наукові методи досліджень: економіко-математичний метод, статистичний, графічний метод, економічний аналіз тощо.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

1.1. Аналізі Існуючих методів прийняття рішень.

Уміння приймати рішення необхідно для реалізації управлінських функцій, тому процес прийняття рішень є основою теорії управління. Як наука, цей напрямок зародилася в Англії, під час Другої світової війни, коли група вчених одержала завдання на рішення складної військової проблеми оптимального розміщення різних підрозділів цивільної оборони й вогневих позицій своєї армії. В 50-х роках ця теорія була модернізована, і стала застосовуватися для рішення проблем цивільної промисловості.

У сучасній літературі з теорії прийняття рішень існують різні підходи щодо класифікації методів обґрунтування управлінських рішень. Один з найпоширеніших способів класифікації представлено на рис. 1.1.

Методи обґрунтування управлінських рішень

Кількісні методи (методи дослідження операцій)

Якісні методи

Методи, що застосовуються

в умовах

однозначної

визначеності

інформації про

ситуацію

прийняття рішення

Методи, що

застосовуються

в умовах

ймовірної

визначеності

інформації про

ситуацію

прийняття

рішень

Методи, що застосовуються

в умовах невизначеності

інформації про ситуацію

прийняття рішень

Експертні методи

Аналітичні методи

Статистичні методи

Теоретико-ігрові методи

Методи математичного аналізу

Методи теорії статичних рішень

Методи теорії ігор

Рис. 1.1 Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень.

Відповідно до цього способу всі методи обґрунтування управлінських рішень поділяються на кількісні та якісні (20, С.56).

Кількісні методи (або методи дослідження операцій) застосовують, коли фактори, що впливають на вибір рішення, можна кількісно визначити та оцінити.

Якісні методи використовують тоді, коли фактори, що визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню. До якісних методів належать в основному експертні методи.

Кількісні методи залежно від характеру інформації, яку має особа, яка приймає рішення, поділяються на:

1) методи, що застосовуються в умовах однозначної визначеностіінформації про ситуацію прийняття рішення (аналітичні методи та частковометоди математичного програмування);

2) методи, що застосовуються в умовах імовірностної визначеностіінформації про ситуацію прийняття рішення (статистичні методи та частковометоди математичного програмування);

3) методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформаціїпро ситуацію прийняття рішення (теоретико-ігрові методи, які залежно від того, що спричиняє невизначеність ситуації: об'єктивні обставини абосвідомі дії противника, поділяються на методи теорії статистичних рішень таметоди теорії ігор) (7, С.48).

Дамо загальну характеристику кожної з наведених груп методів. Аналітичні методи характеризуються тим, що встановлюють аналітичні (функціональні) залежності між умовами вирішення задачі (факторами) та її результатами (прийнятим рішенням). До аналітичних належить широка група методів економічного аналізу діяльності фірми (наприклад, побудова рівняння беззбитковості і знаходження точки беззбитковості).

Статистичні методи ґрунтуються на збиранні та обробці статистичних матеріалів. Характерною рисою цих методів є врахування випадкових впливів та відхилень. Статистичні методи включають методи теорії ймовірностей та математичної статистики. В управлінні широко використовують наступні з цієї групи методів: кореляційно-регресійний аналіз; дисперсний аналіз; факторний аналіз; кластерний аналіз; методи статистичного контролю якості і надійності та інші (4, С.56).

Методи математичного програмування. Математичне програмування - це розділ математики, який містить теорію та методи рішення умовних екстремальних задач з кількома змінними. В задачах математичного програмування необхідно вибрати значення змінних (тобто параметрів управління) так, аби забезпечити максимум (або мінімум) цільової функції за певних обмежень. Найбільш широко методи математичного програмування застосовуються в сферах планування номенклатури і асортименту виробів; визначенні маршрутів виготовлення виробів; мінімізації відходів виробництва; регулюванні запасів; календарному плануванні виробництва тощо (10 С. 18). Методи теорії статистичних рішень використовуються, коли невизначеність ситуації обумовлена об'єктивними обставинами, які або невідомі, або носять випадковий характер.

Теорія ігор використовується у випадках, коли невизначеність ситуації обумовлена свідомими діями розумного супротивника. Докладніше теоретико-ігрові методи розглядаються наприкінці лекції.


 
 

Цікаве

Загрузка...