WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Консультування з питань кар'єри та його складові - Реферат

Консультування з питань кар'єри та його складові - Реферат

Серед численних методик, направлених на виявлення відповідності між внутрішнім світом людини та можливими видами професійної діяльності, варто звернути увагу на наступні:

- диференційно-діагностичний опитувальник за методикою російського психолога Е. Р. Клімова, де в якості критерію виступає відношення особистості до предмету праці. Всі професії співвідносяться з п'ятьма основними групами: людина-людина, людина-техніка, людина-знакова система, людина-художній образ, людина-природа;

- методика професійно-орієнтаційного тестування литовського психолога Л. Йовайші, яка дозволяє визначити схильності до наступних видів діяльності: робота з людьми, дослідницька (інтелектуальна) робота, практична діяльность, естетичні види діяльності, екстремальні та планово-економічні види діяльності.

- методика визначення професійного типу особистості американського психолога Дж. Голланда, яка заснована на співставленні типів особистості і типів професійного середовища. Методика дозволяє виявити наступні типи особистості: реалістичний, конвенційний, ініціативний, дослідницкий, художній, соціальний.

Звичайно ж, психологічна складова консультування з питань кар'єри не обмежується тільки визначенням відповідності між внутрішніми установками особистості та напрямками професійної діяльності. Широкий спектр психологічних методик та технік може бути направлений на розвиток пізнавальних, інтелектуальних, мотиваційних характеристик індивіда.

Соціально-психологічна складова кар'єрного консультування направлена перш за все на підвищення компетентності індивіда у сфері спілкування. Знання принципів та законів ефективної комунікації є одним із суттєвих компонентів успішної професійної діяльності. Вміння встановлювати емоційний контакт, розрізняти емоційні стани співрозмовників, аргументовано відстоювати свою точку зору, вирішувати конфлікти, проблемні ситуації - ці та інші завдання виступають на перший план при підвищенні соціально-психологічної зрілості особистості.

Процес набуття нових навиків і досвіду досягається за допомогою соціально-психологічної підготовки та активного соціального навчання. Різноманітні тренінгові техніки, групи особистістного зростання, рольові ігри є тими засобами, які сприяють розвиткові в особистості необхідних для ефективного спілкування комунікативних, пізнавальних, емоційних якостей. В процесі безпосередньої групової взаємодії набуваються знання в галузі психології особистості, групи, спілкування, взаємовідносин, які складаються між людьми, розвивається здатність адекватно сприймати себе та інших людей, підвищується чутливість до групових процесів і виробляються навики використання цього досвіду для своєї професійної діяльності.

Соціологічні аспекти консультування з питань кар'єри проявляються у виявленні закономірностей, які складаються на ринку праці, моніторингу потреб у спеціалістах певного фахового спрямування, вивченні попиту та пропозиції на ті чи інші професії.

Особливість соціологічної складової у кар'єрному консультуванні полягає у формуванні соціологічного мислення та розвитку соціологічної уяви. Вибір кар'єри - це більше, ніж просте рішення про те, чим кожен збирається заробляти собі на життя. Вступаючи у світ соціальних відносин та жорсткої конкуренції, недостатньо володіти лише психологічними та соціально-психологічними знаннями. Як зазначає Ч. Мілс, людям зазвичай властиво насолоджуватись життям і не пов'язувати його з підйомами і спадами суспільства, в якому вони живуть. Рідко осягаючи складний взаємозв'язок між формами свого власного життя й ходом історії, вони й гадки не мають про те, як подібна залежність визначає соціальні перетворення, які їм приходиться переживати, а також яку історію творять вони. Проте володіння соціологічною уявою сприяє розумінню широкого історичного контексту в його значенні для внутрішнього життя й зовнішньої кар'єри індивідів [7, с. 7]. Соціологічне мислення дозволяє індивідам бачити зв'язки і закони, які існують у суспільстві, вміти аналізувати об'єктивні обмеження, які постають перед ними, і знаючи їх не впадати у відчай, а обирати адекватні шляхи для їх подолання. Соціальне життя детермінується численними невидимими перепонами і заборонами, наповнено неявними, але міцними бар'єрами. Наприклад, родина впливає на формування і прояв здібностей до праці, на визначення першого місця роботи, соціальне походження відіграє істотну роль на початку трудової кар'єри, вихідці з села мають менш сприятливі умови для професійного просування у престижних сферах діяльності [2, с. 328]. Існують види діяльності, які формально відкриті для представників будь-яких соціальних прошарків, проте майстерно створені перепони не допускають у свої ряди "чужаків". Ці та інші бар'єри існують об'єктивно, поза волею та свідомістю людей.

П. Бергер, американський соціолог, зауважує, що найглибша думка соціології формується так - речі зовсім не такі, якими вони здаються. Соціальна реальність складається з багатьох прошарків значень. Задавати соціологічні питання - значить мати намір проникнути за межі загальноприйнятих чи офіційно сформульованих цілей. Це визначає розуміння того, що події у світі людей неоднозначні, деякі значення приховані від свідомості людей [8, с. 32].

Отож, володіння соціологічним мисленням дозволяє більш планомірно і прогнозовано будувати свою кар'єру, мати реалістичний погляд на речі і враховувати закони соціальної дійсності.

Таким чином, консультування з питань кар'єри охоплює широкий спектр найрізноманітніших проблем, вирішення яких сприятиме більш успішному та ціленаправленому самовизнеченню індивідів у їх професійному житті.

Поява нових технологій, ускладнення діяльності, урізноманітнення економічних взаємовідносин сприяють виникненню нових професій, змінюють вимоги до виконання обов'язків, які вважались усталеними та не вимагали від індивідів якостей, яким сьогодні надається особлива увага. Посилення конкуренції, збільшення інформаційного навантаження, модернізація освітніх систем актуалізують розвиток такого виду допомоги, як консультування з питань кар'єри. Не дати загубитись у мінливому світі професій, віднайти свій трудовий шлях, самореалізуватись і розкрити свій внутрішній потенціал - такі основні цілі у роботі з людьми, які прагнуть досягнути успіху у житті або ж відчувають потребу у кваліфікованій допомозі спеціалістів.

Література:

1. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред. П.В. Шеметова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. - 312 с.

2. Лукашевич М.П. Соціологія праці: Підручник. - К.: Либідь, 2004.- 440 с.

3. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К., "Кондор". - 2003. - 296 с.

4. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління діловою кар'єрою. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 176 с.

5. Вища освіта України - 2007. Інформаційні матеріали Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс] http://www.mon.gov.ua/

6. Глэддинг С. Психологическое консультирование. - СПб.: ПитерКом, 2002. - 736 с. - (Серия "Мастера психологии").

7. Миллс Ч. Социологическое воображение // Пер. с англ. О.А. Оберемко. Под общей ред. и с пред. Г.С. Батыгина. - М.: Издательский Дом NOTA BENE, 2001.

8. Бергер П.Л. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. - М. - 1996. - 168 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...