WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Укладання трудового контракту з працівником компанії в Ірландії. - Реферат

Укладання трудового контракту з працівником компанії в Ірландії. - Реферат

основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій пов'язаних з їх рухом·
" забезпечувати контроль і відображення в звітах всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, забезпечення складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, з метою виявлення і мобілізації внутрігосподарських резервів здійснювати /разом з іншими підрозділами/ економічний аналіз діяльності підприємства забезпечувати перевірку стану справ у структурних підрозділах, дочірніх підприємствах філіях, представництвах та інших відособлених підрозділах;
" працівнику забороняється приймати до виконання документи на операції та здійснювати їх, таких, що суперечать вимогам законодавчих та інших нормативних актів Украйни та Ірландії, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним особам і громадянам·обох країн. Про такі документи та операції працівник письмово повідомляє голові ради директорів і приймає їх до виконання тільки за письмовим його розпорядженням.·Директор повністю несе відповідальність за проведення цих операцій;
- звітність, яка ведеться на дочірньому підприємстві, за організацію якої відповідає працівник, повинна відображати наростаючим підсумком майнове та фінансове становищепідприємства, результати господарської діяльності за звітний період/місяць, квартал, рік/ і грунтуватися на даних синтетичного і аналітичного обліку;
2.2.1. "Працівник" сумісно з головою ради директорів компанії зобов'язані згідно законодавства України та Ірландії здійснювати:
- дотримання встановлених правил ведення справ та організації бізнесу, оформлення прийому та відпуску товарно-матеріальних цінностей;
- дотримання правильності рострат фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;
- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових фондів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;
- стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості та інших втрат;
2.3. Роботодавець зобов'язується організувати працю "Працівника", створити безпечні та нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці України та Ірландії.
2.4. Обов'язок Роботодавця по забезпеченню умов праці на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій та пільг працівникові за роботу у небезпечних та шкідливих умовах праці:
2.3. Обов'язок Роботодавця забезпечити страхівку в страховій урядовій компанії Ірландії на час перебування Працівника в експатріації та створити умови проживання та побуту, які відповідають нормам, встановлених положенням "Про організацію діяльності за кордоном", затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року.
2.4. Обов'язок Роботодавця забезпечити Працівника окладом, що становить 9 посадових окладів Працівника на попередній посаді в Україні та компенсувати 6 перельотів працівника в Україну з Ірландії та у зворотньому напрямку.
3. Робочий час
3.1. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудово-го розпорядку дочірнього підприємства.
4. Оплата праці і соціально-побутове забезпечення Працівника.
4.1. За виконання зобов'язань, передбачених цим контрактом, Працівникові встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі 25% на місяць;
4.2. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:
" основна 30 днів, додаткова 10 днів, До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі 9000 ірландських фунтів.
5. Відповідальність Сторін, Вирішення суперечностей·
5.1. Працівник у випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань передбачених даним трудовим контрактом (розділ 2 Зобов'язання Сторін) та чинного законодавства України та Ірландії стосовно підпорядкованих йому працівників дочірнього підприємства, внаслідок чого, з вини працівника, до підприємства було застосовано штрафні санкції, майнові стягнення або інші майнові втрати несе повну матеріальну відповідальність в межах заподіяної шкоди·
5.2. Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України і даним контрактом·
5.3. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому діючим законодавством·
5. Зміни, припинення та розірвання контракту·
6.1. Зміни і доповнення до цього контракту вносяться лише за згодою Сторін, складеною у письмовій формі·
6.2. Дія даного контракту припиняється:
а) після закінчення терміну дії контракту;
б) за згодою Сторін;
в) з ініціативи роботодавця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених законодавством і цим контрактом;
г) з ініціативи працівника до закінчення дії контракту у випадках, передбачених законодавством і цим контрактом;
д) на інших підставах, передбачених законодавством,
6.3. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені діючим законодавством:_____________________________________________________________
6.4. У випадку дострокового припинення контракту із незалежних від працівника причин встановлюються додаткові гарантії і компенсації:
6.5. При достроковому розірванні контракту у випадку невиконання Сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної Сторони за два тижні·
6.6. За два місяці до закінчення терміну дії контракту, він може бути за згодою Сторін продовжений або укладений на новий термін·
6. Термін дії та нові умови контракту·
7.1. Термін дії контракту з "31"грудня 1999 року до "31"грудня 2003 року· Контракт вступає в силу з часу його підписання Сторонами.
7.2. Сторони можуть передбачити в контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:
7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені лише за згодою Сторін у письмовій формі,
7.4. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають одинакову юридичну силу·
8. Адреси Сторін·
8.1.Відомості про роботодавця:
Акціонерне товариство компанія "Ортекс"
Адреса: м· Львів, вул· Зелена, 22.
Розрахунковий рахунок № 2523055800123021212
у ЗРУКБ "Приватбанк"
8.2. Відомості про працівника:
Домашня адреса:
Домашній телефон:
Службовий телефон
Паспорт: серія КА № 569856
виданий ____________
(ким і коли виданий)
Роботодавець
" " 1999 р
Працівник
" " 1999 р·

 
 

Цікаве

Загрузка...