WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Укладання трудового контракту з працівником компанії в Ірландії. - Реферат

Укладання трудового контракту з працівником компанії в Ірландії. - Реферат

нaлaroджeннi napтнepcькиx вiднocин. B Іpлaндiї нeмaє чiткo визнaчeниx cтpyктyp пapтнepcтвa нa виpoбничoмy piвнi, в кoжнiй кoмпaнiї пpaктикyютьcя cвoї фopми. Зoкpeмa, тaкi xapaкrepнi для Євpoпи фopми як poбiтничi paди тa paди пiдпpиємcтв нe мaють пoшиpeння.
3. Пpoфcniлкu oб'єднaнi в Іpлaндcькy кoнфeдepaцiю пpoфcпiлoк, щo нaлiчyє 75 члeнcькиx фaxoвиx opгaнiзaцiй i 120 тepитopiaльниx opгaнiзaцiї.
Cтyпiнь юнioнiзaцiї дocить виcoкий - пpиблизнo 50% poбoчoїcили oxoплeнo члeнcтвoм y пpoфcniлкax (чиceльнicть пpaчюючиx - 1 млн· 200 тиc.чoл.).
4. Poбomoдaeцi oб'єднaнi в 1pлaндcькy кoнфeдepaцiю бiзнecy i poбoтодaвцiв, щo нaлiчyє 5 тиc, opгaнiзaцiй, в якиx зaйнятoпoнaд 300 тиc.чoл. Зa фopмoю влacнocтi 70% - цe пpивaтний ceктop i 30% - дepжaвний.
B Укpaїнi є й iншi acoцiaцiї poбoтодaвцiв, aлe вoни нe є тaкими пpeдcтaвницькими.
ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ
м. Львів "___" __________1999 р.
Акціонерне товариство компанія "Ортекс" в особі директора Барабана Миколи Йосиповича, який діє на підставі статуту АТ та рішення зборів акціонерів від 25.12.96 Протокол №2999, надалі "Роботодавець", з однієї сторони, і громадянин___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
надалі Працівник, з другої сторони, уклали даний контракт про наступне:
Працівник_____________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові) приймається на роботу за посадою головного національного менеджера дочірнього підприємства Акціонерного товариства компанії "Ортекс" у республіці Ірландія.
1. Загальні положення
1.1. Цей контракт являється строковим трудовим договором. На основі цього контракту виникають трудові відносини між Працівником та Підприємством, який зі сторони останнього реалізується роботодавцем.
1.2. Оцінку якості виконання Працівником своїх обов'язків за даним контрактом здійснює роботодавець·
1.3. Терміном "Сторони" в даному контракті іменуються роботодавець та працівник·
1.4 Головний національний менеджер компанії, призначається або звільняється з посади головою ради директорів компанії і безпосередньо йому підпорядковується·
2. Зобов'язання Сторін·
2.1. За даним контрактом "Працівник" зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а "Роботодавець" зобов'язується виплачувати "Працівникові" заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством Украйни, колективним договором та даним Контрактом·та положенням "Про організацію діяльності за кордоном", затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року.
2.2. "Працівник", виконуючи організацію ведення бізнесу управління діяльністю дочірнього підприємства, найом та звільнення працівників і обслуговуючого персоналу в Ірландії (крім тих, що призначаються радою директорів, головою ради директолрів з України) та заключення угод по наданню послуг суб'єктам в Ірландії та інших країн зобов'язується :
" керуватись та дотримуватись положенням "Про організацію діяльності за кордоном" затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року, іншими нормативними актами, затвердженими в установленому порядку, несе відповідальність за дотримання встановлених єдиних методологічних засад ведення справ;
" керуватись та дотримуватись закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності корпорацій в Україні та Ірландії;
" не розголошувати комерційних таємниць підприємства;
" забезпечувати ведення повного обліку грошових поступлень, товарно матеріальних ціностей, основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій пов'язаних з їх рухом·
" забезпечувати контроль і відображення в звітах всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, забезпечення складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, з метою виявлення і мобілізації внутрігосподарських резервів здійснювати /разом з іншими підрозділами/ економічний аналіз діяльності підприємства забезпечувати перевірку стану справ у структурних підрозділах, дочірніх підприємствах філіях, представництвах та інших відособлених підрозділах;
" працівнику забороняється приймати до виконання документи на операції та здійснювати їх, таких, що суперечать вимогам законодавчих та інших нормативних актів Украйни та Ірландії, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним особам і громадянам·обох країн. Про такі документи та операції працівник письмово повідомляє голові ради директорів і приймає їх до виконання тільки за письмовим його розпорядженням.·Директор повністю несе відповідальність за проведення цих операцій;
- звітність, яка ведеться на дочірньому підприємстві, за організацію якої відповідає працівник, повинна відображати наростаючим підсумком майнове та фінансове становище підприємства, результати господарської діяльності за звітний період/місяць, квартал, рік/ і грунтуватися на даних синтетичного і аналітичного обліку;
2.2.1. "Працівник" сумісно з головою ради директорів компанії зобов'язані згідно законодавства України та Ірландії здійснювати:
- дотримання встановлених правил ведення справ та організації бізнесу, оформлення прийому та відпуску товарно-матеріальних цінностей;
- дотримання правильності рострат фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;
- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових фондів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;
- стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості та інших втрат;
2.3. Роботодавець зобов'язується організувати працю "Працівника", створити безпечні та нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці України та Ірландії.
2.4. Обов'язок Роботодавця по забезпеченню умов праці на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій та пільг працівникові за роботу у небезпечних та шкідливих умовах праці:
2.3. Обов'язок Роботодавця забезпечити страхівку в страховій урядовій компанії Ірландії на час перебування Працівника в експатріації та створити умови проживання та побуту, які відповідають нормам, встановлених положенням "Про організацію діяльності за кордоном", затвердженим радою директорів компанії

 
 

Цікаве

Загрузка...