WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління ризикозахищеністю підприємства - Реферат

Управління ризикозахищеністю підприємства - Реферат

порівняльні міркування.
3. Встановлення пріоритетних критеріїв і оцінки альтернативи за критеріями.
4. Синтезування - поєднання ієрархічних декомпозицій і шкали відносної важливості.
У загальному вигляді структурування проблеми можна подати такою схемою (рис. 5):
Рис. 5. Загальна схема побудови ієрархій
Побудова відбувається з вершини (мета - з точки зору управління) через проміжні рівні (критерії, від яких залежать наступні рівні) до самого нижнього рівня (перелік альтернатив).
Відомо, що існує декілька видів ієрархій. Найбільш прості - домінантні ієрархії, що застосовуються при прямому процесі планування; холярії - домінантні ієрархії з оберненим зв'язком; китайський ящик - модулярні ієрархії з побудовою від простих елементів до все більш загальних сукупностей.
Ієрархія вважається повною, коли кожний її елемент заданого рівня функціонує як критерій для всіх елементів усіх розташованих рівнів (рис. 6).
Рис. 6. Визначенняризикозахищеностіпідприємства (загальна схема)
Після ієрархічного сприйняття аналізованої проблеми переходять до наступного - принципу дискримінацій порівняльних міркувань. Сутність його у встановленні пріоритетних критеріїв у оцінці кожної альтернативи.
За цією методикою елементи порівнюються попарно по відношенню до їх впливу на загальну для них характеристику. Для приведення парних порівнянь існує шкала, яка наведена в таблиці 1.
Для одержання найбільш достовірних оцінок, що відповідають об'єктивності, використовуються такі питання:
- який з порівнюваних елементів, які порівнюються має
найбільший вплив?
- який з елементів, що розглядаються більш ймовірний?
- який з них переважає?
Таблиця 1 Шкала відносної важливості
Наведемо певну схему попарних порівнянь, за якою Визначимо спосіб кількісного визначення ступеня взаємодії факторів, критеріїв та альтернатив. Через W1,... Wn, позначимо "лементи порівняння, наприклад, W1 - розмір основних фондів, W2 - рівень рентабельності, WЗ - об'єми реалізації, W1 - фінансова стійкість, Wij- попарні порівняння елементів, І, J=1,2,3...п. Таким чином, отримаємо матрицю {Wij} відносної важливості елементів. Таких матриць може бути декілька, у залежності від рівня порівнянь.
На рисунку 7 наведемо приклад матриці попарних порівнянь 2-го рівня.
Рис. 7. Визначення ризикозахищеності: матриця порівнянь другого
порядку
Сутність процесу заповнення клітинок матриці в наступному. Коли елемент І зліва важливіший, ніж елемент J зверху, то в клітинку (І, J) заносять число від 1 до 9, у протилежному випадку обернене число. Оберненими величинами заповнюються клітини симетричності відносно головної діагоналі матриці. Відносна важливість будь-якого елемента, що порівнюються з самим собою, рівна 1, Wij = 1, тому головна діагональ одинична. Наприклад, коли порівняти такий елемент W2 - як рівень рентабельності під-приємства з розміром його власних коштів (елемент W1), то перевага W1над W2 помітна і тому W12-З, W21= 1/3.
Наступний крок - обчислення власного вектора пріоритетів матриці попарних порівнянь ризикозахищеності підприємства до 2-го рівня. Для цього обчислюють компоненти власного вектора за рядками за формулою:
де / = 1,2...п. У цьому разі а1= 1, 57, а2=0,64, а3=0,39, а4= 2,51. Наступний етап - нормалізація результатів для одержання оцінки вектора пріоритетів. Для цього знаходимо суму компонент вектора;
Обчислюється сума кожного стовпчика матриці
Далі визначаються узгодженість побудови матриці 2-го рівня, розраховується індекс узгодженості. Для цього необхідно знайти найбільше власне значення матриці суджень за формулою:
Розрахунок такий:
Індекс узгодженості знаходиться за формулою:
У цьому разі iy = (4,03 - 4)(4 - 1) = 0,01
Врешті, визначається індекс випадкової узгодженості за формулою:
де Vy - коефіцієнт ризику підприємства, що характеризує відносний розмір втрати власних фінансових ресурсів або власного капіталу підприємства, який може мати місце в даному періоді (може бути вирахований за звітністю підприємства).
Умова ризикозахищеності вимагає, щоб Vy - 10%. У цьому разі, наприклад, при К - 0,58.
5. Ризикозахищеність управлінської діяльності.
Ризикозахищеність управлінської діяльності - це захищеність управлінської поведінки в умовах ризику. Управлінська поведінка в умовах ризику базується на таких принципах.
1. Не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал.
Реалізація цього принципу передбачає, що менеджер підприємства повинен:
- оцінювати (прогнозувати) максимально можливий обсяг збитків від ризикових подій, які можуть очікуватися на підприємстві;
- порівнювати обсяг збитків з обсягом власного капіталу підприємства та власними фінансовими ресурсами, що знаходяться в його розпорядженні.
2. Необхідно завжди пам'ятати про наслідки ризику. Практична реалізація цього принципу передбачає оцінку
ризику, який притаманний діяльності підприємства, та оцінку впливу ризикової події на життєдіяльність підприємства.
3. Не можна ризикувати великим заради малого. Реалізація цього принципу передбачає порівняння доходу,
що очікується, з рівнем ризику.
4. Позитивне рішення приймається тільки в разі відсутності сумнівів, якщо вони є - слід приймати негативне рішення.
Практична реалізація цього принципу передбачає, що ризик-менеджер повинен у процесі прийняття свого рішення завжди орієнтуватися не на кращий, а на гірший результат, тобто прогноз розвитку ситуацій повинен завжди бути песимістичним. Така лінія поведінки дозволяє йому перестрахуватися на випадок несприятливого збігу ризик-факторів та обставин.
Реалізація цього принципу передбачає необхідність пошуку альтернативних варіантів, які стосуються здійснення господарської операції або діяльності підприємства. До визначеної оцінки рівня ризику не слід ставитися фатально. Необхідно продумати інші варіанти досягнення цієї ж мети (іншу технологію проведення господарської операції) або розробити систему заходів, які зменшать ступінь притаманного їй ризику.
Описані вище принципи носять загальноевристичний характер, тобто є сукупністю логістичних прийомів та правил прийняття рішення, якими слід керуватися за будь-яких обставин.
Використана література.
1. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства.- Харків: ВД "ІНЖЕК", 2003.- 144с.
2. Ротштейн Олександр Петрович, Ракитянська Ганна Борисівна Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності.- Вінниця: Універсум, 2006.- 276с.
3. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: "Світ", 1999.
4. Веснин В.Р. Менеджмент для всех. - М.: "Знание", 2004.
5. Мескон М.Х. Основы менеджмента. - М.: 2005
6. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: "Юнити",2004
7. Мескон М.Х. Альберт М. Хэдоури Ф. Основы менеджмента. -М.: "Дело", 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...