WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

між товариством та зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць та поліпшенні фінансового стану товариства;
" розкриття інформації та прозорість - забезпечення своєчасного і повного розкриття інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються товариства, які включають його фінансовий стан, результати діяльності, власників та управління товариством;
" розмежування повноважень органів управління - чіткий розподіл функцій та обов'язків між загальними зборами, спостережною (наглядовою) радою та правлінням;
" дієвість, незалежність та відповідальність спостережної ради - забезпечення стратегічного управління товариством, ефективного контролю за діяльністю правління (виконавчого органу), а також відповідальність спостережної ради перед товариством та акціонерами. Спостережна рада повинна мати можливість ухвалювати рішення з питань діяльності товариства незалежно від правління.
Для покращення управління АТ можна запропонувати такі шляхи та засоби :
" удосконалення системи захисту прав та законних інтересів акціонерів та забезпечення рівноправності акціонерів;
" удосконалення системи розкриття інформації та забезпечення прозорості діяльності товариств;
" розмежування повноважень між органами управління товариства;
" урахування законних інтересів зацікавлених осіб;
" формування та розвиток культури корпоративного управління.
Удосконалення системи захисту прав та законних інтересів акціонерів та забезпечення рівноправності акціонерів.
Головним завданням реалізації цього напряму є визнання захисту прав акціонерів одним із пріоритетів соціально-економічної політики держави. Особливу увагу необхідно приділити захисту прав дрібних акціонерів.
Удосконалення системи захисту прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення рівноправності акціонерів потребують:
" законодавчого забезпечення акціонерам рівного переважного права на придбання додатково випущених акцій;
" забезпечення представництва акціонерів у спостережній раді, включаючи впровадження кумулятивного голосування;
" урегулювання питання придбання та реалізації товариством акцій власного випуску;
" встановлення вимоги про обов'язковий викуп товариством акцій власного випуску на вимогу акціонера за ринковими цінами у разі його незгоди з певними рішеннями загальних зборів;
" урегулювання питань реорганізації товариств;
" урегулювання питань придбання контрольного пакету акцій товариства через тендерні пропозиції;
" встановлення окремого порядку укладання товариством угод, щодо яких є заінтересованість посадових осіб товариства та укладання товариством суттєвих угод (продаж значної частини активів, створення інших суб'єктів підприємницької діяльності, тощо);
" удосконалення процедури підготовки та проведення загальних зборів акціонерів;
" запровадження механізмів колективних та похідних позовів;
" установлення відповідальності за порушення прав акціонерів;
" запровадження узгодження процедур банкрутства з законними інтересами акціонерів;
" сприяння створенню та функціонуванню громадських організацій, предметом діяльності яких є захист прав акціонерів.
Удосконалення системи розкриття інформації та забезпечення прозорості діяльності товариств.
Удосконалення системи розкриття інформації та забезпечення прозорості діяльності товариств потребує:
" забезпечення повноти та достовірності інформації про діяльність акціонерних товариств, що розкривається, через приведення її складу та структури у відповідність до вимог міжнародних стандартів розкриття інформації та міжнародних стандартів аудиту;
" удосконалення системи надання та оприлюднення інформації, у тому числі:
" удосконалення способів розкриття інформації для забезпечення рівноправного та не пов'язаного із значними витратами доступу користувачів до інформації;
" встановлення оптимальних термінів подання та оприлюднення інформації;
" врегулювання питань, пов'язаних з використанням інсайдерської інформації.
Розмежування повноважень між органами управління товариства.
Розмежування повноважень між органами управління товариства потребує:
" чіткого розподілу повноважень між органами управління товариства (загальними зборами, спостережною радою, правлінням);
" визначення виключної компетенції загальних зборів акціонерів та спостережної ради, врегулювання порядку делегування інших повноважень загальних зборів акціонерів іншим органам управління;
" підвищення ролі спостережної ради через надання їй повноважень щодо здійснення стратегічного керівництва діяльністю товариства та контролю за діяльністю правління;
" удосконалення системи внутрішнього контролю товариства та запровадження внутрішнього аудиту.
Урахування законних інтересів зацікавлених осіб.
Урахування законних інтересів зацікавлених осіб потребує:
" дотримання законних інтересів зацікавлених осіб, зокрема під час:
" формування та зміни розміру статутного капіталу (фонду) товариства;
" придбання та реалізація акціонерним товариством акцій власного випуску;
" реорганізації та ліквідації акціонерного товариства;
" реалізації соціальних та екологічних програм розвитку товариства й регіону;
" удосконалення доступу зацікавлених осіб до інформації, яка їх стосується, про товариство.
Формування та розвиток культури корпоративного управління.
Формування та розвиток культури корпоративного управління потребує:
" розробки та запровадження Кодексу (національних принципів) корпоративного управління;
" створення комплексної, постійно діючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань корпоративного управління;
" проведення наукових, науково-практичних конференцій і семінарів з актуальних проблем корпоративного управління;
" поширення серед населення інформації про питання та проблеми корпоративного управління, популяризації загальноприйнятих принципів корпоративного управління;
" проведення досліджень з актуальних проблем корпоративного управління в Україні;
" запровадження системи оцінювання рівня корпоративного управління.
Державна політика у галузі корпоративного управління .
Державна політика у галузі корпоративного управління спрямовується на реалізацію напрямів розвитку корпоративного управління та здійснюється у формах:
" державного регулювання корпоративних відносин;
" нормативно-правового забезпечення розвитку корпоративного управління;
" правозастосування у галузі корпоративного управління;
" управління державними корпоративними правами.
Державне регулювання корпоративних відносин потребує:
" чіткого визначення та розмежування повноважень органів державного управління у галузі корпоративного управління;
" посилення державного контролю за дотриманням акціонерними товариствами та професійнимиучасниками фондового ринку прав акціонерів;
" визначення та оприлюднення державної політики щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...