WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

статуту АТ .
Голова правління АТ "Дельта" вправі без довіреності здійснювати дії від імені акціонерного товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із статутом.
Голова правління АТ "Дельта" організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.
Головою та членами правління товариства можуть бути особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах .
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління АТ "Дельта" здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів.
Ревізійна комісія АТ "Дельта" є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.
Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів АТ "Дельта" в кількості 3 чоловік на 5 років з числа акціонерів, що не є членами Ради, Правління і не посідають інших керівних посад в АТ.
До Ревізійної комісії можуть бути обрані лише акціонери з вищою та/або середньою спеціальною економічною освітою.
Члени Ревізійної комісії зобов'язані:
" проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність АТ, який подається Правлінням, а також каси та майна;
" розглядати кошториси витрат та плани АТ;
" здійснювати ревізію бухгалтерських документів;
" давати висновки по річним звітам та балансам, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;
" вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів АТ у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань посадових осіб АТ.
Члени Ревізійної комісії мають право:
" вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
" брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління АТ;
" виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів АТ чи Спостережної ради АТ питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб АТ;
" вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату АТ.
Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові перевірки, розслідування та засідання. Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність (дисциплінарну, адміністративну та іншу) за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, ради акціонерного товариства (спостережної ради), з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії акціонерного товариства повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські звіти або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на їх вимогу. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам або раді АТ "Дельта" (спостережній раді). Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ "Дельта" або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами .
3. Шляхи та засоби для покращення управління акціонерним товариством.
Під час дослідження питання управління АТ було виявлено ряд недоліків. Тому доцільно внести деякі корективи та шляхи вдосконалення досліджуваної проблеми. Чинне законодавство України не забезпечує достатньо повного та чіткого регулювання діяльності АТ, що призводить до чисельних порушень прав інвесторів та гальмує інвестиційні процеси. Недосконалість наявної правової бази дає можливість без формального порушення норм чинного законодавства нехтувати або прямо порушувати права та законні інтереси акціонерів. При цьому відсутні надійні механізми їх реалізації та ефективного захисту. Крім того, сучасний стан корпоративного управління в Україні характеризується відсутністю прозорості діяльності АТ, недостатньою координацією дій органів державного управління у сфері регулювання корпоративних відносин, неефективністю управління державними корпоративними правами. Недостатній рівень корпоративної культури, невідповідність теперішньої практики корпоративного управління загальноприйнятим принципам та неготовність діючих товариств до їх опанування призвели до непрофесійних схем управління товариствами. Тому в сучасних умовах необхідним є розвиток корпоративних відносин, що сприятиме залученню інвестицій в економіку України, розвитку фондового ринку та зростанню національного багатства.
Корпоративне управління - це система відносин між акціонерами, органами управління АТ, його менеджерами, а також іншими зацікавленими особами (працівниками, постачальниками, споживачами, кредиторами, державними та місцевими органами влади, громадськістю тощо) задля забезпечення ефективної діяльності товариства, інтересів власників та інших зацікавлених осіб.
Рівень корпоративного управління є одним з ключових факторів, що обумовлює інвестиційний клімат в країні, впливає на ефективність діяльності товариств, визначає ступінь захищеності прав інвесторів та врахування інтересів інших зацікавлених осіб. Однак, у вітчизняних АТ все ще не приділяється належної уваги таким важливим для забезпечення розвитку корпоративного управління питанням, як мінімізація інсайдерської ренти, інструменти вдосконалення роботи спостережних рад. Небагато керівників АТ усвідомлюють й той факт, що реалізація таких заходів може мати результатом збільшення акціонерної вартості, що є однією із головних задач будь-якого керівника. Слід зазначити, що згідно результатів дослідження, проведеного Міжнародною фінансовою корпорацією, 74,7% керівників АТ визначили неефективне законодавство найважливішою перешкодою для впровадження стандартів кращої практики корпоративного управління. При цьому, лише керівники 30% АТ знайомі з Принципами корпоративного управління досить детально, а тільки у загальних рисах - 50% керівників АТ .
Розвиток корпоративних відносин в Україні повинен відбуватися на основі загальноприйнятих принципів ефективного корпоративного управління.
Загальноприйнятими принципами корпоративного управління є:
" захист прав та законних інтересів акціонерів - визначення корпоративних прав акціонерів та забезпечення їх належного захисту;
" рівноправність акціонерів - рівне ставлення до акціонерів. Усі акціонери повинні мати можливість використовувати ефективні засоби захисту у разі порушення їхніх прав;
" урахування законних інтересів зацікавлених осіб - визнання передбаченихзаконом прав зацікавлених осіб та заохочування активного співробітництва

 
 

Цікаве

Загрузка...