WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більше як 60 відсотків голосів. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у ? голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:
" зміна статуту товариства;
" прийняття рішення про припинення діяльності товариства;
" створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства;
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах .
Загальні збори акціонерів згідно статуту скликаються чотири рази на рік.
В АТ "Дельта" створена спостережна рада, що здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу. Спостережна рада є органом управління АТ, який представляє інтереси акціонерів у перервах між Загальними зборами, контролює і регулює діяльність Правління АТ.
Спостережна рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 6 осіб строком на 5 років і формується з числа акціонерів. Головою Спостережної ради може бути акціонер з вищою або середньою спеціальною освітою. Заступник голови Спостережної ради повинен бути обов'язково з числа акціонерів, що перебувають з товариством у трудових відносинах. Член Спостережної ради не може бути одночасним членом Правління або Ревізійної комісії.
До виключної компетенції Спостережної ради належать:
" дообрання та відкликання за пропозицією Голови Правління членів Правління (заступників);
" у випадках недосягнення згоди між членами Ревізійної комісії при розподілі повноважень своїм рішенням призначити їх з числа Голову та/або Секретаря Ревізійної комісії;
" винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства - Голови Ревізійної комісії та членів виконавчого органу (крім Голови Правління);
" укладання контракту з Головою Правління;
" попереднє погодження рішення Правління про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;
" попереднє погодження та затвердження договорів (угод) на суму, що перевищує 25 відсотків статутного фонду;
" вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним, по ціні вище їх номінальної вартості;
" затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
" інші повноваження передбачені даним Положенням.
Організаційною формою роботи Спостережної ради є проведення засідань. Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше двох раз на рік.
Засідання Спостережної ради можуть проводитись шляхом безпосереднього збору членів Спостережної ради в одному місці або шляхом збору підписів членів Спостережної ради під єдиним документом.
Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління, передбачений статутом. Правління АТ "Дельта" формується із спеціалістів, що мають відповідну освіту та необхідний стаж роботи згідно з напрямком роботи у складі Правління, незалежно від того чи є вони акціонерами даного акціонерного товариства.
Строк повноважень Правління складає 5 років починаючи з дня обрання Голови Правління.
Право висувати кандидатуру для обрання Голови правління мають:
" акціонери АТ;
" трудовий колектив АТ;
" органи управління АТ;
" самовисування.
Кількісний склад Правління складає 4 чоловіки, включаючи Голову Правління. До складу Правління входять: Голова Правління та Члени Правління з числа спеціалістів:
" Перший Заступник Голови Правління;
" Заступник Голови Правління з питань фінансів (головний бухгалтер);
" Заступник Голови Правління по комерційній роботі.
Персональний склад Правління та кандидатів у його члени обирається Загальними зборами акціонерів за поданням Голови Правління. Рішенням Голови Правління члени Правління можуть бути закріплені за різними напрямками діяльності. З Головою Правління, обраним Загальними зборами акціонерів, контракт укладає Голова Спостережної Ради АТ. Голова Правління АТ, за умови обрання Загальними зборами запропонованих ним членів Правління, укладає з ними трудовий договір чи, за їх згодою, контракт.
Рішення про відкликання члена Правління з посади приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради товариства. Члени Правління підпорядковані Правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві.
До компетенції Правління АТ "Дельта" , зокрема, належить:
" затвердження поточних планів діяльності АТ та заходів, необхідних для вирішення його завдань;
" затвердження щорічного кошторису, штатного розпису та посадових окладів співробітників АТ, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання (за погодженням із Спостережною Радою);
" затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
" прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;
" визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів АТ;
" утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань АТ;
" розпорядження всім майном АТ, включаючи грошові кошти в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом АТ;
" затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами АТ;
" прийняття на роботу та звільнення співробітників АТ, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнення;
" організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в АТ;
" прийняття рішення про дату скликання, порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ, утворення мандатної комісії та організаційного комітету по проведенню Загальних зборів;
" подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу АТ за погодженням з Спостережною радою АТ;
" прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ;
Повноваження делеговані Загальними зборами:
" визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
" визначення організаційної структури Товариства;
" вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним по ціні нижче їх номінальної вартості.
Правління проводить чергові і позачергові засідання. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ і Спостережної ради АТ, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ.
Правління вирішує всі питання діяльності АТ "Дельта" , крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і ради АТ "Дельта" (спостережної ради). Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і раді акціонерного товариства (спостережній раді) та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені АТ "Дельта" в межах, передбачених законом і статутом АТ "Дельта" . Роботоюправління керує голова правління, який призначається або обирається відповідно до

 
 

Цікаве

Загрузка...