WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

голосів.
Права, які надає володіння тим чи іншим пакетом акцій у відповідності з
законом "Про господарські товариства" (вересень 1991 р.; № 1576-XII):
" 75%+1 акція - дає право власнику в односторонньому порядку
затверджувати будь-яке рішення стосовно компанії в межах чинного
законодавства, зокрема: вносити зміни в статут, переглядати права
акціонерів, перерозподіляти повноваження органів управління,
емітувати додаткові акції, приймати рішення про ліквідацію
акціонерного товариства та створення і ліквідацію дочірніх
підприємств;
" 60% акцій - кворум, необхідний для проведення зборів акціонерів ;
" 50%+1 акція - більшість голосів, необхідна для прийняття рішень на
зборах акціонерів, серед яких призначення членів правління, схвалення
результатів діяльності підприємства, виплата дивідендів та план роботи
на наступний рік ;
" 40% акцій - дозволяє власнику блокувати проведення зборів акціонерів
шляхом позбавлення кворуму;
" 25%+1 акція - дозволяє власнику блокувати внесення змін до статуту,
збільшення статутного фонду, створення і ліквідацію дочірніх
підприємств, а також ліквідацію компанії;
" 10% акцій - дає право власнику ініціювати скликання позачергових
зборів акціонерів, проведення обов'язкового внутрішнього аудиту
компанії та вносити зміни і доповнення в порядок денний зборів
акціонерів.
2. Характеристика управління акціонерним товариством "Дельта".
АТ "Дельта" створено для здійснення підприємницької діяльності учасників з метою отримання прибутку від посередницької діяльності, направленої на задоволення потреб споживачів в товарах.
Предметом діяльності товариства є:
" виробництво та реалізація офісних меблів;
" проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, послуги у сфері будівництва, техніки та технології;
" прокат та здача в оренду власного майна та майна інших юридичних та фізичних осіб;
" організація виставок, фестивалів та інших культурно-масових заходів;
" випуск та реалізація аудіо та відеопродукції;
" організація та експлуатація об єктів громадського харчування та готельного господарства;
" будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні та пуско-налагоджувані роботи;
" відкриття магазинів, кіосків, складів та ін. об єктів роздрібної та оптової торгівлі;
" торгівля запасними частинами, вузлами та агрегатами власників транспортних засобів, в тому числі за кордоном;
" виробництво та торгівля будівельними матеріалами.
Для реалізації статутних завдань як на території України так і за кордоном АТ "Дельта" має наступні права:
" володіти, користуватися та розпоряджатися майном на правах власності у відповідності з його призначенням та цілями своєї діяльності, проводити по відношенню до свого майна будь-які дії, що не суперечать закону;
" будувати, купувати, брати та здавати в займ на Україні та за кордоном будинки, споруди, інше нерухоме і рухоме майно, устаткування, а також володіти, користуватись та розпоряджатися різного роду немайновими правами;
" створювати у встановленому порядку свої філії, відділення, представництва, інші структурні підрозділи на території України та за кордоном;
" виконувати у повному обсязі інші права юридичної особи, які відповідають статутним цілям, завданням товариства та чинному законодавству.
Підприємство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити.
Майно АТ "Дельта" складається з майнових і немайнових прав, фінансових коштів, воно створюється з внесків учасників товариства (статутний фонд) та надходжень коштів, продукції та цінних паперів в результаті діяльності товариства. Статутний фонд товариства становить 11 000 000,00 гривень. Прибуток товариства розподіляється згідно майнових внесків у статутний фонд, якщо інший порядок не передбачено рішенням зборів учасників на момент розподілу.
Зовнішньоекономічна діяльність є однією з складових частин діяльності товариства і здійснюється на принципах валютного самозабезпечення самофінансування. АТ "Дельта" може у встановленому порядку створювати спільні підприємства, міжнародні об єднання та організації із закордонними особами. Валюта, що одержана від діяльності після відрахувань може бути використана по рішенню зборів учасників, або у порядку встановленому для реалізації цільових програм товариства. Товариство несе відповідальність за ефективність зовнішньоекономічної діяльності та раціональне використання ВКВ.
Товариство самостійно планує свою діяльність на підставі підписаних угод та виходячи з прогнозування кон'юнктури ринку. Воно самостійно визначає потреби у ресурсах, сировині, матеріалах і купує їх у порядку оптової торгівлі у підприємств, організацій, кооперативів, громадян за готівку і за безготівковими розрахунками без обмеження витрат. АТ "Дельта" реалізує продукцію (послуги) за угодами підприємствам, організаціям, а також громадянам. Основним показником господарської діяльності товариства є чистий прибуток, який використовується для створення фондів за нормативами, встановленими зборами учасників. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25 % статутного фонду за рахунок відрахування від чистого прибутку щоквартально
5 %.
Управління товариством здійснюють збори учасників, дирекція на чолі з директором та ревізійна комісія. Найвищим органом управління товариством є Збори учасників, до них входять учасники товариства або їхні представники.
Вищим органом АТ "Дельта" є загальні збори АТ. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони є.
До компетенції загальних зборів належить:
" визначення основних напрямів діяльності АТ "Дельта" і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
" внесення змін до статуту товариства;
" обрання та відкликання членів ради АТ "Дельта" (спостережної ради);
" затвердження річних результатів діяльності АТ "Дельта" , затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
" створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
" винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;
" затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
" вирішення питання про придбання АТ "Дельта" акцій, що випускаються ним;
" визначення умов оплати праці посадових осіб АТ "Дельта" ;
" затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;
" прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційноїкомісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Загальні збори

 
 

Цікаве

Загрузка...