WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

акціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджується загальними зборами акціонерів згідно із статутом товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, ради акціонерного товариства (спостережної ради), з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на їх вимогу. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам. або раді акціонерного товариства (спостережній раді). Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не в праві затверджувати баланс. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Право акціонера на участь в управлінні реалізується: в праві брати участь в загальних зборах акціонерів; в праві обирати та бути обраним в органи управління товариством. Різні категорії акціонерів мають різні інтереси. Домінування того чи іншого інтересу між акціонерами визначає політику, яку проводить АТ.
Таким чином принцип формування структури влади в АТ базується на розгалуженні компетенції його органів.
Випуск акцій
Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді АТ, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими.
Мінімальна вартість акції не може бути меншою 50 копійок. Номінальна вартість акції більше 50 копійок повинна бути кратною мінімальній вартості акції. Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій. Акція повинна містити такі реквізити: фірмове найменування акціонерного товариства та місце його знаходження) найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір статутного фонду АТ на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис голови правління АТ або іншої уповноваженої на це особи, печатку акціонерного товариства. До акції може додаватись купонний лист на виплату дивідендів. Купон на виплату дивідендів повинен містити такі основні данні: Порядковий номер купона на виплату дивідендів, порядковий номер акції, по якій виплачуються дивіденди, найменування АТ і рік виплати дивідендів.
Рішення про випуск акцій приймається засновниками АТ або загальними зборами акціонерів АТ. Рішення про випуск акцій оформлюється протоколом. Протокол рішення про випуск акцій повинен обов'язково містити:
" фірмове найменування емітента та його місцезнаходження;
" розмір статутного фонду або вартість основних та оборотних фондів емітента, цілі та предмет його діяльності;
" зазначення службових осіб емітента;
" найменування контролюючого органу (аудиторської фірми);
" дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів;
" мету випуску акцій;
" зазначення категорій акцій, кількість іменних акцій та акцій на пред'явника. - кількість привілейованих акцій;
" загальну суму емісії і кількість акцій ;
" номінальну вартість акцій;
" кількість учасників голосування;
" порядок виплати дивідендів;
" строк і порядок передплати акцій та їх оплати;
" строк повернення коштів при відмові від випуску акцій;
" черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями);
" порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій;
" умови розпорядження акціями;
" права власників привілейованих акцій;
" переважне право на придбання акцій при новій емісії.
Протокол, крім того, може містити й інші відомості щодо випуску акцій.
Випуск акцій АТ здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в АТ). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.
Акції оплачуються в гривнях, а у випадках передбачених статутом акціонерного товариства, також у іноземній валюті або шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акцій виражається в гривнях. Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та процентів за банківський кредит. Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повної оплати їх вартості. АТ може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних АТ власних акцій.
Дивіденди по акціях виплачуються за підсумками року в порядку, передбаченому статутом АТ, за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.
Акції можуть випускатись як іменні так і на пред'явника. Акції на пред'явника вільно переходять від одного власника до іншого без якої б то фіксації такого переходу в АТ.
По способу отримання дивідендів акції поділяються на привілейовані та звичайні. Перші мають фіксований тим чи іншим способом дивіденд (наприклад, у відсотках до номінальної вартості акцій) та дає право на його першочергове отримання, але вони не дають своїм власникам права голосу на загальних зборах акціонерів. Звичайні акції приносять своїм власникам дивіденди з тієї частини коштів, направлених на виплату дивідендів, що останеться після виплати дивідендів по привілейованим акціям, але дають своїм власникам права голосу по принципу: одна акція - один голос.
Контрольний пакет акцій - це кількість звичайних акцій у власності акціонера, яке забезпечує можливість практично одноособового прийняття або блокування рішень у питаннях діяльності товариства на загальних зборах акціонерів.
Теоретично величина контрольного пакету акцій складає 50% + 1 голос, але на практиці відкритих АТ з великою кількістю акціонерівконтрольний пакет може складатися з менш ніж 15%

 
 

Цікаве

Загрузка...