WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

реєстрації.
Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.
За наявності зазначених вище документів, орган державної реєстрації протягом 5 робочих днів з дати надходження цих документів зобов'язаний провести державну реєстрацію АТ і видати заявникові свідоцтво та один примірник установчих документів.
Свідоцтво про державну реєстрацію є підставою для відкриття розрахункового, валютного та інших рахунків в установах банків, виготовлення печаток і штампів.
Управління акціонерним товариством.
В основі системи управління АТ лежить така схема:
" вищій орган влади в АТ, який представляє власника об'єднаного капіталу - загальні збори акціонерів;
" орган, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу - рада АТ (спостережна рада) ;
" голова товариства, керуючий діяльністю товариства, обраний загальними зборами акціонерів - генеральний директор (президент) товариства;
" орган управління оперативною діяльністю, до якого входять управлінці та менеджери вищої ланки - Правління товариства;
" орган, який здійснює функції внутрішнього фінансового, господарського та правового контролю за діяльністю товариства - ревізійна комісія товариства, члени якого обираються загальними зборами акціонерів;
До компетенції загальних зборів належить:
" визначення основних напрямів діяльності АТ і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
" внесення змін до статуту товариства;
" обрання та відкликання членів ради АТ (спостережної ради) ;
" обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;
" затвердження річних результатів діяльності АТ, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
" створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень;
" винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;
" затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
" вирішення питання про придбання АТ акцій, що випускаються ним;
" визначення умов оплати праці посадових осіб АТ, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
" затвердження договорів (угод) укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;
" прийняття рішень про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Статутом товариства до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені й інші питання.
Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60% голосів.
Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у три чверті голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:
" зміна статуту акціонерного товариства;
" прийняття рішення про припинення діяльності товариства;
" створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства.
З решти питань рішення приймаються простою більшістю акціонерів, які беруть участь у зборах.
Про проведення загальних зборів акціонерів держателів іменних акцій повідомляються персонально. Крім того, повинно бути зроблено загальне повідомлення передбаченим статутом способом про наступні збори з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів.
Будь-який з акціонерів вправі виносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 40днів д їх скликання. В цей же строк акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, можуть вимагати включення питань до порядку денного.
До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаних з порядком денним зборів.
Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Загальні збори акціонерів скликаються не рідше 1 разу на рік, якщо інше не передбачено статутом товариства.
Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також при наявності обставин, вказаних у статуті товариства і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.
Збори повинні бути також скликані виконавчим органом на вимогу ради акціонерів (спостережної ради).
Акціонери, які володіють у сукупності більш як 20% голосів, вправі вимагати скликання позачергових зборів в будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати збори.
Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос. У статуті товариства може бути встановлено мінімальну кількість акцій, яка надає право голосу, або обмеження кількості голосів, які надаються одному акціонеру.
Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника у вищому органі, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
В АТ може створюватися рада (спостережна рада), що здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу.
Статутом або за рішенням загальних зборів акціонерів на раду АТ (спостережну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
Члени ради АТ (спостережної ради) не можуть бути членами виконавчого органу.
Виконавчим органом АТ, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, передбачений статутом.
Роботою правління керує голова правління, який призначається або обирається відповідно до статуту .
Правління вирішує всі питання діяльності АТ, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і ради. (спостережної ради). Загальні збори можуть винести рішення про передачу частин належних їм прав до компетенції правління.
Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і раді акціонерного товариства (спостережній раді) та організує виконання їх рішень.
Правління діє від імені АТ в межах, передбачених законодавством і статутом .Роботою правління керує голова правління, який призначається або обирається згідно із статутом .Голова правління АТ вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із статутом. Голова правління товариства організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів. Головою та членами правління товариства можуть бути особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління

 
 

Цікаве

Загрузка...