WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

Свідоцтвом про внесення таких частин є акція, а грошовий вираз цієї частини носить назву номінальної вартості (номіналу) акції.
Таким чином АТ має статутний капітал, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, які емітуються товариством в обіг на ринок цінних паперів.
Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.
Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих акціонерного товариства, щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором.
У товаристві створюється резервний (страховий) фонд в розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами АТ.
Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового)фонду передбачається установчими документами, але не менше 5% суми чистого прибутку.
Кожен з учасників об'єднаного капіталу наділяється кількістю акцій, відповідно розміру внесеної ним долі. Власники акцій, акціонери, є так званими власниками, а по суті співвласниками АТ.
Акціонерне товариство є юридичної особою. Порядок його реєстрації регламентується українським законодавством. Права юридичної особи АТ отримує з моменту його реєстрації в уповноваженому державному органі. При реєстрації видається свідоцтво про реєстрацію АТ, де зазначається дата та номер державної реєстрації, назва товариства, найменування реєструючого органу та інші відомості. Функціонування АТ здійснюється з обов'язковим дотриманням вимог господарчої діяльності, встановленим українським законодавством.
Як юридична особа АТ є власником майна, переданого йому засновниками та учасниками, продукції виробленої ним в процесі господарчої діяльності, отриманих доходів та іншого майна, набутого ним в процесі своєї діяльності, не забороненої законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю АТ або передано йому в користування, несе АТ, якщо інше не передбачено установчими документами.
Товариство має повну господарчу самостійність у визначенні форми управління, прийняття господарських рішень, збуту, становлення цін, оплати труда та розподілу прибутків та в інших питаннях.
Строк діяльності товариства не обмежений або встановлюється його учасниками.
Тобто, АТ несе відповідальність по своїм зобов'язанням усіма належними йому активами. Але по зобов'язанням своїх учасників товариство не несе відповідальності, а акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах несплаченої суми. Після придбання акцій акціонер не може вимагати від товариства повернення свого вкладу окрім випадків передбачених законодавством або статутом товариства.
АТ створюється та діє на основі статуту - документу в якому визначені предмет та мета створення товариства, його устрій, порядок керування справами, права та обов'язки кожного співвласника.
Діяльність товариства не обмежується встановленою в статуті. Будь-яка інша діяльність, яка не протирічить чинному законодавству, визнається дійсною.
Статут готується засновниками та затверджується установчими зборами.
Статут та всі зміни, які вносяться в нього зі згоди акціонерів, повинні обов'язково реєструватися в уповноважених державних органах.
У товаристві створюється резервний (страховий) фонд в розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами АТ.
Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового)фонду передбачається установчими документами, але не менше 5% суми чистого прибутку.
До акціонерного товариства належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах та закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржах.
Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства.
При цьому акції АТ відкритого типу можуть переходити від одного власника до іншого без згоди інших акціонерів, тоді як акції товариства закритого типу лише зі згоди більшості акціонерів, якщо інше не передбачено в статуті.
Функціонування АТ закритого типу відрізняється і іншими особливостями, які обов'язково повинні бути відображені в його статуті. Ще одна відмінність акціонерного товариства закритого типу від АТ відкритого типу полягає в тому, що як правило, в АТ відкритого типу більш крупний статутний фонд ніж в АТ закритого типу завдяки не порівняно більшій кількості акціонерів.
Порядок створення акціонерного товариства.
АТ як господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створенні на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об" єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
АТ можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.
АТ можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, арбітражі та третейському суді від свого імені.
АТ створюється та діє на підставі установчого договору та статуту. Установчі документи повинні містити:
" відомості про вид товариства
" предмет і цілі його діяльності
" склад засновників та учасників
" найменування та місце знаходження
" розмір та порядок утворення статутного фонду
" порядок розподілу прибутків та збитків
" склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань по яких необхідна одностайність
" порядок внесення змін до установчих документів
" порядок ліквідації та реорганізації товариства
" відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій.
Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.
АТ набирає прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Перший крок створення АТ полягає в тому, що засновники АТ укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню АТ, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.
Засновники несуть солідарну відповідальність зазобов'язаннями, що виникли до реєстрації

 
 

Цікаве

Загрузка...