WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота

Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством
?
Зміст
Вступ...........................................................................................................3
1. Поняття про акціонерне товариство та особливості його управління……………………………………………………………….5
2.Характеристика управління акціонерним товариством "Дельта"....................................................................................................17
3. Шляхи та засоби для покращення управління акціонерним товариством ………….............................................................................24
Висновок....................................................................................................33
Список використаної літератури..........................................................35
Вступ
Дослідження теми "Шляхи та засоби для покращення управління акціонерним товариством " є актуальним в умовах ринкової економіки, оскільки саме ефективне корпоративне управління стає вирішальним фактором успішної роботи компаній в умовах ринку. Для багатьох компаній, фінансових інститутів, бірж і урядів ця вимога ринку є на сьогодні ключовою. Без ефективної системи, що визначає взаємини ради директорів, виконавчого органу та акціонерів, розвиток українських компаній та економіки в цілому буде постійно стримуватися нестачею капіталу. І в широкому розумінні задача менеджерів при цьому полягає в тому, щоб розробити ті шляхи та засоби для покращення управління, які б найкраще відповідали цілям і задачам організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неї. Ефективне корпоративне управління, що забезпечує дотримання законодавства, стандартів, правил, прав і обов'язків, дозволяє компаніям уникнути витрат, пов'язаних з судовими процесами, позовами акціонерів і іншими господарськими суперечками. Крім того, поліпшується врегулювання корпоративних конфліктів між міноритарними і контролюючими акціонерами, між менеджерами і акціонерами, а також між акціонерами і зацікавленими особами.
Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей управління акціонерним товариством та знаходження шляхів і засобів для його покращення.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов'язаних завдань:
" вивчити нормативно-правове регулювання з теми дослідження;
" дослідити особливості створення та управління акціонерним товариством;
" запропонувати шляхи та засоби для покращення управління акціонерним товариством.
Предметом курсової роботи є дослідження теоретико-методологічних і прикладних проблем управління акціонерних товариств.
Об'єктом курсової роботи є особливості управління в акціонерних товариствах
Теоретичною методологічною основою курсової роботи є основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів.
Робота складається із вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури.
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми курсової роботи, відбивається ступінь вивченості проблеми, визначаються мета і задачі дослідження, визначається об'єкт та предмет дослідження.
У першому розділі -розглядається поняття акціонерного товариства, принципи його створення та управління.
У другому розділі ? на основі даних розглянуто питання про управління акціонерним товариством "Дельта".
У третьому розділі -висвітлене питання про шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством.
У висновках сформульовано основні результати дослідження даної теми.
1. Поняття про акціонерне товариство та особливості його управління.
Створення та функціонування акціонерних товариств, як і інших підприємницьких структур, базується на додержанні встановлених законодавством правил і процедур. Вже з моменту виникнення ініціативи по створенню акціонерного товариства зацікавлені особи спираються на вищезгадані правила і процедури, додержання яких є обов'язковим.
Акціонерне товариство (АТ) - це одна з організаційно-правових форм підприємств. Воно створюється шляхом централізації грошових коштів (об'єднання капіталу) різних осіб, яка проводиться шляхом продажу акцій з метою здійснення господарської діяльності та отримання прибутків
Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.
В якості учасників об'єднання капіталу шляхом створення АТ (учасників товариства) можуть виступати як фізичні так і юридичні особи.
Учасники АТ мають право:
" брати участь в управлінні справами АТ в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених законодавством;
" брати участь у розподілі прибутку АТ та одержувати дивіденди;
" вийти в установленому порядку з товариства;
" одержувати інформацію про діяльність АТ. На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти акціонерного товариства про його діяльність, протоколи зборів.
Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами АТ.
Учасники АТ зобов'язані:
" додержувати установчих документів АТ і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління АТ;
" виконувати свої зобов'язання перед товариством, в т. ч. і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
" не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ;
" нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України і установчими документами ;
Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд АТ, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення АТ.
Статутний капітал (з'єднаний вклад учасників товариства) на момент створення АТ повинен бути забезпеченим майном товариства.
В процесі створення його засновники з'єднують своє майно на певних умовах, зафіксованих в спеціальній угоді - статуті товариства. На основі такого об'єднаного капіталу в майбутньому буде здійснюватись господарська діяльність з метою отримання прибутків.
Вкладом учасника товариства в об'єднаний капітал можуть бути як грошові кошти (в т. ч. в іноземній валюті), так і будь-які матеріальні цінності, цінні папери, права користування природними ресурсами та інші майнові права, в т. ч. право на інтелектуальну власність.
Вартість вкладу статутного майна, який вноситься кожним учасником, який має вираз у грошовій формі, визначається спільним рішенням учасників товариства. Об'єднане майно оцінене у грошовому виразі складає статутний капітал (фонд) товариства. Останній поділяється на певнукількість рівних частин.

 
 

Цікаве

Загрузка...