WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства - Реферат

Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства
План
1. Планова чисельність персоналу
2. Штатна чисельність працівників
1. Планова чисельність персоналу
Планова чисельність персоналу визначається низкою розрахунків. Це передусім розрахунки необхідної (планової) чисельності працівників для основного виробництва, потім такої самої чисельності для допоміжного виробництва, непромислового господарства, інших служб тощо. Загальна планова чисельність працівників підприємства в цілому визначається підсумком показників розрахованих частин.
Основна мета розрахунків - визначення необхідної чисельності робітників і нормативної заробітної плати для них, що потрібні для виконання виробничої програми, складеної на рік чи квартал, як по підприємству в цілому, так і по конкретному структурному підрозділу. Вихідні форми з результатною інформацією використовуються відповідними менеджерами персоналу при формуванні штатних розписів підприємства і його підрозділів.
Методики зазначених розрахунків різні. Найпростіша є така, що може бути автоматично виконана на ПЕОМ - це розрахунки самої диференційованої чисельності персоналу - робітників, які необхідні для виконання основної програми випуску продукції основним виробництвом. Інші розрахунки виконуються і за аналогією з цими, і виходячи з досвіду минулого періоду тощо. Тож розглянемо порядок розрахунків планової потреби в робітниках-відрядниках.
Розрахунки необхідної (планової) чисельності основних робітників і заробітної плати для них. Для виконання основної виробничої програми підприємства в плановому періоді (році, кварталі), необхідно знати кількість основних робітників і величину прямої заробітної плати для них. Розрахунки цих показників здійснюються в вихідних формах. Окремими розрахунками визначається потреба в аналогічних показниках і в інших категоріях персоналу. Щоб спростити методику розрахунків, не братимемо до уваги коефіцієнти підвищення продуктивності праці для робітників, а також величини додаткової заробітної плати та інші доплати. Розрахунки виконуються в два етапи.
1. Спочатку складають вихідну форму - розрахункову відомість на визначення загальних витрат нормативного часу і суми заробітної плати в розрізі професій і розрядів по кожному найменуванню виробів підприємства в цілому на такий-то плановий період (форма 7.3).
Для одержання цієї відомості використовують, з одного боку, масиви планових обсягів випуску готових виробів DRPLANI та загальних витрат нормованого часу та заробітної плати на виготовлення і складання одного виробу SZPV, з другого - спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV.
ПЕОМ № _____ Форма 7.3
РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ
про визначення загальних витрат нормативного часу і сум заробітної плати в розрізі професій і розрядів по кожному найменуванню виробів
підприємства в цілому на такий-то плановий період
Елементи об'єкта інформації Планові обсяги випуску виробів Нормативний час
на виготовлення Нормативна сума зарплати
на виготовлення
код виробу професія розряд одного виробу всіх виробів
одного найменування одного виробу всіх виробів одного найменування
1 2 3 4 5 6 7 8
Величина нормативного часу на виготовлення всіх v-х виробів одного найменування робітниками j-ї професії r-го розряду ( , графа 6) визначається множенням величини планового обсягу випуску v-х виробів ( , графа 4) на показник нормативного часу на виготовлення одного виробу ( , графа 5):
.
Аналогічно визначається величина нормативної суми заробітної плати на виготовлення всіх v-х виробів одного найменування робітниками j-ї професії r-го розряду ( , графа 8):
.
Вихідні дані цієї відомості (плановий період, код виробу, професія, розряд, кількість виробів, величина нормативного часу і нормативної суми заробітної плати на виготовлення всіх виробів одного найменування) фіксуються в робочий масив нормативних величин часу і зарплати на виготовлення всіх виробів одного найменування ZVEDV.
2. Цей робочий масив ZVEDV разом з масивом ефективного (планового) фонду праці одного працівника FVREMK використовується для розрахунків і складання відомості планової потреби необхідної кількості робітників і заробітної плати для них по підприємству в цілому на такий-то плановий період (форма 7.4). Тут використовуються також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.
ПЕОМ № _____ Форма 7.4
ВІДОМІСТЬ
планової потреби необхідної кількості робітників і заробітної плати для них
по підприємству в цілому на такий-то плановий період
Елементи
об'єкта інформації Нормативний час
на виготовлення
всіх виробів
усіх найменувань Ефективний
(плановий) фонд
робочого часу праці одного працівника Планові показники
професія розряд кількості
робітників заробітної
плати
1 2 3 4 5 6
Величина нормативного часу на виготовлення всіх v-их виробів усіх найменувань по j-й професії r-го розряду ( , графа 3):
.
Плановий показник кількості робітників j-ї професії r-го розряду ( , графа 5) визначається діленням показника ( , графа 3) на ефективний фонд робочого часу праці одного працівника ( , графа 4):
.
Плановий показник величини нормативної суми заробітної плати для робітників j-ї професії r-го розряду ( , графа 6) визначається:
.
Підсумки показників кількості працівників і суми заробітної плати для них по j-ї професії (Nj i Sj) визначаються:
; .
Загальна кількість працівників (N) і заробітної плати для них (S) по відомості (по підприємству в цілому) визначається:
; .
За даними цієї вихідної форми (графи 1, 2, 5 і 6) формується масив планової потреби в основних робітниках і їхньої заробітної плати PLKADR, структура якого наведена в п. 7.2.
Штатна чисельність та її укомплектованість
Розрахована планова чисельність персоналу по підприємству в цілому потім оформлюється штатним розписом. Він складається, як правило, за структурними підрозділами.
В цій групі об'єктів інформації складається ряд відомостей, пов'язаних з аналітичними (професійним і структурним складом тощо) показниками штатного розпису, а також з забезпеченістю штатної чисельності персоналом, що постійно працює, визначеністю потреби в працівниках, формування заявки на цю потребу тощо.
Розглянемо основні з них.
2. Штатна чисельність працівників.
Загальна кількість працівників різних категорій персоналу, професій і розрядів, яка потрібна підприємству, розраховується (див. вище) згідно з обсягами виробничої програми, спланованої, як правило, на календарний рік або квартал. Ці дані, як відомо, потім оформлюються штатним розписом підприємства з виділенням у ньому структурних підрозділів. Структура штатного розпису традиційна і включає, як правило, такі показники: структурний підрозділ, посада(професія, кваліфікація), оклад або тарифна ставка. Сучасні підприємці висувають додаткові вимоги до тієї чи іншої посади. І це теж потрібно віддзеркалювати у штатному розписі.
В умовах ринкової економіки обсяги виробничої програми значно змінюються впродовж року чи кварталу. Тому потрібно міняти й штатну чисельність працівників. Про це мають своєчасно знати відповідні менеджери персоналу, тобто виявляти посади, які підлягають скороченню чи додатковому занесенню.
Мета складання вихідних відомостей - отримати для аналізу дані про структуру штатного персоналу в різних аспектах, про відношення штатних середніх окладів (тарифних ставок) працівників одних категорій і професій до інших, а також виявити відхилення чисельності потрібного персоналу, розрахованого в зв'язку зі змінами обсягів виробничої програми, від чисельності діючого штату тощо. Ці відомості використовуються, як правило, менеджерами персоналу відділу кадрів підприємства.
Для складання відомостей використовується, з одного боку, масив штатного розпису підприємства SHTAT (блок 1), з другого - спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV.
У вихідній формі, складеній за довідковою структурою і такій, що характеризує, наприклад, структуру штатного персоналу, зазначається:
КОМУ: код ПЕОМ ______, номер форми ______, "шапка" - "Зведені відомості про штатну чисельність персоналу підприємства по структурних підрозділах, категоріях персоналу, посадах (професіях) і розрядах за станом на конкретну дату". У графах форми зазначаються: елементи об'єкта інформації - структурний підрозділ, категорія персоналу, посада (професія) і розряд, а також кількість працівників по розряду, посаді (професії), категорії персоналу, структурному підрозділу і підприємству в цілому.
Важливе значення має аналітична відомість, що характеризує професійну структуру штатного розпису підприємства в цілому за станом на конкретну дату (форма 7.5).
ПЕОМ № _____ Форма 7.5
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про професійну структуру штатного персоналу
підприємства станом на конкретну дату
Елементи
об'єкта інформації Кількість персоналу по Питома вага
працівників
даної посади в
загальній кількості персоналу по
категорія персоналу посада (професія) струк-
турний підрозділ струк-
турному підрозділу посаді
(професії) категорії підпри-
ємству категорії підпри-
ємству
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Така відомість складається на основі тих же масивів, що й попередня, але показники в ній розміщуються в іншому угрупованні.
Кількість персоналу по c-ому структурному підрозділу на даній j-ій посаді ( , графа 4), посаді ( , графа 5), категорії ( , графа 6) і підприємстві в цілому (N, графа 7) визначається:
; ; ; .
Питома вага працівників даної j-ої професії в загальній кількості працівників k-й категорії ( , графа 8) і підприємству в цілому ( , графа 9) визначається:
; .
Крім того, на основі зазначених масивів складаються також зведені відомості про відношення штатних середніх окладів (тарифних ставок) працівників одних категорій (наприклад, робітників) до інших (наприклад, менеджерів), інші зведення.
Складені відомості передають у відповідні строки на екран ПЕОМ (а часом і у вигляді документограми) того чи іншого менеджера персоналу, як і зазначено в масиві регламентуючої інформації REGLAMI, для використання.

 
 

Цікаве

Загрузка...