WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління рентабельністю та діловою активністю підприємства - Реферат

Управління рентабельністю та діловою активністю підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Управління рентабельністю та діловою активністю підприємства
?
Серед важливих і найбільш складних економічних категорій можна виділити економічну ефективність діяльності підприємства. Вона харак-теризується результативністю роботи підприємства відносно величини ресурсів або витрат. Одним з узагальнених показників, що характеризує ефективність діяльності підприємства, є показник рентабельності. Розглянемо чотири найбільш популярні різновиди цього показника:
валовий прибуток
загальна рентабельність = -----------------------------------------
підприємства середньорічна вартість активів
валовий прибуток
загальна рентабельність = ----------------------------------------------------
виробничих фондів середньорічна вартість основних
виробничих фондів та матеріальних
активів
чистий прибуток підприємства
чиста рентабельність = -------------------------------------------------------
підприємства середньорічна вартість активів
чистий прибуток підприємства
чиста рентабельність = --------------------------------------------------------
власного капіталу середньорічна вартість власного капіталу
Різниця між загальною рентабельністю підприємства і рентабельністю виробничих фондів складає величину дебіторської заборгованості. Чим менша ця різниця, тим більш ефективно працює підприємство щодо управління дебіторською заборгованістю, а саме:
o надається відстрочка платежу тільки після попередньої перевірки фінансового стану покупця;
o отримано від покупця договір про заставу майна на суму дебіторської заборгованості;
o продаються рахунки дебіторів факторинговій компанії (банку);
o застраховано кошти в розрахунках від збитків по безнадійних бор-гах;
o постійно контролюються рахунки дебіторів та розробляються заходи з ліквідації сумнівних боргів.
Наступні два показники рентабельності характеризують відповідно зовнішню і внутрішню ефективність капіталу. Різниця між цими двома видами рентабельності - це ефект від використання залучених коштів.
В практичній діяльності підприємств використовуються показники рентабельності продукції. Вони розраховуються як відношення балансового прибутку (прибутку від реалізації товарної продукції, неоподаткованого прибутку, чистого прибутку) до виручки від реалізації. Аналіз цих показників проводиться з метою одержання інформації про рентабельність окремих видів продукції, окремих номенклатурних груп для прийняття управлінських рішень, спрямованих на усунення причин випуску нерентабельної або низькорентабельної продукції.
У країнах з високорозвинутою ринковою економікою дотримуються іншої концепції. Показники рентабельності розраховують на основі при-пливу грошових коштів (прибуток і амортизація). Такі показники дають інформацію про можливості підприємства розрахуватися грошовими коштами з кредиторами та акціонерами.
На рівень та динаміку показників рентабельності впливає вся су-купність факторів виробничо-господарської діяльності:
- технічний рівень підприємства;
- рівень організації виробництва і управління;
- структура капіталу та його джерел;
- ступінь використання виробничих ресурсів;
- обсяг, якість та структура продукції;
- структура витрат на виробництво і реалізацію продукції.
Методологія факторного аналізу показників рентабельності передбачає розкладання вихідних формул за кількісними та якісними характеристиками. Розглянемо трифакторну модель показника чистої рентабельності виробничих фондів
; (7.1)
де Пч - чистий прибуток підприємства;
- середньорічна вартість основних виробничих фондів;
- середньорічна вартість оборотного капіталу.
Якщо чисельник і знаменник формули 7.1 поділити на обсяг виручки від реалізації продукції (Qp), то одержимо
; (7.2)
Rча= ; (7.3)
Rчкф= ; (7.4)
Rчкоб= ; (7.5)
Отже, рентабельність виробничих фондів буде тим більша, чим вища прибутковість продукції, більша віддача основних виробничих фондів та швидкість обертання оборотного капіталу.
Аналогічно можна дослідити і п'ятифакторну модель показника загальної рентабельності підприємства
Rп= ; (7.6)
=b - матеріалоємність продукції
=c - зарплатоємність продукції
=d - амортизаціяємність продукції
Rb= ; (7.7)
Rc= ; (7.8)
Rd= ; (7.9)
Rкф = ; (7.10)
Rкоб = Rф - Rкф (7.11)
В результаті такої деталізації факторів впливу на показники рентабельності можна вийти на першопричини зміни цих показників та підготувати відповідні заходи щодо управління ними. Стійкий фінансовий стан підприємства є наслідком високопрофесійного управління всією сукупністю виробничо-господарських факторів, що визначають результати його діяльності. А величина цих результатів у значній мірі залежить від ділової активності менеджерів підприємства. Рівень ділової активності можна оцінювати за допомогою якісних та кількісних критеріїв. До перших належать:
- наявність стратегії та перспективного плану розвитку підприємства;
- співвідношення централізації та децентралізації в управлінні;
- гнучкість у щоденному бізнесі;
- системність проведення диверсифікації;
- широта ринку збуту продукції;
- узгодженість між фондами споживання та нагромадження;
- узгодженість між довгостроковим та короткостроковим кредитуванням;
- експортні можливості підприємства;
- репутація підприємства.
Кількісні показники ділової активності наведені у таблиці 7.4.
Вивчення цих показників у динаміці дозволить зробити висновок про результативність управління операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства. Систематичне накопичення інформації дозволить створити автоматизовану базу даних показників, а також розрахувати узагальнюючий показник рейтингової оцінки для аналізу роботи підприємства у двох вимірах:
- в часі (за відповідний період);
- в просторі (порівняння з іншими підприємствами).
Еталоном для порівняння можуть бути нормативні значення відповідних показників або найбільш ефективний конкурент, у якого всі показники найкращі. Саме такий підхід відповідає ринковим умовам конкуренції і спонукатиме менеджерів до активізації діяльності з метою досягнення кращих результатів.
Таблиця 7.4 - Показники ділової активності
ПОКАЗНИК Алгоритм розрахунку
1.Віддача усіх активів
підприємства Виручка від реалізації продукції / серед-ньорічна вартість активів
2.Віддача основних фондів Виручка від реалізації продукції / серед-ньорічна вартість основних фондів
3. Оборотність оборотних коштів
Виручка від реалізації продукції / середньорічна вартість оборотних коштів
4. Продуктивність праці Виручка від реалізації / середньоспискова чисельність
5. Оборотність коштів у розрахунках Виручка від реалізації / середня дебіторська заборгованість
6. Тривалість обороту коштів у розрахунках 360 /оборотність коштів у розрахунках
7. Оборотність виробничих запасів Витрати на виробництво продукції / середньорічні виробничі запаси
8. Тривалість обороту виробничих запасів 360 / оборотність виробничих запасів
9. Тривалість кредитор-ської заборгованості 360 х середня кредиторська заборгованість / витрати на виробництво продукції
10. Тривалість операційного періоду
Тривалість обороту коштів у розрахунках + тривалість обороту виробничих запасів
11. Тривалість фінансового періоду
Тривалість операційного періоду - тривалість кредиторської заборгованості
12. Тривалість пога-шення дебіторської заборгованості
360 х середня дебіторська заборгованість / виручка від реалізації
13. Прибутковість акції Дивіденди / ринкова ціна акцій
14. Доход на звичайну акцію Прибуток після сплати податків та дивідендів по привілейованих акціях / кількість звичайних акцій
15. Стійкість економіч-ного росту Чистий прибуток - дивіденди / власний капітал
ЛIТЕРАТУРА
1. Конституція України.-К., 1996.
2. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України.- 1991-№20.
3. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
4. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.
5. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом". 784-ХІУ від 30.06.1999.
6. Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 31-32.
7. Закон України "Про банки й банківську діяльність" // Урядовий кур'єр від 17.01.2001.
8. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991.
9. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків. - 1996.- №12.
10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом - М.: Финансы и статистика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...