WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз фінансового стану підприємства - Реферат

Аналіз фінансового стану підприємства - Реферат

вказувати на:
- формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства;
- переорієнтацію частин поточних активів на кредитування споживачів товарів, дочірніх підприємств та інших дебіторів;
- згортання виробничо-технічної бази.
Однак для того, щоб зробити однозначний висновок про причини зміни даної пропорції в структурі активів, необхідно провести детальний аналіз окремих статей балансу та додаткової інформації.
Важливим елементом аналізу майна підприємства є оцінка його майнового стану за допомогою наступних показників:
- частка активної частини основних засобів, як відношення вартості активної частини основних засобів до сумарної вартості основних засобів;
- коефіцієнт зносу основних засобів, як відношення суми зносу до балансової вартості основних засобів за первісною вартістю;
- коефіцієнт оновлення, як відношення балансової вартості поступлених за період звіту основних засобів до їх вартості на кінець періоду;
- коефіцієнт вибуття, як відношення балансової вартості вибулих за період звіту основних засобів до їх вартості на початок періоду.
Співвідношення цих показників та аналіз їх у динаміці дозволить дати об'єктивну оцінку майна підприємства за аналізований період.
Аналіз джерел формування майна підприємства можна подати в таблиці 7.2 (вихідні дані з таблиці 7.1).
Таблиця 7.2 - Аналіз джерел коштів.
Показник На початок звітного року На кінець звітного року Відхи-лення, тис.грн.
тис.грн. % тис.грн %
1 Усього майна 257534 100 262224 100 4690
1.1 Власні кошти підприємства, з них 129030 50,1 129048 49,2 18
1.1.1 Власні оборотні кошти 44010 17,1 42128 16,1 -1882
1.2 Позичені кошти, з них 128504 49,9 133176 50,8 4672
1.2.1 Довгострокові кредити 20000 15,6 20000 15,0 0
1.2.2 Короткострокові кредити 66552 51,8 60000 45,1 -6552
1.2.3 Кредиторська заборгованість 21140 16,4 23080 17,3 1940
Спостерігається тенденція до зниження власних оборотних коштів, що компенсується ростом кредиторської заборгованості. Цю ситуацію можна оцінити шляхом аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.
Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують його здатність своєчасно і в повному обсязі погасити поточні зобов'язання і короткострокову кредиторську заборгованість.
При оцінці ліквідності розраховують:
1. Коефіцієнт поточної ліквідності.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
4. Коефіцієнт обіговості запасів.
5. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості.
6. Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості.
Перші три коефіцієнти, які розраховуються на підставі даних форми № 1, "Баланс" шляхом порівняння поточних активів і поточних зобов'язань підприємства, характеризують достатність поточних активів для погашення боргів протягом року. Четвертий, п'ятий і шостий коефіцієнти розрахо-вуються на підставі форми № 1 "Баланс" і форми № 2 "Звіт про фінансові результати". Ці коефіцієнти дозволяють оцінити ефективність використання активів.
1. Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл). Інші назви цього коефіцієнта - коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт покриття. Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як таке, що успішно функціонує. Коефіцієнт розраховується за формулою
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл). На відміну від попереднього, він враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи. Розраховується за такою формулою:
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. Коефіцієнт розраховується за такою формулою:
4. Коефіцієнт обігових запасів (Коз) показує, як часто обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу виробництва, і розраховується за формулою
Чим вищий цей коефіцієнт, тим швидше обертаються запаси, а значить, і менша тривалість одного обороту.
5. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості (Кодз) показує, скільки разів за рік обернулися кошти, вкладені в розрахунки.
Чим більша кількість оборотів, тим краще.
6. Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості (Кокз) свідчить про наявність на підприємстві тимчасово залучених грошових коштів, що підлягають поверненню. Його розраховують за формулою
Порівняння термінів погашення дебіторської і кредиторської заборгованості дозволить зробити висновок про платоспроможність підприємства. Перевищення терміну погашення кредиторської заборгованості над дебіторською свідчить про погіршення платоспроможності підприємства і навпаки.
Говорячи про ліквідність підприємства, інколи ототожнюють його з платоспроможністю. Однак ці поняття не тотожні. Коефіцієнти ліквідності можуть характеризувати фінансовий стан як задовільний, а підприємство буде не платоспроможне (в поточних активах значна питома вага припадає на неліквідні засоби та дебіторську заборгованість). Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів, достатніх для негайних розрахунків за поточними платежами.
Виходячи з такого визначення, рівень платоспроможності підприємства можна визначити за формулою
Бажано, щоби значення Кпс наближалося до одиниці.
З позиції довготермінової перспективи платоспроможність підприємства характеризується структурою джерел коштів та залежністю від зовнішніх суб'єктів господарювання. З кількісної сторони її можна оцінити за допомогою відповідних показників.
Коефіцієнт автономії (Ка) характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за

 
 

Цікаве

Загрузка...