WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз фінансового стану підприємства - Реферат

Аналіз фінансового стану підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз фінансового стану підприємства
Нагальною необхідністю будь-якого підприємства є систематичний пошук шляхів підвищення та зміцнення фінансової стабільності. Передує цьому процесу своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства, що дозволяє оцінити співвідношення між заборгованістю суб'єкта господарювання і його активами, структуру активів, оптимальність величини матеріально-виробничих запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості.
Фінансовий стан підприємства - це комплексний результат від взаємодії усієї системи фінансових відносин підприємства, що відображає наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.
Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими основними напрямками:
- аналіз балансу, майна та джерел їх утворення;
- аналіз ліквідності та платоспроможності;
- аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості;
- аналіз кредитоспроможності.
Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є форма №1 "Баланс" (табл. 7.1).
При "читанні" балансу з'ясовують характер зміни підсумків балансу його окремих розділів та статей, раціональність розташування статей коштів підприємства, його поточну платіжну здатність та інше.
1. Підсумок балансу на початок періоду порівнюється з підсумком балансу на кінець періоду. Це показує рух балансу. В звичайних виробничих умовах збільшення підсумку балансу оцінюється позитивно.
2. Встановлюється відповідність динаміки балансу з динамікою обсягу виробництва і реалізації продукції (Q), а також прибутку підприємства (П). Більш швидкі темпи "Q" і "П" свідчать про покращення використання коштів на даному підприємстві.
Таблиця 7.1 - Баланс
Актив Код рядка На початок року На кінець звітн. року Пасив Код рядка На початок року На кінець звітн. року
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Необоротні активи 1. Власний капітал
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 2000 Статутний капітал 300 130000 130000
Пайовий капітал 310
первісна вартість 011 2000 Додатковий вкладений капітал 320
знос 012 Інший додатковий капітал 330
Незавершене будівництво 020 20000 18000 Резервний капітал 340
Основні засоби:
залишкова вартість 030 65020 66920 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 30 48
первісна вартість 031 66500 68500 Неоплачений капітал 360 (1000) (1000)
знос 032 1480 1580 Вилучений капітал 370
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 Усього за розділом І 380 129030 129048
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
інші фінансові інвестиції 045 Цільове фінансування 420
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Відстрочені податкові активи 060 Довгострокові кредити банків 440 20000 20000
Інші необоротні активи 070 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Усього за розділом І 080 85020 86920
ІІ. Оборотні активи Відстрочені податкові зобов'язання 460
Запаси:
виробничі запаси 100 3000 3164
Інші довгострокові зобов'язання 470
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 Усього за розділом ІІІ 480 20000 20000
IV. Поточні зобов'язання
незавершене виробництво 120 7564 7172 Короткострокові кредити банків 500 66552 60000
готова продукція 130 1500 2000
Продовження таблиці 7.1.
1 2 3 4 5 6 7 8
Товари 140 2500 27532 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 2400 2600
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 21140 23080
первісна вартість 161 2400 2600
резерв сумнівних боргів 162 Поточні зобов'язання за розрахунками:
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 12010 11304
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 4032 3926
за виданими авансами 180 з позабюджетних платежів 560 1380 1694
з нарахованих доходів 190 зі страхування 570 750 8000
із внутрішніх розрахунків 200 з оплати праці 580 14350 15676
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 з учасниками 590 300 800
із внутрішніх розрахунків 600
Поточні фінансові інвестиції 220 Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом ІV 620 108504 113176
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 121040 121532 V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 257534 262224
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 172514 175304
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 257534 262224
3. Розраховується система фінансових коефіцієнтів і порівнюється з даними минулих років, аналогічними показниками інших підприємств, середньогалузевими даними, загальноприйнятими стандартними показниками.
4. Визначається зміна окремих розділів та статей балансу. Позитивної оцінки заслуговує збільшення в активі балансу грошових засобів цінних паперів, коротко- і довготермінових фінансових вкладень основних засобів, нематеріальних активів. У пасиві балансу - підсумки першого розділу і особливо суми прибутку, доходів майбутніх періодів, спеціальних фондів цільового призначення. Як правило, негативної оцінки заслуговує різкий ріст дебіторської і кредиторської заборгованості.
5. Проводиться аналіз структури балансу - засобів підприємства та джерел їх утворення (аналіз по вертикалі). Так, зміна структури активів підприємства в бік зростання частки оборотних засобів може

 
 

Цікаве

Загрузка...