WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Реальні інвестиції та оцінка їх ефективності - Реферат

Реальні інвестиції та оцінка їх ефективності - Реферат


Реферат на тему:
Реальні інвестиції та оцінка їх ефективності
?
Реальні інвестиції і є капітальними вкладеннями, що становлять основу інвестиційної діяльності підприємства. Вони матеріалізуються у різні форми (рис. 6.1).
Рисунок 6.1 - Форми реальних інвестицій
Вибір конкретних форм реального інвестування на підприємствах залежить від поставлених завдань та вибраної стратегії розвитку. Інвестиційна політика підприємства повинна формуватися як за умов дії ринкових регуляторів, так і внаслідок державного впливу. У перехідний до ринкової економіки період зростає відповідальність держави за розробку і здійснення інвестиційної політики, яка не може бути віддана лише стихії ринку. Принцип пріоритетності стає важливим інструментом державної політики регулювання інвестиційної діяльності, за допомогою якого можна сконцентрувати зовнішні фінансові ресурси на об'єктах фінансування, що мають стратегічне значення.
Одним із пріоритетних напрямків інвестування з урахуванням особливостей нинішньої економічної ситуації є інвестування у нове обладнання, нові технології, нову продукцію (тобто інновації), що в результаті сприяє розвитку наявних чи формуванню нових цільових ринків. Створення й розвиток таких ринків за рахунок розробки і реаліза-ції нової (модернізованої) продукції для більшості вітчизняних під-приємств досить актуальні, оскільки реально існує і триває спад збуту тра-диційних товарів.
Інвестування нової продукції, без сумніву, перспективне, але пов'язане з безліччю проблем, далеко не повною мірою досліджених. Особливо в сучасних економічних умовах є багато варіантів такого інвестування. Розглянемо послідовність основних етапів прийняття рішень про інвестування в нову продукцію, проблеми, що виникають на кожному з етапів, і можливі підходи до їх розв'язання.
Аналіз наявних ринкових можливостей у зіставленні з сильними й слабкими сторонами діяльності підприємства та виявлення найперспективніших напрямків розвитку ринкових можливостей. Основні проблеми цього етапу: вибір характеристик, що адекватно відображають зовнішнє середовище з урахуванням ймовірнісних (багатоваріантних) перспектив його розвитку; об'єктивна оцінка можливостей підприємства; оцінка й вибір оптимальних напрямків реалізації ринкових можливостей. Шляхи розв'язання вказаних проблем зводяться до використання формалізованих методик аналізу ринкових можливостей, залучення незалежних експертів, застосування ймовірнісних підходів.
Дослідження ринку і вибір цільових сегментів. На основі результатів дослідження виконують сегментування ринку, оцінку виділених сегментів та вибір цільових із них. Аналізують наявні й прогнозують майбутні (потенційні) потреби та запити споживачів, наявні можливості під-приємства, розробляють нові продукти (модифікації тих, що є), а також стратегії просування продуктів до споживачів. Тобто на цьому етапі вико-нується подальше уточнення й конкретизація ринкових можливостей. Із наявних можливих варіантів їх розвитку вибирають ті, що більшою мірою відповідають специфіці конкретного підприємства, дають змогу повною мірою використовувати його переваги у порівнянні з конкурентами.
Основні проблеми пов'язані з прийняттям рішень на основі неповної, неточної інформації чи інформації, що містить протиріччя; з ускладненнями із однозначною оцінкою виділених сегментів, які за різними критеріями можуть мати різні оцінки; з утрудненнями врахування можливих різких змін економічної, соціальної, політичної та інших ситуацій у період між вибором цільових ринків та виходом на ринок.
Планування виробничої та фінансової діяльності. Приймаються рішення про розмір і характер створюваних виробничих потужностей, оптимальні обсяги капіталовкладень, методи амортизації, рішення про вибір між купівлею чи орендою обладнання, типи й терміни трудових контрактів для залучених робітників, їхню кваліфікацію. Визначаються методи збуту нового продукту, проводиться аналіз ринків ресурсів, вибір постачальників, розробка комплексу заходів з їх стимулювання та зниження ризику непоставки чи порушення умов поставки, створення спільних підприємств, комплексний аналіз витрат, ціни, місткості сегментів ринку для нового продукту з метою планування обсягів виробництва, цін продажу та цін закупівлі ресурсів.
Основні проблеми пов'язані з прийняттям рішень в умовах дефіциту інформації як щодо предмета рішення, так і щодо можливих наслідків його впровадження. Розв'язати їх можна шляхом збору додаткової інформації, використання відомостей про аналогічні роботи, що виконувалися раніше в подібних умовах, використання ймовірнісного підходу при оцінці можливих альтернатив.
Аналіз ризиків, методів їх запобігання, зниження чи компенсації. Основні проблеми: вибір чинників ризику та визначення ступеня їх впливу; визначення можливих сценаріїв розвитку подій і ймовірності їх виникнення; визначення величин можливих втрат; вибір адекватних методів зниження ризику.
Розробка інвестиційного (інноваційного) проекту й оцінка його ефек-тивності з використанням критеріїв: періоду окупності, індексу доходності, чистого приведеного доходу, внутрішньої норми доходності тощо. Основні проблеми: необхідність урахування можливих альтернативних варіантів розвитку подій; врахування майбутніх темпів інфляції, можливих змін процентних ставок за кредит; ускладнення із застосуванням ряду традиційних показників ефективності для умов ринкової економіки.
Підходи до розв'язання наявних проблем: опрацювання можливих альтернативних варіантів і застосування ймовірнісного підходу до оцінки інвестиційного проекту; врахування можливих змін вхідних параметрів, які впливають на результати оцінки проекту; застосування сучасних методів оцінки інвестиційних проектів.
Вибір джерел фінансування інвестиційного проекту та погодження умов фінансування.
Менеджерам доцільно звертати увагу на проблеми, що виникають у взаємовідносинах суб'єктів інвестиційної діяльності: інвесторів, розробників проекту, виробників, постачальників, працівників збуту та споживачів.
Інвестори. В основі усіх проблем лежить той факт, що інвестори, які фінансують розробку, найчастіше мають вузькоспрямовану матеріальну зацікавленість і використовують свій вплив на інших суб'єктів інвестиційної діяльності саме з цієї точки зору. Інвесторів насамперед цікавить високий доход при мінімальному ризику. І якщо в інвестиційному проекті йдеться про принципово нові продукти, це може стати перепоною для вкладення коштів.
Розробники проекту. У більшості випадків виробники і розробники інновацій ті самі. Однак для успіху на ринку розробникам необхідно виходити за межі підприємства, вивчати потреби і запити споживачів, які виявлені в результаті маркетингових досліджень. Часто розробники надто скуті рамками своїх знань і досвіду, що отримані в процесі роботи в існуючій системі, й не можуть вийти за її межі. В результаті рішення приймаються без належного обґрунтування і якісні технічно досконалі продукти часто не відповідаютьпотребам ринку. Інша крайність, коли інновації зводяться лише до незначних модифікацій наявних продуктів, що може призвести до відставання від конкурентів.
Виробники. Основні ускладнення в тому, що навіть незначні зміни продукту можуть неабияк вплинути на витрати виробництва (переважно в напрямку їх збільшення), які на етапі розробки інновацій важко прогнозувати. Точні ж прогнози часто потребують чималих витрат. По суті, для визначення собівартості виготовлення нових

 
 

Цікаве

Загрузка...