WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Вартість грошей у часі - Реферат

Вартість грошей у часі - Реферат

- FV2=P(l+r)+[P(l+r)]r=P(l+r)(l+r)=Р(1+r)2; (2.3)
через t років - FVr=P(l+r)t. (2.4)
Наведені міркування дають основу для визначення майбутньої вартості.
Майбутня вартість - це вартість певної суми грошей, отриманої в майбутньому шляхом застосування техніки складного відсотка до початкової суми грошей. Тобто майбутня вартість - це вартість інвестованого тепер капіталу у майбутньому.
Формула (2.4) показує, що майбутня вартість теперішньої суми грошей залежить від трьох чинників:
початкової вартості (суми капіталу);
тривалості інвестиційного періоду, протягом якого капітал приносить доход (відсоток);
розміру норми відсотка.
Отже, чим більший початковий капітал, тим більша майбутня вартість, чим довший період інвестування, тим більша майбутня вартість, і чим більша норма відсотка, тим більша майбутня вартість.
Майбутня вартість виявляє сталий темп зростання капіталу з часом, причому цей темп дорівнює нормі відсотка. Рис. 2.1 показує залежність майбутньої вартості від довжини періоду інвестування для різних значень величини норми відсотка за умови, що початковий капітал дорівнює одиниці.
Бачимо, що залежність майбутньої вартості (представленої на осі ординат) від кількості років (представленої на осі абсцис) має суттєвий характер. У випадку нульової величини норми відсотка майбутня вартість є константою, що дорівнює початковій вартості.
Рисунок 2.1 - Залежність майбутньої вартості від періоду інвестування.
При укладанні депозитного договору домовляються про величину річного відсотка та частоту його виплати. В цьому випадку розрахунок ведеться за формулою складних процентів поінтервально і за ставкою, що пропорційна частці вихідної річної ставки за формулою:
FV = P(1+r/m)tm, (2.5)
де m - кількість нарахувань процентів за рік.
Простим відсотком називається сума, яка нараховується по первісній вартості внеску наприкінці одного періоду платежу (місяця, кварталу і т.п.), обумовленого умовами інвестування та відповідного зниження купівельної спроможності грошей.
Графічно зміна накопиченої суми в залежності від частоти нарахувань має такий вигляд (рис. 2.2).
В залежності від частоти нарахування відсотків нарощення суми відбувається різними темпами, причому зі зростанням частоти накопичена сума збільшується. Максимально можливе нарощення здійснюється при нескінченному дробленні річного інтервалу.
Умовні позначення
- щорічне нарахування
- піврічне нарахування
- безперервне нарахування
Рисунок 2.2 - Варіанти нарахування процентів.
3 Розрахунок теперішньої вартості грошей
Теперішня вартість грошей являє собою суму майбутніх коштів, приведених з урахуванням визначеної ставки відсотка (так званої "дисконтної ставки") до нинішнього періоду. Визначення теперішньої вартості грошей пов'язано з процесом дисконтування їхньої вартості в часі, що представляє операцію, зворотну нарощенню при обумовленому майбутньому розмірі коштів. У цьому випадку сума відсотка (дисконту) віднімається від кінцевої суми (майбутньої вартості) коштів. Така ситуація виникає в тих випадках, коли необхідно визначити, скільки коштів варто інвестувати сьогодні для того, щоб через визначений період часу одержати заздалегідь обумовлену їхню суму.
При проведенні фінансових розрахунків, пов'язаних з інвестуванням засобів і формуванням інвестиційного прибутку, процеси нарощення дисконтування вартості коштів можуть здійснюватися як за простими, так і за складними процентами. Прості відсотки застосовуються, як правило, при короткостроковому інвестуванні, а складні - при довгостроковому.
Інвестиції окремих суб'єктів, що виступають на фінансовому ринку, чи фірм, що набувають майнові засоби, які необхідні для їхньої діяльності, ґрунтуються на видатках грошових засобів сьогодні, взамін на потік майбутніх доходів.
Оцінка ефективності доступних можливостей інвестування повинна спиратися на порівняння вартості необхідних витрат з вартістю потоку очікуваних доходів. Оскільки потоки видатків і доходів, витрачених і отриманих пізніше, являють меншу вартість, ніж потік видатків і доходів, витрачених і отриманих раніше, то, здійснюючи ці підрахунки, мають враховувати цей факт, якщо відповідні інвестиційні рішення є раціональними.
Методом, який дозволяє привести видатки і доходи, затрачені і отримані в різні моменти розрахункового періоду, до порівняння на початок цього періоду, є метод дисконтування, котрий базується на перемножуванні номінальної вартості потоків видатків і доходів за різні періоди на відповідні коефіцієнти дисконтування.
Фінансовому менеджеру необхідно аналізувати теперішню вартість майбутніх доходів в таких, зокрема, випадках:
одноразові сплати, котрі сподіваються отримати у визначений момент у майбутньому;
потоки доходів (сплат), які сподіваються отримувати періодично (щорічно) протягом певного (обмеженого) періоду (років);
потоки доходів (сплат), котрі сподіваються отримувати щорічно теоретично протягом нескінченного терміну (довічна рента).
Теперішня вартість грошей визначається за формулою
, (2.6)
де PV - теперішня (поточна) вартість;
FV - майбутній доход, котрий сподіваються отримати через t років;
r - річна ставка дисконту;
t - кількість років.
Теперішня вартість очікуваного потоку доходів залежить від розподілу щодо отримання цих доходів в часі, а також норми дисконту. Якщо є такі дані: FV - суми, котрі сплачуються в t-му проміжку часу в майбутньому; г - ставка дисконту; Т - кількість періодів (років), то теперішню вартість майбутнього потоку доходів можнаобчислити за формулою
Розрахунок теперішньої вартості потоку грошових доходів за формулою (2.7), очікуваних у майбутньому протягом певної кількості років, є найчастіше використовуваним у фінансовому менеджменті випадком врахування чинників часу та ризику. Більшість рішень, що їх приймають інвестори, стосується порівняння обсягів сьогоднішніх витрат, взамін на потік очікуваних доходів протягом певної кількості років у майбутньому. Це стосується, зокрема, і інвестиційних проектів, що їх збирається реалізувати фірма (підприємство), а також купівлі акцій, облігацій тощо.
Ануїтет - це послідовність однакових платежів за певні регулярні проміжки часу. Це можуть бути щорічні, щопіврічні, щоквартальні, щомісячні платежі або інвестиції.
Строковим ануїтетом називається грошовий потік з однаковими надходженнями протягом обмеженого проміжку часу. Надходження проводяться в кінці рівних часових інтервалів, на які поділений даний проміжок часу. Прикладом строкового ануїтету можуть бути рентні платежі, які регулярно надходять. В такому випадку
ГП1+ГП2+ … + ГПn = П (2.8)
В загальному випадку грошовий потік буде мати вигляд:
(2.9)
Ануїтет називається безстроковим, якщо грошові надходження продовжуються досить тривалий час.
У цьому випадку пряма задача змісту не має. Що стосується зворотної задачі, то її рішення робиться також за формулою (2.9).
Оскільки
отже,
(2.11)
Наведена формула використовується для оцінки доцільності придбання ануїтету. У цьому випадку відомий розмір річних надходжень, як коефіцієнт дисконтування. Звичайно приймається гарантована процентна ставка (наприклад, відсоток, пропонований державним банком).
ЛIТЕРАТУРА
1. Конституція України.-К., 1996.
2. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України.- 1991-№20.
3. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
4. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.
5. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом". 784-ХІУ від 30.06.1999.
6. Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 31-32.
7. Закон України "Про банки й банківську діяльність" // Урядовий кур'єр від 17.01.2001.
8. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991.
9. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків. - 1996.- №12.
10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом - М.: Финансы и статистика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...