WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фінансовий план як засіб управління фінансами підприємства - Реферат

Фінансовий план як засіб управління фінансами підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Фінансовий план як засіб управління фінансами підприємства
?
Високий рівень управління підприємством не може бути досягнутий без фінансового планування. Воно забезпечує підприємству успіх на ринку і тісно пов'язане з плануванням виробничо-господарської діяльності.
Фінансове планування - це процес оцінки фінансових потреб підприємства і прийняття рішення про фінансування цих потреб. У процесі фінансового планування забезпечується необхідний попередній контроль за створенням і раціональним використанням фінансових ресурсів. Об'єктами планування є доходи підприємства, включаючи нагромадження, взаємовідносини з державним бюджетом і державними позабюджетними фондами, обсяг капіталовкладень, обсяг довготермінових кредитів банків на інвестиційні заходи, потреба підприємства у власних оборотних коштах і джерела її покриття.
Планування завжди орієнтується на дані минулого, але намагається визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі. Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей. Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії та прогнозування фінансової діяльності.
За умов ринкової економіки виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення цих питань і спрямована розробка фінансової стратегії - галузі фінансового планування. Як складова частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію.
Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об'єктивні економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов. Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості за ринкових умов господарювання.
Фінансова стратегія згідно зі стратегічною метою забезпечує:
- формування та ефективне використання фінансових ресурсів;
- виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках;
- відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям;
- визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами.
На основі фінансової стратегії розробляються стратегічні, поточні та оперативні плани.
Стратегічні плани - це плани генерального розвитку бізнесу і довгострокової структури організації. У фінансовому аспекті стратегічні плани визначають найважливіші фінансові показники і пропорції відтворення, характеризують інвестиційні стратегії і можливості реінвестування і нагромадження. Такі плани визначають обсяг і структуру фінансових ресурсів, необхідних для збереження підприємства як бізнес-одиниці.
Поточні плани розробляються на основі стратегічних шляхом їхньої деталізації, тобто, якщо перший вид планів дає зразковий перелік фінансових ресурсів, їхній обсяг і напрямки використання, то в рамках поточного планування проводиться взаємозв'язок кожного виду вкладень із джерелами фінансування.
Таким чином, стратегічні плани дають "макроструктуру" фінансових ресурсів (перспективи зміни структури капіталу, пріоритетні напрямки вкладення і запозичення засобів), а поточні характеризують ефективність кожного з можливих джерел фінансування, містять розрахунок ціни капіталу і його складових (акціонерного капіталу, кредитів, позик і т.п.), а також фінансову оцінку основних напрямків діяльності підприємства та шляхів одержання доходу.
Оперативні плани - це короткострокові тактичні плани, безпосередньо пов'язані з досягненням цілей фірми, наприклад, план виробництва, план закупівлі матеріалів і т.п. Оперативні плани входять складовою частиною в річний чи квартальний загальний бюджет підприємства.
Процес бюджетування на підприємстві поєднує роботу зі складання оперативного, фінансового і загального бюджетів, керування і контролю за виконанням бюджетних показників.
Бюджет - це кількісне втілення плану, що характеризує доходи і витрати на визначений період, а також капітал, який необхідно залучити для досягнення заданих планом цілей. Дані бюджету планують майбутні фінансові операції, тобто бюджет створюється до виконання передбачуваних дій. Це і визначає роль бюджету як основи для контролю й оцінки ефективності діяльності підприємства.
Бюджети мають безліч видів і форм, окремі бюджети, що характеризують проміжні операції (закупівля сировини і матеріалів, бюджет виробництва і т.д.), можуть нести інформацію тільки про витрати чи тільки про доходи (бюджет продажів), а укрупнені бюджети (бюджетний звіт про прибутки і збитки, бюджет коштів) показують як витрати, так і доходи організації (рис. 8.1).
Основні вимоги до інформації, що міститься в бюджеті, наступні: достатність, ненадмірність, ясність і доступність. Конкретні форми складання бюджету кожне підприємство вибирає самостійно.
Бюджетний період, як правило, охоплює короткостроковий аспект планування (рік, квартал), однак бюджети, пов'язані з капітальними вкладеннями, складаються і на більш тривалий період - п'ять, десять років.
Рисунок 8.1 - Види бюджетів на підприємстві та їх взаємозв'язок
Роль і місце бюджетування в загальній системі фінансового управління досить повно розкриваються при розгляді його функцій:
- планування (складання бюджету ґрунтується на уточненні та деталізації стратегічних планів на бюджетний період, визначенні ефективності планованих заходів та відповідності планованим витратам і доступним ресурсам);
- координація (комунікація та координація різних підрозділів підпри-ємства, їх видів діяльності, що передбачають узгодження інтересів окремих робітників і груп у цілому по підприємству для досягнення поставлених цілей. Бюджетування сприяє виявленню слабких ланок в організаційній структурі, розв'язанню проблем комунікації та розподілу відповідальності між виконавцями);
- контроль (контроль поточної діяльності на основі бюджетних даних, забезпечення планової дисципліни).
Процес бюджетування допомагає керівництву підприємства координувати зусилля з огляду на взаємодію між підрозділами. Саме бюджетний процес дає змогу виявити можливі конфлікти та неефективне використання ресурсів. Розроблені бюджети розглядаються як орієнтири, з якими порівнюються реальні результати. Відстеження різниці у фактичних і бюджетних даних дає можливість своєчасно вжити заходів чи здійснити коригування бюджету й змінити тактичні завдання всіх підрозділів.
Фінансовий бюджет - це план, у якому відображаються обсяг і структура передбачуваних джерел коштів і плановані напрямки їх використання. Фінансовий бюджет складається з бюджету коштів,

 
 

Цікаве

Загрузка...