WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом як навчальна дисципліна: шляхи вдосконалення, тенденції становлення та розвитку - Контрольна робота

Управління персоналом як навчальна дисципліна: шляхи вдосконалення, тенденції становлення та розвитку - Контрольна робота

управління персоналом і зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації;
- значення, основні структурні складові, фактори впливу сучасної кадрової політики;
- основні засади стратегії управління персоналом;
- роль та призначення, різновиди, основні функції, інформаційне забезпечення сучасних служб персоналу;
- формування та аналізування кадрового потенціалу в організаціях;
- застосування сучасних методів планування потреб у персоналі;
- організація набору і відбору персоналу у конкретних умовах;
- атестування персоналу та використання її результатів;
- управління процесом вивільнення персоналу;
- управління процесом розвитку та руху персоналу;
- оцінювання ефективності та результативності управління персоналом;
- соціальне партнерство в організації.
У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні практичні навички та уміння:
- розкривати зміст ключових понять і термінів кожної теми та модулів;
- розраховувати оптимальну кількість працівників організації;
- планувати соціальний розвиток трудового колективу;
- користуватися правовою базою для здійснення сучасної кадрової політики у конкретних ситуаціях;
- інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом;
- організовувати діяльність служби персоналу;
- володіти алгоритмом планування роботи з персоналом;
- розробляти заходи по охороні та безпеці кадрової інформації;
- адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування жіночих колективів, багатонаціональних корпорацій;
- враховувати соціальну структуру персоналу при формуванні колективу;
- використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;
- складати персональну характеристику особи працівника організації;
- розробляти заходи з регулювання плинності персоналу;
- здійснювати аналіз джерел майбутніх потреб у персоналі;
- складати професіограми, кваліфікаційні карти, карти компетенції працівників організації;
- застосовувати методи оцінки персоналу;
- розраховувати показники ефективності роботи персоналу;
- володіти методикою проведення співбесід, телефонних розмов, анкетування, інтерв'ю з представниками різних рівнів управління організації.
Під час вивчення даного курсу рекомендованою літературою виступає наступна:
1. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: офіційне видання станом на 1 квітня 2000 р. - Ужгород: Інформаційно-видавниче агентство "ІВА", 2000.
2. Закон України "Про оплату праці" // Урядовий кур'єр, 1995.
3. Закон України "Про зайнятість" // Урядовий кур'єр, 1991.
4. Закони України "Про зайнятість населення". Том 1. - К., 1999. С. 252-268
5. Закон України "Про колективні договори і угоди". Закони України. Том 6. - К., 1996. С.5-11.
6. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". Закони України. Том 15. - К., 1999. С.332-343.
7. Закон України "Про оплату праці". Закони України. Том 8.-К., 1997. С.210-218.
8. Закон України "Про охорону праці". Закони України. Том 4. -К., 1996. С. 114-133.
9. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.
10. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. - М.: Дело, 2004. - 208 с.
11. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998
12. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. - Львів: "Магнолія плюс", 2004. - 352 с.
13. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: "ЕксОб", 2002. - 384 с.
14. Карнегі Дейл. Як завойовувати друзів та впливати на людей. - Харків: Промінь, 2001. - 560 с.
15. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 296 с.
16. Класифікатор професій ДК 003-95. - К.: Держстандарт України, 1995.
17. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.
18. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002. - 224 с.
19. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. - К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. - 512 с.
20. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 311 с.
21. Орбан-Лембирк Л.Е. Основи психології управління: Монографія. - Івано-Франківськ: "Плай", 2002. - 426 с.
22. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с. (Альма-матер)
23. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000.
24. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 296 с. - (Серия "Высшее образование).
25. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. - К.: МАУП, 2001. - 112 с.: іл.
26. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учебно-практическое пособие. - М: "Бизнес-школа", "Интел-Синтез", 1997 . - 336 с.
27. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.- К.: МАУП, 1999.
4. Тематичний план дисципліни "Управління персоналом"
для очно-заочної форми навчання
Назва модулів, розділів і тем дисципліни Кількість навчальних годин Форми контролю
Стаціонарна / заочна форми навчання
Усього Лекції Семінари, практичні Самостій- на робота
Модуль І (Теми 1-6) 48 / 7 12 / 4 12 / 3 24 МРКР №1
Розділ І. Основи управління персоналом організації
Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організації 8 / 2 2 / 1 2 / 1 4 У, Р
Тема 2. Управління персоналом як соціальна система 8 / 2 2 / 1 2 / 1 4 ПК, У
Тема 3. Формування колективу організації 8 / 0,5 2 / 0,5 2 / - 4 Р, У
Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу 8 / 0,5 2 / 0,5 2 / - 4 СР, ПК
Тема 5. Кадрова політика організації 8 / 1 2 / 0,5 2 / 0,5 4 У, СР
Тема 6. Служби персоналу: організація та функції 8 / 1 2 / 0,5 2 / 0,5 4 Р, У
Модуль ІІ (Теми 7-13) 60 / 19 16 / 14 16 / 5 28 МРКР №2
Розділ ІІ.Формування й розвиток персоналу
Тема 7. Кадрове планування в організаціях 8 / 3 2 / 2 2 / 1 4 У, ПК
Тема 8. Організація набору та відбору кадрів 12 / 3 4 / 2 4 / 1 4 У, ПК
Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу 8 / 4 2 / 2 2 / 2 4 Р, У
Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу 8 / 2 2 / 2 2 / - 4 ПК
Розділ ІІІ. Управління процесом використання і поведінкою персоналу
Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 8 / 2,25 2 / 2 2 / 0,25 4 ПК, Р
Тема 12. Соціальне партнерство в організації 8 / 2,25 2 / 2 2 / 0,25 4 У, Р
Тема 13. Ефективність управління персоналом 8 / 2,5 2 / 2 2 / 0,5 4 СР, Р
Разом 108 / 26 28 / 8 28 / 8 52 Іспит
Умовні позначення форм контролю: У - усне опитування; ПК - персональний контроль; Р - реферати; СР - самостійна робота; МРК - модульно-рейтингова контрольна робота (тести); І - іспит (екзамен).

 
 

Цікаве

Загрузка...