WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Ресурсно-потенціальний підхід до оцінки ефективності системи менеджменту. Оцінка ефективності управління - Реферат

Ресурсно-потенціальний підхід до оцінки ефективності системи менеджменту. Оцінка ефективності управління - Реферат

удосконалення організації управління виробництвом, слід врахувати, що фактичний ефект від такого удосконалення є значно вищий від суми економії витрат на управління. Удосконалення системи управління не тільки призводить до підвищення продуктивності праці управлінського персоналу, а й сприяє кращій організації та підвищенню результативності праці всіх працівників підприємства, зростанню виробітку, скороченню простоїв людей, техніки тощо. Крім того, підвищується загальна культура виробництва і управління, зміцнюється дисципліна праці, поліпшуються умови, за яких людина в повній мірі може розвивати свої здібності.
Ефективність окремих заходів, пов'язаних з раціоналізацією системи управління (зміна структури управління, норм управління і обслуговування, забезпеченості кваліфікованими кадрами тощо), можна оцінити за допомогою факторного аналізу. При цьому треба обов'язково забезпечити елімінування впливу інших факторів на формування кінцевих результатів виробничо-фінансової діяльності підприємств (якість земель, забезпеченість основними фондами, робочою силою, характер спеціалізації).
Коефіцієнт ефективності управління (Кеф) відображає ступінь використання потенціальних можливостей підприємств (об'єднань):
де Ф - фактичне валове виробництво продукції (валовий доход, прибуток);
77 - потенційні можливості виробництва валової продукції (валового доходу, прибутку).
Економічна ефективність управлінської праці (у розрахунку за рік) визначається за формулою:
де Ее - економічний ефект;
22. - сумарні річні витрати на управління.
Економічний ефект:
де Еі - економія /-го виду робіт;
Ен - нормативний коефіцієнт ефективності (0,15);
п - число виконуваних робіт, що дали економію.
Економічна ефективність управлінського персоналу за o рахунок зростання продуктивності праці (ЕпПп):
де Пп - продуктивність праці підприємства. Річна економічна ефективність за рахунок зниження умовно-змінних витрат у собівартості (Еузв ):
де Ерупв - річна економія умовно-перемінних витрат.
Річна економія умовно-перемінних витрат Ерупв
де Ем - економія від зниження матеріальних витрат;
Епе - економія палива та енергії;
Езп - економія заробітної плати виробничих робітників;
ЕЗ6 - економія від зменшення втрат від браку;
Енв - економія від зменшення невиробничих витрат;
Епо - економія витрат на підготовку й освоєння виробництва;
Еоб - економія витрат на утримання і експлуатацію обладнання.
Економічну ефективність управлінського персоналу варто оцінювати і за приростом прибутку:
де Еуп - економічна ефективність управлінського персоналу; Епр - річна економія за рахунок приросту прибутку; Ву - сумарні річні витрати на управління. Річна економія за рахунок приросту прибутку визначається за формулою:
де А1 А2 - річний обсяг реалізованої продукції, відповідно до і після раціоналізації робіт в управлінні;
С1 С2-витрати на гривню реалізованої продукції, відповідно до і після раціоналізації робіт в управлінні;
П1 - прибуток від реалізованої продукції до впровадження раціоналізації робіт в управлінні.
Формула економічного ефекту від зниження трудомісткості має такий вигляд:
Т1 Т2 - трудомісткість і-Ї управлінської процедури (операції) до і після раціоналізації робіт, людино-дні;
S - середня річна вартість людино-дня управлінського персоналу;
п - число процедур (операцій).
Можна розрахувати економію витрат за рахунок умовного вивільнення працівників:
де Евп - економія витрат за рахунок умовного вивільнення працівників;
Ф1 Ф2 - фонд робочого часу в середньому на одного працюючого, відповідно, до і після раціоналізації, год.;
Ч- чисельність працюючих до раціоналізації, чол.;
S'- середня річна заробітна плата одного працівника.
Економія за рахунок скорочення втрат робочого часу і непродуктивних витрат управлінського персоналу:
де Евч - економія за рахунок скорочення втрат робочого часу;
Всн - скорочені втрати і непродуктивні витрати часу протягом робочого дня, год.;
Чв - чисельність працівників, що скоротили втрати і непродуктивні витрати, чол.;
Фрч) - річний фонд робочого часу одного працівника управління, днів;
Sлг - середня річна вартість однієї людино-години працівника управління.
Економія за рахунок зменшення плинності кадрів розраховується за формулою:
де Е . - економія за рахунок зменшення плинності кадрів; Кч1, Кч2 - фактичний і очікуваний коефіцієнт плинності, %;
- середньорічний збиток підприємства від плинності
кадрів.
Ефективність управлінської праці ще можна визначити за річним обсягом виробленої або товарної продукції:
де Еуп - ефективність управлінської праці;
О т.п. - річний обсяг товарної (валової) продукції;
Чу- середньооблікова чисельність управлінського персоналу, чол.
Важливе значення має визначення ефективності витрат на управління:
де Еву - ефективністьвитрат на управління;
Ву - сумарні річні витрати на управління.
Загальні річні витрати на управління виробництвом:
де Ву - приведені сумарні витрати на управління;
Вп - річні поточні витрати;
Ен - нормативний коефіцієнт ефективності;
Вод - одноразові витрати.
Річні поточні витрати визначаємо за формулою:
(21.22)
де Вп - річні поточні витрати;
Вм - витрати на матеріали для потреб управління;
Взп - витрати на заробітну плату управлінського персоналу;
а - коефіцієнт накладних і інших витрат.
Економія заробітної плати Езп
де Чскор - числоодиниць управлінського апарату, що скорочуються;
ЗПср - середньорічна зарплата на одного працівника апарату управління;
Я - відсоток відрахування на соціальне страхування.
При збільшенні обсягу виробництва в умовах впровадження заходів щодо удосконалення управління виробництвом річна економія розраховуєтьсяза формулою:
де аІ і а2 - умовно-змінні витрати в собівартості одиниці продукції до і після впровадження заходу;
У - річна сума умовно-постійних витрат у загальній собівартості всієї продукції, що випускається;
В1 В2 - обсяг виробництва до і після впровадження заходів;
Кдкв - додаткові капітальні вкладення для впровадження заходу.
Удосконалення управління виробництвом дозволяє якісно приймати управлінські рішення, підвищувати оперативність у вирішенні виробничо-господарських завдань.
Використана література
1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998. - 268 с.
2. Герасимчук В. Г. Маркетинг. Теорія і практика. - К.: Вища пік., 1994. - 27 с.
3. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2000. - 360 с
4. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с.
5. Викентъев И. Л. Приемы рекламы и PUBLIC RELATIONS. - СПб.: - Изд. дом "Бизнес-Пресса", 1998. - Ч. 1. - 238 с.
6. Витт Юрген. Управление сбытом: Пер. с нем. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 112 с.
7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998. - 268 с.
8. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 100 с.
9. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2000. - 360 с
10. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с.
11. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. - СПб: Питер Ком, 1998. - 896 с.
Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. - СПб.: Питер, 2000. - 320 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...