WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Вдосконалення соціально-трудового планування на підприємстві - Курсова робота

Вдосконалення соціально-трудового планування на підприємстві - Курсова робота

систему менеджменту.
?
1.4 Критерії та методи оцінювання ефективності менеджменту
Оцінювання ефективності менеджменту охоплює такі компоненти: визначення змісту ключових понять; вибір критеріїв оцінювання; розроблення методології оцінювання [1;574].
Ключовими поняттями при оцінюванні ефективності управлінської діяльності є "ефект", "результат", "критерій ефективності", "показники ефективності(результативності)". Поняття "результат" і "ефект" ідентичні. Доцільніше користуватися поняттям "ефект", оскільки воно пов'язане з вимірюванням ефективності.
Щодо ефекту менеджменту в теорії менеджменту сформувалося три точки зору. Перша полягає в тому, що загальний ефект менеджменту виражається показниками діяльності організації загалом. Прихильники другої точки зору намагаються сконструювати систему показників ефективності менеджменту, виокремивши із загального ефекту саме те, що досягнуто завдяки функціонуванню системи менеджменту. Третя позиція синтезує обидва погляди, її автори вважають, що процес менеджменту можна розбити на окремі етапи та операції, виокремлюючи при цьому взаємопов'язані проміжні (локальні) та остаточні результати менеджменту загалом і його окремих ланок. Проміжними результатами діяльності керівника чи органу управління є узагальнення, втілені у рішеннях і планах нові ідеї, концепції. Остаточні (узагальнюючі) результати менеджменту збігаються з остаточними результатами керованого об'єкта, тобто підприємства, галузі, регіону, всієї економіки.
Отже, ефект менеджменту виявляється як у загальному результаті функціонування організації, так і в локальних результатах діяльності системи менеджменту загалом та її складових. При цьому загальний і локальні результати не обов'язково повинні бути однойменними.
За ринкових умов основним результатом (ефектом) виробничо-господарської та управлінської діяльності є прибуток. Завданням менеджменту є оптимізація складових прибуткоутворюючих елементів, виходячи з типової моделі функції прибутку:
П=(?PtQt-?fi xi-FC-RtBt)*(1-T)=>max, (1.1)
при 1=tДе Я - прибуток організації; Pt - ціна одиниці продукції; Qt - кількість проданих одиниць продукції; п - загальна кількість реалізованої продукції; fi- ціна одиниці і-го чинника виробництва; xi - загальна кількість і-го чинника виробництва, що використовується у виробничому процесі; m - сума чинників виробництва; FC - фіксовані платежі; R - середня ставка відсотків, що виплачуються організацією за одержані кредити; В - загальна сума одержаних кредитів; Т - ставка корпоратив-ного податку.
Уточнення поняття "ефект менеджменту" дає змогу визначити зміст категорії "критерій ефективності управлінської діяльності". Поняттям "критерій" позначають мірило для визначення чи оцінювання предмета або явища.
Критерій ефективності менеджменту (системи менеджменту) - ступінь відповідності фактичних параметрів системи управління сукупності стандартизованих вимог до неї.
У цьому розумінні критеріями ефективності системи менеджменту є цілеспрямованість, зв'язність, цілісність, відкритість, динамізм, прагнення до розвитку.
Ефективність (результативність) системи менеджменту оцінюють за певними показниками. Узагальненим показником ефективності є відношення ефекту до витрат, які забезпечують його досягнення:
Ке =E/B (1.2)
де Ке- коефіцієнт ефективності; Е - ефект; В - витрати, пов'язані з досягненням ефекту.
Отже, під час конструювання показника ефективності результат (ефект) і затрати повинні мати кількісний вимір.
Існує два підходи до вибору показників ефективності управління:
1) конструювання єдиного узагальнюючого показника. Однак його поки що не сконструйовано, і малоймовірно, що множина параметрів, які відображають досягнення цілей і співвідношення затрат і випуску, може бути втіленою в єдиному показникові ефективності;
2) визначення системи кількісних та якісних показників ефективності. До кількісних належать трудові та фінансові показники, а також економія часу працівників управління. Якісними показниками ефективності мене-джменту вважають підвищення науково-технічного рівня процесів менеджменту, кваліфікації працівників управління, рівня обґрунтованості управлінських рішень, культури менеджменту; надійність (безвідмовність) системи менеджменту; достовірність і повнота інформації, яка збирається, обробляється і зберігається в системі менеджменту; своєчасність виконання всіх функцій, операцій і процедур; поліпшення умов праці управлінського персоналу. Така громіздка система показників становить швидше те-оретичний, ніж практичний інтерес, а конструкція деяких із них не збігається із загальним розумінням поняття "показник ефективності".
Оцінюючи ефективність менеджменту необхідно послуговуватися показниками економічної ефективності організації загалом та показниками, що характеризують ефективність процесів менеджменту. Їх визначають як співвідношення між економічним ефектом діяльності організації загалом і затратами ресурсів на його досягнення. Виходячи з цього, основним таким показником є індекс віддачі (одержаного прибутку) на вкладений капітал. Існує два методи його розрахунку:
а) на базі акціонерного капіталу підприємства;
б) на економічній основі.
Розрахунок показника ефективності на базі акціонерного капіталу здійснюють за формулою:
Ке =БП/(АК+ФР+ Пн) (1.3)
де Ке - показник ефективності менеджменту; БП - балансовий прибуток; АК - вартість акціонерного капіталу; ФР - фінансові резерви; Пн - нерозподілений прибуток.
Показник ефективності на економічній основі розраховують за формулою:
Ке =УП/(ДП+КП+ОД) (1.4)
де УП - умовно-чистий прибуток; ДП - заборгованість із довготермінових позичок; КП - заборгованість з короткотермінових позичок; ОД - овердрафт.
В обох випадках знаменник дробу можна виразити через суму активів підприємства. У першому випадку в знаменник включають вартість основного і оборотного капіталу за винятком усіх видів позичених коштів. У другому - основний і оборотний капітал за винятком заборгованості на поточних рахунках.
Отже, загальну ефективність менеджменту можна визначити і оцінити на підставі системи показників економічної ефективності організації загалом.
Показники ефективності процесів менеджменту відображають складність внутрішніх і зовнішніх відносин і зв'язків, що існують у керуючій системі, зв'язків між нею і керованою системою та зовнішнім середовищем. Така система показників повинна давати об'єктивну оцінку ефективності процесів менеджменту загалом і ефективності функціонування складових системи менеджменту. Основою конструювання такої системи показників повинна бути певна нормативна база.
Ефективність процесів менеджменту оцінюють за такими

 
 

Цікаве

Загрузка...