WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз - Курсова робота

Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз - Курсова робота

обороті, кредиторська та дебіторська заборгованості.
Крім цих абсолютних показників , які вивчають в динаміці, аналізу підлягають такі відносні показники : структура балансового прибутку ; рентабельність реалізованої продукції; витратомісткість ; структура витрат , тощо.
Також аналізують показники динаміки робочої сили, які показують ставлення керівництва до працівників організації.
Ефективне управління вимагає з'ясування того наскільки ефективно використовуються ресурси, які є на вході організації: енергія, матеріали, праця, капітал ,інформація. Це основні фактори виробництва. Ефективність їх використання характеризують наступні показники (показники факторної продуктивності) : матеріаломісткість , виробіток продукції за годину одним працюючим ,фондовіддача , енергоємність , тощо. Також потрібно визначити рівень зносу основних засобів та інтенсивність їх оновлення.
Проведемо оцінку фінансового та економічного становища організації на основі аналізу статистичної звітності (вказаної в додатку А) та з використанням наступних показників:
Дохід-загальний дохід від реалізації продукції без податків і продаж: Д=ЗДвРП;
Чистий дохід-дохід від реалізації продукції мінус податки з продажу(ПДВ, акцизний збір, тощо):
ЧД=Д-Под;
Валовий прибуток-чистий дохід від реалізації продукції мінус собівартість реалізованої продукції:
ВП=ЧД-Сб;
Прибуток(збиток) від операційної діяльності-алгебраїчна сума валового прибутку(збитку),іншого операційного доходу, мінус адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати:
ПвОД=ВП+ОД-АВ-ВЗ-ОВ;
Прибуток(збиток) від звичайної діяльності до оподаткування - алгебраїчна сума прибутку(збитку)від основної діяльності, фінансових та інших доходів(збитків):
ПвЗДдО=ПвОД+ФД;
Прибуток(збиток) від звичайної діяльності після оподаткування-різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток:
ПвЗДпо=ПвЗДдО-ПП;
Чистий прибуток(збиток)- алгебраїчна сума прибутку(збитку)від звичайної діяльності після оподаткування та надзвичайні прибутки(збитки) та прибуток з надзвичайних доходів:
ЧП=ПвЗДпО+НП+ПНД.
Дане підприємство не одержує надзвичайних прибутків ,тому чистий прибуток співпадає з прибутком від звичайної діяльності.
Власний капітал-середнє арифметичне власного капіталу на початок і кінець періоду(в нашому випадку року):
ВК=(ВКп.р+ВКк.р)/2;
Крім цих абсолютних показників, аналізу підлягають наступні відносні показники:
Рентабельність реалізованої продукції-відношення валового прибутку до собівартості реалізованої продукції:
Ррп=(ВП/Сб)*100%;
Прибутковість виручки від реалізації продукції-відношення чистого прибутку до виручки від реалізованої продукції:
ПВвРП=ЧП/ВвРП*100%;
Загальна рентабельність виробництва-відношення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування до суми основних запасів та оборотних активів:
Рзаг =ПвЗДдО/(ОЗ+ОА)*100%;
Коефіцієнт оборотності-відношення виручки від реалізації продукції до середнього залишку матеріальних оборотних активів:
Коб=Д/МОАсер;
Тривалість одного обороту: Тоб=365/Коб
Проаналізуємо показники факторної продуктивності, щоб зробити висновок про раціональне використання факторів виробництва:
Матеріаломісткість-відношення матеріальних затрат на виробництво продукції до обсягу продукції:
ММ=МЗ/ОП;
Фондовіддача-відношення виручки від реалізації продукції до первісної вартості основних засобів:
ФВ=Д/ОЗ;
Енергоємність-співвідношення спожитої кількості електроенергії та обсягу промислової продукції:
ЕС=Е/ОП;
Рівень зносу основних запасів-відношення зносу до первісної вартості основних запасів:
РЗ=З/ОЗ(п);
Інтенсивність оновлення основних запасів-відношення вартості основних фондів, які надійшли до вартості в кінці року:
ОнОЗ=ВОФ(поч)/ВОФ(кін);
Кількість відпрацьованих в сер. годин на одного працівника-відношення відпрацьованих людино-годин до середньоблікової чисельності штатних працівників:
ВГ1 =Вл/г /ЧШПр;
Рівень використання робочого часу:
" сер. фактична тривалість робочого періоду-відношення кількості відпрацьованих днів до чисельності працівників:
ТРП=ВГ1/8;
" середнє число неявок з усіх причин-відношення кількості невідпрацьованих днів до середньо облікової чисельності працівників:
ЧН=КНД/8*ЧШПр;
Динаміку абсолютних показників визначають за такими показниками:
" абсолютні прирости(базисні): уі=уі-у1
" темпи росту(базисні): Тр=уі/у1;
" темпи приросту(базисні): Тпр=(Тр-1)*100%
" абсолютне зн-ня(вагомість)1-го % приросту: Аз= уі-1 /100%
Таблиця1.1- Абсолютні показники фінансових результатів
Показники од. вим. Роки
2002 2003 2004
Обсяг продукції(робіт, послуг) в оптових цінах під-ва без ПДВ і АЗ в діючих цінах тис.грн 5766 6314 5355
Собівартість реалізованої продукції тис.грн 5295 9532 4961
Дохід від реалізації продукції тис.грн 6041 6568 7393
Чистий дохід тис.грн 5195 5532 5804
Валовий прибуток тис.грн -100 -40 843
Прибуток від операційної діяльності тис.грн -81 -8 834
Прибуток від звичайної діяль-ті до оподаткування тис.грн 382 565.3 1754
Прибуток від звичайної діяль-ті після оподаткування тис.грн 382 565.3 1754
Чистий прибуток тис.грн 382 565.3 1754
Власний капітал тис.грн 8404 6766,5 6525
Дебіторська заборгованість тис.грн 364 182 29
Кредиторська заборгованість тис.грн 732 968 3453
Рисунок1.1-Абсолютні показники фінансових результатів в 2002 році
Рисунок1.2-Абсолютні показники фінансових результатів в 2003 році
Рисунок1.3-Абсолютні показники фінансових результатів в 2004 році
Таблиця1.2- Динаміка абсолютних показників фінансових результатів
Показники Роки
2002 2003 2004
Уб,тис. грн Трб Тпрб,% Азб,тис.грн Уб,тис.грн Трб Тпрб,% Азб,тис.грн Уб,тис.грн Трб Тпрб,% Азб,тис.грн
Собівартість реалізованої продукції 0 1 0 - 9532 1,8 80 53 4961 0,94 -6 55,7
Дохід від реалізації продукції 0 1 0 - 6568 1,1 10 52,7 7393 1,22 22 61,45
Чистий дохід 0 1 0 - 5532 1,06 6 56,2 5804 1,12 12 50,75
Валовий прибуток 0 1 0 - -40 0,4 -60 -1 843 - - -
Прибуток від операційної діяльності 0 1 0 - -8 0,1 -90 -0,8 834 - - -
Прибуток від звичайної діяль-ті до оподаткування 0 1 0 - 565.3 1 0 - 1754 4,6 360 3,8
Чистий прибуток 0 1 0 - 565.3 1 0 - 1754 4,6 360 3,8
Продовження таблиці 1.2
Показники Роки
2002 2003 2004
Уб,тис. грн Трб Тпрб,% Азб,тис.грн Уб,тис.грн Трб Тпрб,% Азб,тис.грн Уб,тис.грн Трб Тпрб,% Азб,тис.грн
Дебіторська заборгованість 0 1 0 - 182 0,5 -50 3,64 29 0,1 -90 3,7
Кредиторська заборгованість 0 1 0 - 968 1,3 30 7,9 3453 4,7 370 7,45
Абсолютний приріст характеризує швидкість розвитку явища. Наприклад , обчислений абсолютний приріст чистого доходу у 2003р. в порівнянні з 2002 роком складає 56,2 (тис. грн.)
Темпи приросту є характеристикою відносної швидкості розвитку явища. Обчисливши темпи приросту чистого доходу у 2003 році в порівнянні з 2002 роком одержимо 6%.
Отже ми бачимо, що чистий дохід з 2002 року до 2003 року зріс на 56,2 тис. грн., що становить 6%.
Аналогічно вивчається і досліджується динаміка всіх інших показників.

 
 

Цікаве

Загрузка...