WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сполучні процеси в управлінні - Реферат

Сполучні процеси в управлінні - Реферат

за умов багатоосібного вибору може змінюватись у широких межах: від повної збіжності інтересів сторін (кооперативний вибір) до їх прямої протилежності (у разі конфлікту).
7. Організація - складна, багаторівнева система, тому вибір усіх взаємо-залежних рішень повинен бути зкоординованим.
Різні сполучення варіантів та ситуацій визначають велику ріноманітність задач вибору. Наведемо їх основні типи. (Треба зауважити, що формальних методів вибору настільки багато, що орієнтуватися в них дуже важко навіть найдосвідченішим фахівцям. Певний клас задач вибору має свою систему основних понять та специфічних методів).
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИБІР ЗА УМОВ ВИЗНАЧЕНОСТІ
ТА РИЗИКУ (МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ)
Класифікація задач приняття рішення за умов визначеності та ризику наведені в схемі - класифікація задач дослідження операцій.
Приклади вибору за умов визначеності.
1. Внесок надлишку готівки (прибутку) організації в державні сертифікати. Малоймовірно, що уряд не зможе зможе виконати свої забов'язання.
2. Керівник може на найближчу преспективу визначити витрати на виробництво певного вибору, поскільки орендна платня, вартість ресурсів відомі. До задач звичайної оптимізації належать задачі найкращого вибору з множини альтернатив Х за одним критерієм.
f(x) max
x X;
або за множиною критеріїв:
{fi(x),i I={1,...,M),
i (x) 0, j J = 1,...,m
x X.
Приклади вибору за умов ризику.
1. Монета лягає "решкою" в 50 % випадків.
2. Рішення, що приймаються на основі прогнозів аналізу ринку.
3. Визначення кількості та розмірів страховихвнесків страховою агенцією на основі прогнозів рівня смертності населення.
4. Страхувати чи ні свій парк автомобілів організації? 3і статистики страхування відомо, що один з десяти водіїв раз на рік попадає в аварію. Середній збиток складае 2000 дол.
5. Ставки на скачках, на основі інформації та досвіду.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИБІР ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Имовірність потенційних результатів неможливо оцінити у разі.
"коли фактори, що впливають, є новими та складними ;
"якщо неможливо знайти достатньо релевантної інформації ;
"коли швидко змінюються обставини.
Найвищим потенціалом невизначеності володіє соціокультурне, політичне, наукоємне середовище.
Невизначеності прийнято розподіляти на три класи:
1. " Невизначеність природи " - це невідомі фактори.
2. " Невизначеність противника ".
Людина завжди існує в умовах, в яких результати її рішень залежать від дій інших осіб (партнерів, противників тощо), чиї дії не можна повністю урахувати.
3. 3. "Невизначенність бажань" або цілей (останніх завжди декілька).
Приклад вибору за умов невизначеності.
1. Рішення Міноборони про розробку нової зброї.
Ніхто не знає - як саме і чи буде взагалі використовуватись; чи буде ефективним, коли надійде до армії ; коли буде розроблено ?
На практиці небагато управлінських рішень приймають в умовах повної невизначенності.
Висновок
Отже, до сполучних процесів у менеджменті відносять комунікації (обмін інформацією) та прийняття рішень. Вони поєднують (сполучають) функції планування, організації, мотивації та контролю.
Комунікація спілкування (communication) обмін інформацією та змістом інформації між двома та більше особами.
Комунікація - це процес передавання інформації від однієї особи до іншої (інших). Комунікаціями (спілкуванням) пронизана вся система управління організацією. Метою комунікації є розуміння, осмислення переданої інформації.
Проте комунікація не обмежується простим передаванням інформації. Вона має здійснюватися таким чином, щоб надіслана інформація впливала на поведінку того, кому вона адресована, мотивувала його до певних дій. А це можливо у тому випадку, коли обидві сторони впевнені у тому, що рішення і відповідні дії на основі даної інформації змінять ситуацію на краще. Для цього інформація має бути достовірною, своєчасною, повною і релевантною (прямо чи опосередковано стосуватися об'єкта управління).
Вимоги до інформації неоднакові на різних стадіях процесу управління. Так, при постановці цілей значення має обсяг інформації, наукова і технічна її новизна, повнота. При оцінці ситуації - структура інформації, що дає можливість використати системний підхід для аналізу ситуації. При розробці управлінських рішень - її своєчасність, повнота, можливість автоматизованої обробки тощо.
В основі процесу управління лежить прийняття управлінських рішень. Плануючи майбутню діяльність, керівник фірми приймає рішення щодо її майбутніх цілей, способів їх реалізації, необхідних ресурсів. У процесі організації діяльності приймаються рішення щодо організаційної структури, організації виробничого процесу, розподілу робіт серед виконавців та забезпечення їх виконання необхідними засобами, мотивації виконання робіт та контролю за результатами.
Прийняття рішення (ПР) - це психологічний процес. Керівник знаходиться під впливом таких психологічних факторів, як:
"соціальні установки,
"досвід,
"особисті цінності,
"почуття, емоції.
Список використаної літератури
1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів, "Світ", 1995. - 296 с.
2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. - Гардарика, 1998. - 528 с.
3. Друкер П. Практика менеджмента.: Пер. с англ.: Уч.пос. - Издательский дом "Вильямс", 2000. - 398 с.
4. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1998. - 224 с.
5. Колпаков В.М. Методы управления. - К.: МАУП, 1997. - 160 с.
6. Кредісов А.І., История учений менеджмента.. - К.: ВИРА-Р, 2000. - 336 с.
7. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. К.: Т-во "Знання", 1999. - 556.
8. Ру Д., Сульє Д. Управління / Пер. з фр. - К.: Основи, 1995. - 442с.
9. Стадник В.В. Йохна М.А Менеджмент. Навч. посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.
10. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш,1997. - 456 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...