WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

на засадах непарних вертикальних зв'язків Гріна Базується на припущенні, що сприйняття керівником підлеглого впливає на поведінку керівника, відповідно зумовлюючи поведінку підлеглого. Відповідно до цього керівник може змінювати власний стиль керівництва відповідно до очікувань та потреб підлеглих. + - - -
* Знак "+" показує, які форми влади і стилі керівництва використовуються конкретним керівником. Знак "-" показує, які форми влади та стилі керівництва не притаманні керівникам.
Оцінювання професійних якостей керівників за переліком основних рис наведено у табл. 15. При цьому воно здійснюється за бальною шкалою [0; 5]: 0 балів - риса відсутня, 1 бал - риса нерозвинена, 2 бали - риса слабо виражена, 3 бали - риса виявляється у певних ситуаціях, 4 бали - риса розвинена, 5 балів - риса яскраво виражена.
Таблиця 13
Фактори, які відображають професійні якості керівників Посади керівників і оцінювання їх професійних якостей в балах
Директор Головний бухгалтер Заступник із загальних питань Заступник з роздрібних продаж
1. Твердість 5 3 4 4
2.Гнучкість 5 4 4 5
З.Рішучість 5 4 4 4
4. Принциповість 3 5 3 5
5. Професійна підготовка 5 5 4 5
6. Досвід роботи 5 5 4 4
7. Комунікабельність 5 4 5 5
8.Авторитет 5 4 4 4
9 Віковий ценз 4 4 3 4
10. Компетентність 5 5 4 4
11. Організаторські здібності 5 4 4 5
Всього 52 47 43 49
Результати оцінювання професійних якостей керівників
Результати оцінювання професійних якостей менеджерів за п'ятибальною шкалою показують, що в загальному керівники мають однаковий рівень професіоналізму, але все ж таки перевагу має директор над своїми заступниками.
РОЗДІЛ 8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ВИСНОВОК
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових подій), визначених договором страхування або чиннимзаконодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
У курсовій роботі відповідно до поставленої мети розроблено фактичну систему менеджменту закритого акціонерного товариства страхова компанія "Кредо-Класик" та раціоналізовано її відповідно до змін у середовищі функціонування з метою реалізації обраної підприємством стратегії, досяг-нення установлених цілей та завдань. Роботу зроблено у контексті процесу менеджменту, тобто спочатку на підприємстві розроблялась база для реалізації конкретних функцій менеджменту - загальні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. У процесі планування ретельно проаналізовано середовище функціонування організації, що дало змогу зробити прогнози умов та результатів діяльності підприємства, сформовано стратегію діяльності, установлено цілі, у яких закладено напрямки раціоналізації, визначено основні планові показники, заходи та бюджетний механізм щодо їх досягнення. У процесі організування здійснено реорганізацію організаційної структури управління у напрямку створення побудови банку "Кредо Капітель", посади керівника (заступника директора з експлуатації) та оператора ПК, що викликало необхідність додаткового набору 25 працівників на роботу. У процесі мотивування розраховано ФОП працівників СК "Кредо-Класик" за фактичної та раціональної організаційних структур управління, який зріс на 82,8%, що зумовлено зростанням рівня середньої заробітної плати працівників на 12,5%. Характеристика процесів контролювання та регулювання на підприємстві відображена у контексті етапів виробничо-господарської діяльності відносно різних видів ресурсів. При цьому відображено процедури регулювання виявлених у процесі контролювання на підприємстві недоліків, проблем, відхилень.
У результаті реалізації функцій менеджменту на підприємстві розроблено дієві методи менеджменту (економічні, технологічні, соціально-психологічні та адміністративні), тобто способи впливу керуючої системи на керовану. Також відображено механізми трансформації методів менеджменту в управлінські рішення, охарактеризовано умови та фактори прийняття управлінських рішень. У роботі наведено процеси прийняття раціональних рішень щодо подолання 3 наявних організаційних проблем: заборгованість за електроенергію (вирішено призначити особу, яка буде слідкувати за оплатою використаної електроенергії в кінці місяця); зменшення кількості крупних клієнтів (вирішено укласти угоду про співпрацю з біль ефективною рекламною кампанією, так як із колишньою - клієнти отримували не достатньо інформації про той чи інший продукт); збільшення кількості страхових випадків у зимовий період (вирішено спеціалістів, які займаються страхування людей від нещасних випадків відправити на навчання на курси підвищення кваліфікації для покращення їхньої сфери діяльності). У роботі розроблено комунікаційну систему в організації, наведено приклади викори-стання документації та графічних засобів при передачі інформації, приклад комунікаційного процесу. При цьому розглянуто особливості управління формальними та неформальними групами в СК "Кредо-Класик" з урахуванням раціональних змін.
Наведено характеристику ефективних підходів до керівництва та обґрунтовано застосування окремих з них менеджерами інституційного рівня управління організації, також здійснено оцінювання професійних якостей цих менеджерів на засадах розробленої методики.
У результаті аналізу ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту можна стверджувати, що організаційні зміни принесли позитивні результати у економічній, організаційній та соціальній сферах, тобто виправдали себе.
Список використаної літератури
1. Андрушкін Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. - Тернопіль: Лілея, 1997р.
2. Александрова М. М. Стахування: Навч.посб. - К.: ЦУЛ, 2002р
3. Базелевич В.Д., Базелевич К.С. Стахування. - К: Знання, 2006р.
4. Герчиков І.Н. Менеджмент. -М.: ЮНІТІ. 1995р.
5. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / /Наукова редакція В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів:Бак,2001р.
6. Журавлев Ю.М., Секрет И. Г. Страхование и перестрахование: теорія и практика. - М.: изд. Центр "АПКИЛ" ,1998р.
7. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - К: ТОВ "Знання" ,КОО,2004р.
8. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навчальний посібник. - К: Київ.нац.торг.-екон. уп-т.2001р.
9. Кузмін О.Є. Сучасний менеджмент. - Львів: Центер Європи, 1999р..
10. Таркуцян А.О. Страхові послуги: Навч. Посібник - К.: Європейський університет. 2003р.

 
 

Цікаве

Загрузка...